Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/34 av 28. september 2017 om gjennomføringstekniske standarder med hensyn til standardisert presentasjonsformat for informasjonsdokumentet om kostnader og dets fellessymbol i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/34 of 28 September 2017 laying down implementing technical standards with regard to the standardised presentation format of the fee information document and its common symbol according to Directive 2014/92/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser om standardisering av tilbudsdokumenter for betalingskontoer. Forordningen utfyller Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2014/92 (Betalingskontodirektivet).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres som en forskrift i norsk rett, ved inkorporasjon, dvs at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller foretak.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen

Vurdering
Forbehold om Stortingets samtykke er knyttet til morrettsakten, som må på plass for å få hjemmel til å fastsette denne forordningen som forskrift.

Behov for tekniske tilapsninger er knyttet til ikrafttredelsestidspunkt.

Status
Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU. Den er til vurdering for EØS-innlemmelse, på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
05.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.09.2017
Anvendelsesdato i EU
31.01.2018
Annen informasjon

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet