Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63 av 21. oktober 2014 som utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til regler for ex-ante bidrag til kriseløsningsfondet

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/63 of 21 October 2014 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to resolution financing arrangements

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir utfyllende regler til BRRD (Banking Recovery and Resoultion Directive 32014L0059) om kravet til risikobasert ex-ante finansiering av krisehåndteringsfondet og hvordan institusjonenes årlige bidrag skal beregnes og risikojusteres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning fra lov/forskrift. De materielle bestemmelsene i forordningen er allerede tatt inn i norsk rett i forskrift om utfyllende regler til finansforetaksforskriften kapittel 20.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikten til å bidra økonomisk til krisetiltaksfondet, med administrative og økonomiske konsekvenser, som allerede følger av morrettsakten BRRD

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordningen er EØS-relevant og antas akseptabel.

Gjennomføring av kommisjonsforordningen er hjemlet i ny finansforetakslov som trådde i kraft 1. januar 2019 § 20-51.

Status
Kommisjonsforordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2015.

Kommisjonsforordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.10.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0063
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro