Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsesdato

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/411 av 14. mars 2018 om endring av direktiv (EU) 2016/97 med hensyn til anvendelsesdatoen for medlemsstatenes innarbeidingstiltak

Directive (EU) 2018/411 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive (EU) 2016/97 as regards the date of application of Member States' transposition measures

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.10.2018)

Sammendrag av innhold
Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) regulerer all distribusjon av forsikring.

Fristen for EUs medlemsstater til å gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet og sette det i kraft, var opprinnelig 23. februar 2018. Direktiv 2018/411 endrer fristen for medlemsstatene til å gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet fra 23. februar 2018 til 1. juli 2018, med ikrafttredelse senest 1. oktober 2018. Samtidig ble opphevelsen av forsikringsformidlingsdirektivet (direktiv 2002/92/EF) utsatt fra 23. februar 2018 til 1. oktober 2018.

Hensikten med å utsette ikrafttredelsesdatoen har vært å gi forsikringsforetak og forsikringsformidlere mer tid til å forberede seg på en korrekt og effektiv gjennomføring av IDD, herunder gjennomføre tekniske og organisatoriske endringer som er nødvendig for å etterkomme de utfyllende reglene til IDD.

Direktiv 2018/411 krever ikke i seg selv forbehold om Stortingets samtykke. Men fordi det legges opp til at direktivet tas inn i EØS-avtalen ved samme EØS-komitebeslutning som direktiv 2016/97 (som det endrer) tas det konstitusjonelt forbehold også for direktiv 2018/411.

Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den rettslige konsekvensen av dette endringsdirektivet er begrenset til at frist for nasjonal gjennomføring av IDD utsettes. Det antas at norsk gjennomføring av IDD uansett vil være etter den nye fristen for ikrafttredelse som fastsettes her. Det vil derfor muligens ikke ha materiell verdi å gjennomføre dette direktivet i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Finanstilsynet har ellers ikke merknader til endringsdirektivet.

Status
Endringdirektivet er vedtatt i EU.

Det er EØS-relevant og akseptabelt, men vil muligens ikke ha noe materiell verdi å gjennomføre nasjonalt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2018
Anvendelsesdato i EU
23.02.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 31.1.2019, p. 78-79
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.08.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtennstein (av direktiv (EU) 2016/97)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
03.09.2021
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.05.2022
Anvendes fra i Norge
01.07.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018L0411
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro