Hvitvaskingsdirektivet (forslag 2021)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om ordninger som medlemsstatene skal innføre for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, og om oppheving av direktiv (EU) 2015/849

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849

Del av:

Siste nytt

Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 24.1.2022 med pressemelding

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2021)

Sammendrag av innhold

20. juli 2021 presenterte EU Kommisjonen en pakke bestående av fire regelverksforslag med det formål å styrke EUs regler og innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering (AML/CFT). Målet med regelverkspakken er å forbedre muligheten til å oppdage og stoppe mistenkelige transaksjoner og mistenkelige forhold, og å tette hull i eksisterende regelverk som utnyttes av kriminelle for å hvitvaske ulovlige midler eller for å finansiere terror gjennom det finansielle systemet.

Regelverkspakken består av følgende fire forslag til nye rettsakter:

 • Forslag til en europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Myndigheten for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og om endring av forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010
 • Forslag til en europaparlaments- og rådsforordning om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme
 • Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om ordninger som medlemsstatene skal innføre for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, og om oppheving av direktiv (EU) 2015/849
 • Forslag til en europaparlaments- og rådsforordning om opplysninger som skal følge pengeoverføringer og visse kryptoeiendeler (omarbeiding)

Kjernen i forslaget til regelverkspakke er opprettelsen av en ny EU-tilsynsmyndighet for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og som igjen skal bidra til mer enhetlige AML/CFT-tilsyn i EU og styrke samarbeidet mellom medlemslandenes finansielle etterretning (FIU). En rekke bestemmelser som i dag er vedtatt i direktivs form, forslås gjennomført i en ny forordning for å sikre rettsharmoni i samtlige av EUs medlemsland. I forslaget ligger det også at reglene som gjelder kundetiltak og reelle rettighetshaver presiseres, og det innføres et forbud mot kontantbetalinger på over 10.000 euro. Forslaget til nytt direktiv vil erstatte EUs fjerde og femte hvitvaskingsdirektiv, samt at det foreslås innført nye bestemmelser som har til hensikt å styrke medlemslandenes AML/CFT-tilsynsmyndigheter og FIU-er, bl.a. ved å stille krav til hvilken informasjon FIU-er skal ha tilgang til og kunne dele. Forslagene omfatter både hvordan de nasjonale institusjonene organiseres og hvordan de skal bidra til bedre samhandling og samarbeid med andre medlemslands myndigheter. Det foreligger også et forslag til omarbeiding av en forordning som vil gjøre det mulig å spore overføringer av visse kryptoeiendeler.

Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om ordninger som medlemsstatene skal innføre for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, og om oppheving av direktiv (EU) 2015/849

Forslag til EUs sjette hvitvaskingsdirektiv vil erstatte EUs fjerde og femte hvitvaskingsdirektiv. Kjernen i utkast til nytt direktiv er å innføre nye bestemmelser som har til hensikt å styrke medlemslandenes AML/CFT-tilsynsmyndigheter og FIU-er (finansiell etterretning). Forslagene omfatter både hvordan de nasjonale institusjonene organiseres og hvordan de skal bidra til bedre samhandling og samarbeid med andre medlemslands myndigheter, herunder:

 • FIU skal organiseres slik at deres analytiske funksjon og evne til å samarbeide med andre lands FIU sikres, herunder etableres det et rammeverk for felles analyser. Det etableres et rettslig fundament for deling av informasjon via FIU.net-systemet.
 • Kravene til den informasjonen FIU-ene må ha tilgang til for å kunne utøve sine oppgaver, presiseres. Tilgangen skal i utgangspunktet være direkte og umiddelbar. Informasjonen skal etter forespørsel kunne deles med FIU-er i andre land.
 • Det innføres krav til hjemler for FIU-en til å stanse transaksjoner og fryse bankkontoer, herunder etter forespørsel fra FIU-er i andre land. Direktivet inneholder også tidsfrister for slik stans og frys.
 • Det stilles krav om at FIU gir tilbakemelding til rapporteringspliktige som rapporterer mistenkelige transaksjoner/forhold, for å bidra til å styrke de private aktørenes risikoforståelse. Likeledes innføres det et krav om at rapporteringspliktige informerer FIU om hvordan finansiell etterretning mottatt fra FIU benyttes.
 • Tilsynsmyndighetene skal sikres nødvendige verktøy og ressurser til å gjennomføre risikobasert tilsyn og ilegge sanksjoner i henhold til direktivet. AMLA gis kompetanse til å utarbeide relevante tekniske standarder.
 • Det innføres en forpliktelse for offentlig myndighet til å føre tilsyn med selvregulerende organer, som fungerer som tilsynsmyndighet.
 • Det skal utvikles et felles verktøy for risikovurdering/ -klassifisering, som skal bidra til at risikobaserte tilsyn i medlemsstatene i større grad gjennomføres etter samme standarder og prosedyrer.
 • For å sikre samarbeid mellom ulike lands tilsynsmyndigheter, skal det etableres AML/CFT-tilsynskollegier for tilsyn av rapporteringspliktige som driver grensekryssende. Det presiseres i hvilke tilfeller det påligger et krav om å samarbeide med andre lands myndigheter.
 • Det presiseres hva slags informasjon som må inn i medlemsstatenes reelle rettighetsregistre, for å sikre at registrene inneholder tilstrekkelig, presis og oppdatert informasjon.
 • For å avhjelpe mangler i nåværende lovgivning er det fastsatt en sammenkobling av bankkontoregistrene på europeisk nivå.
 • Det introduseres enkelte nye regler for behandling av personopplysninger å sikre full etterlevelse av EUs personvernregler.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hvis forslaget vedtas i EU og tas inn i EØS-avtalen, vil direktivet mest sannsynlig kreve lovendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget innebærer en justering av forpliktelsene som påligger AML/CFT-tilsynsmyndighetene og FIU, samt enkelte presiseringer i hvilke krav som stilles til register over reelle rettighetshavere. Tilgangen til informasjon som FIU-en må sikres, kan kreve etablering av nye registre, databaser eller systemer for å sikre FIU-en tilstrekkelig hurtig tilgang. De nye forpliktelsene som følger av direktivet vil medføre en økt arbeidsbelastning for Finanstilsynet og Økokrim, men det for tidlig å si noe om konkret om omfanget av ressurser må avsettes til nye oppgaver. 

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet holder på å vurdere rettsakten. 

Vurdering

Det legges til grunn at direktivet er EØS-relevant og vil medføre behov for lovendring. Endringene som følger av forslag til direktiv, vil bidra til å styrke den felleseuropeiske innsatsen mot hvitvasking og terrorfinansiering og antas akseptabelt.

Status

Forslaget er på høring i EU med frist for å gi innspill 12. november 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet