Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Miljøpåvirkning fra bildeproduserende utstyr
Farlige stoffer: forbud mot produksjon for eksport av kjemikalier forbudt i EU
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Virazan
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Rapid Pro
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innhold av resirkulert plast i engangsplastflasker av plast
Kvikksølvforordningen: produkter som er gjenstand for produksjon, import og eksportfordbud
Skipsgjenvinningsforordningen: endringsbestemmelser om listen over gjenvinningsanlegg
REACH: restriksjoner på bruk av CMR-stoffer i småbarnsartikler
Kjemikalieforordningen REACH: forbud mot per- og polyfluoralkystoffer (PFAS) (under vurdering)
Kvotedirektivet: modernisering av EU-registerets virkemåte
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om syntetiske polymere mikropartikler (tilsatt mikroplast)
Regler for omsetning og bruk av kjemikalier i høyrisikogruppen for forbygging av terrorisme
Grunnforordning for Det europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
Direktiv om jordhelse
Rammeverk for beregning og rapportering av transportrelaterte klimautslipp
Tilgang til kjemikaliedata med hensyn til sikkerhetsvurderinger
Avfallsrammedirektivet (planlagt revisjon)
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) (revisjon)
Planter produsert ved hjelp av genredigering
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy (planlagt revisjon)
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdatering av merknader
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om formaldehyd ved avgassing fra produkter
Vitenskapelig sikkerhetsvurdering av kjemikalier: forenkling og forbedring av prosedyrene
Reduksjon av mikroplast i miljøet som følge av utilsiktet forurensning fra dekk, tekstiler og plastgranulat
Forenkling og digitalisering av merking av kjemikalier
REACH-forordningen om kjemikalier: forbud mot bly i ammunisjon og fiskeutstyr
REACH-forordningen om kjemikalier: restriksjoner på bruk av 2,4-dinitrotoluen
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (planlagt revisjon)
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) i brannskum
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om 'Dekloran Pluss'
Bruk av standardmetoder for dokumentasjon av produkters og tjenesters miljøavtrykk
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav til sement, betong, gips, maling og petroleumsprodukter
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om tatoveringskjemikalier
Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinylklorid (PVC)
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder (fornyelse)
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen miljøfare (HP14)

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
Godkjenning av Bacillus pumilus QST 2808 og penflufen som virksomme stoffer i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,5-diklorbenzoesyremetylester m.fl.
Forlenget godkjenning av lavrisiko stoffet kvartssand i plantevernmidler
Avslag på forlenget godkjenning av dimoksystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om PHFxS
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kvikksølv i smeltetrykktransdusere for kapillære reometre under visse forhold
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringer til merknader om visse stoffer
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kosmetikkprodukter og dyrepleieprodukter: endringsbestemmelser
REACH-forordningen: endringer til vedlegg XVII om formaldehyd
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer som er underlagt begrensninger
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret som følge av LULUCF-forordningen

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Rapportering av miljødata fra industrianlegg og opprettelse av industriutslippsportalen
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer (revisjon 2022)
Vaskemiddelforordningen - revisjon (2023)
Avfallstransportforordningen (revisjonsforslag 2021)
Grønn klimanøytral industri: nullutslippsteknologier (Net Zero Industry Act)
Økodesignforordningen (revisjonsforslag 2022): rammeverk for krav til miljøvennlig utforming av bærekraftige produkter
Omsetning og eksport av varer og produkter knyttet til avskoging og skogforringelse
Reduksjonsmål og rapporteringsplikt for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2023-forslag)
Grønnvaskingsdirektivet: miljøpåstander
Emballasjeforordningen (forslag 2022)
Ozonforordningen (revisjonsforslag 2022)
Fluorgassforordningen (revisjonsforslag 2022)
Bærekraftig drivstoff for maritim transport
Industriutslippsdirektivet (revisjonsforslag)
Avløpsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: endringsbestemmelser (forslag 2023)
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listene over forurensende stoffer og prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav
Sertifisering av karbonopptak
Batteriforordningen (revisjonsforslag 2020)
Miljøkriminalitetsdirektivet: strafferettslig vern av miljøet (2021-revisjonsforslag)
Bærekraftig bruk av plantevernmidler (forslag 2022)
Luftkvalitetsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Biocider: avslag på godkjenning av cyanamid i produkttype 3 og 18
26.06.2023
Biocider: forlenget godkjenning av Bacillus thuringiensis i produkttype 18
25.06.2023
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet A-Quasan
25.06.2023
Biocider: forlenget godkjenning av metoflutrin i prodykttype 18
25.06.2023
Biocider: forlenget godkjenning av lambda-cyhalotrini i produkttype 18
25.06.2023
Biocider: forlenget godkjenning av deltametrin til bruk i produkttype 18
25.06.2023
Biocider: godkjenning av ozon generert fra oksygen til bruk i produkttype 2, 4, 5 og 11
25.06.2023
Biocider: godkjenning av (13Z)-heksadek-13-en-11-yn-1-yl acetat til bruk i produkttype 19
25.06.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 i plantevernmidler
01.07.2023
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
30.03.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet abamektin som aktivt stoff i plantevernmidler
01.04.2023
Fornyet godkjenning av Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342 i plantevernmidler
23.02.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 i plantevernmidler
01.07.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme QST 713 i plantevernmidler
01.07.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC 91 i plantevernmidler
01.07.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stamme ABTS-1857 i plantevernmidler
01.07.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis stamme AM65-52 i plantevernmidler
01.07.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 i plantevernmidler
01.07.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 12 i plantevernmidler
01.07.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 11 i plantevernmidler
01.07.2023
Persistente organiske forurensende stoffer: ytterligere endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
18.05.2023
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser
05.06.2023
Kalsiumkarbonat og kalkstein som et lavrisikostoff i plantevernmidler: endringsbestemmelser
06.05.2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser
01.01.2024
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
05.06.2023
Sosialt klimafond
30.06.2024
EUs karbongrensejusteringsmekanisme (klimatoll)
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet ipkonazol i plantevernmidler
31.05.2023
Godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyridalyl i plantevermidler
30.05.2023
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser i PVC
28.05.2023
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aklonifen, ametoktradin m.fl. i plantevernmidler
08.05.2023
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmeler om regler for identifisering av ikke tillatte formuleringsstoffer
03.04.2023
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
16.05.2023
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
15.05.2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven
15.05.2023
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2023 om europeiske luftfartøyoperatører og administrerende land
24.04.2023
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: endringsbestemmelser
11.05.2023
Avslag på forlenget godkjenning av oksamyl som aktivt stoff i plantevernmidler
01.05.2023
Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av imidakloprid til bruk i produkttype 18
22.03.2023
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer for bruk i biocidprodukter
23.03.2023
Biocider: avslag på godkjenning av 2,2-dibrom-2-cyanoacetamid (DBNPA) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
22.03.2023
Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzyl-ammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) til bruk i produkttype 1
13.04.2023
Biocidforordningen: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 8
26.03.2023
Biocider: avslag på godkjenning av d-alletrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
26.03.2023
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om fareklasser og kriterier
20.04.2023
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis m.fl. i plantevermidler
18.04.2023
Fornyet godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 i plantevernmidler
18.12.2022
Fornyet godkjenning av det aktive lavrisikostoffet fiskeolje i plantevernmidler
15.12.2022
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som næringsdrivende skal registrere
02.04.2023
Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AT10" i plantevernmidler
20.02.2023
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet oksamyl i plantevernmidler
20.01.2023
Forlengelse av godkjenningsperioden til benzovindiflupyr m.fl. i plantevernmidler
06.02.2023
Avslag på godkjenning av eterisk sitronolje som aktivt stoff i plantevernmidler
20.02.2023
Forlenget godkjenning av dimoksystrobin i plantevernmidler
20.01.2023
Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AGR2" i plantevernmidler
22.02.2023
Avslag på fornyet godkjenning av benfluralin som aktivt stoff i plantevernmidler
12.02.2023
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering (2023)
26.03.2023
Oppheving av regelverk om støy fra sivile overlydsfly
12.02.2023
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon
21.01.2023
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnitrat
12.01.2023
Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om midlertidig lagring av flytende kvikksølvavfall
25.12.2022
Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om databaser og rapportering
01.01.2023
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om grenseverdier for konsentrasjoner i avfall
10.06.2023
Godkjenning av ordningen 'Sustainable Biomass Program' som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet
17.10.2022
Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid til bruk i produkttype 1 og 2
10.11.2022
EUs 8. miljøhandlingsprogram 2021-2030
02.05.2022
Felles metode for dokumentasjon av miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter
Rapportering om gjennomføring av avfallsdirektiver: endringsbestemmelser om slam fra landbruksrenseanlegg
01.01.2022
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om merking av engangsprodukter
03.07.2021
01.10.2021
Drikkevannsdirektivet 2020
12.01.2023
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming
26.06.2019
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer
01.11.2018

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Biocider: forlengelse av utløpsdatoen for propikonazol til bruk i produkttype 8
14.12.2022
EU miljømerke: gyldighetsperiode for kriterier og krav
18.04.2023
EU-miljømerke: energieffektivitetskrav
19.04.2023
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (10. versjon)
04.01.2023
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om unntak for bruk bly i aluminiumslegeringer
30.03.2023
Godkjenningsperioden for glyfosat forlenget
12.12.2022
Fornyet godkjenning av heptamaloksyloglukan som et lavrisikostoff i plantevernmidler
18.12.2022
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i tekstilindustrien
09.01.2023
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i kjemisk sektor
01.01.2022
Rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
04.07.2022
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i gassabsorpsjonsvarmepumper
01.09.2023
Takdirektivet 2016 om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft
01.07.2018
Drikkevanndirektivet 2020: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsliste over stoffer og forbindelser
Minimumskrav til gjenbruk av vann
26.06.2023

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere
25.08.2022

2023/079

11.05.2023
Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2020
20.12.2022

2023/106

03.05.2023
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2019)
14.08.2019

2021/398

06.09.2022
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
02.08.2021

2022/288

Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om kjøretøyer til særskilt bruk

2022/081

02.09.2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: utfyllende bestemmelser om resultater av testing på vei
22.09.2021

2022/081

02.09.2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy som ikke er registrert som nyttekjøretøy
01.07.2021

2022/082

02.09.2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
19.11.2020

2022/025

02.09.2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: verifisering og korrigering av data
11.08.2020

2022/026

02.09.2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
18.06.2019

2021/396

02.09.2022
Overvåking og rapportering av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
29.07.2018

2021/396

02.09.2022
Seveso III-direktivet: Kontroll med faren for større ulykker med farlige stoffer
01.06.2015

2015/193

Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
09.07.2018

2019/269

Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap
01.07.2013

2015/018

Stoffblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Miljø: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser
02.06.2012

2013/074

Krav til registrering av produsenter av batterier og akkumulatorer
28.08.2009

2010/046

24.10.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Miljøvirkningsdirektivet 2011
17.02.2012

2012/230

08.12.2012
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for prosessering av ferrometaller
04.11.2022

2023/104

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av visse språkversjoner
28.08.2022

2023/105

Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om tobakksvarer med plastfiltre
09.01.2022

2023/013

04.02.2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av dansk språkversjon
19.06.2022

2022/349

10.12.2022
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
09.01.2020

2022/352

10.12.2022
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
01.01.2020

2022/320

10.12.2022
EUs miljømerke: forlengelse av gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
07.08.2022

2022/264

24.09.2022
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler
20.07.2022

2022/264

24.09.2022
Støydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om datalagring og en ordning for utveksling av digital informasjon
01.01.2022

2022/269

24.09.2022
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
05.07.2020

2022/243

24.09.2022
01.07.2021
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
20.10.2018

2018/183

20.10.2018
24.09.2018
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata
10.06.2019

2021/318

01.08.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel til generelle belysningsformål
01.10.2022

2022/169

11.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper
01.10.2022

2022/169

11.06.2022
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om fiskeriutstyr
05.07.2021

2022/174

11.06.2022
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av brukte engangsplastflasker
24.10.2021

2022/174

11.06.2022
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
09.05.2017

2022/176

11.06.2022
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: gjennomføringsbestemmelser om referansenivåer for skog i 2021-2025
14.03.2021

2022/164

30.04.2022
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett
10.06.2009

2012/140

14.07.2012
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinotefuran til bruk i produkter av type 18
23.08.2021

2022/065

19.03.2022
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
23.08.2021

2022/065

19.03.2022
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i produkter av type 18
23.08.2021

2022/065

19.03.2022
Skipsgjenvinningsforordningen: ajourføring av listen over godkjente anlegg (8. versjon)
12.08.2021

2022/088

19.03.2022
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
12.11.2019

2022/083

19.03.2022
Vilkår for godkjenning av basisstoffet natriumklorid i plantevernmidler
26.04.2021

2021/340

11.12.2021
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: landenes auksjonsandeler for perioden 2021-2030
01.01.2021

2021/393

11.12.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av visse språkversjoner av vedlegg II og VI
08.06.2021

2021/283

30.10.2021
Reduksjon av plast i miljøet
03.07.2021

2021/240

25.09.2021
03.07.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av svensk språkversjon
28.10.2020

2021/029

06.02.2021
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser om utvidelse av unntaket for sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel
27.04.2020

2020/228

12.12.2020
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet
27.11.2019

2020/229

12.12.2020
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
03.02.2020

2020/232

12.02.2021
LULUCF-forordningen: inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
09.07.2018

2019/269

11.03.2020
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for avfallshåndtering
12.08.2020

2020/166

24.10.2020
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer
15.07.2018

2020/155

24.10.2020
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.12.2019

2020/104

15.07.2020
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
02.04.2015

2019/321

01.08.2020
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
12.09.2019

2020/045

21.03.2020
08.06.2020
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
19.12.2019

2020/037

21.03.2020
Miljørapportering: teknisk oppdatering
04.07.2018

2020/040

21.03.2020
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
27.11.2016

2018/242

01.08.2019
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
30.07.2019

2019/256

26.10.2019
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.12.2018

2019/255

26.10.2019
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.02.2019

2019/157

15.06.2019
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
03.01.2019

2019/156

15.06.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
06.02.2019

2019/176

15.06.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (2. versjon)
09.12.2018

2019/134

01.06.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
06.09.2018

2019/023

09.02.2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
06.12.2018
Skipsgjenviningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
06.12.2018
Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland
07.01.2016

2018/260

06.12.2018
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
25.06.2005

2012/028

01.05.2012
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2018 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
16.03.2018

2018/166

07.07.2018
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
14.11.2017

2018/028

01.08.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
01.01.2018

2018/100

28.04.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
20.07.2016

2017/107

01.06.2018
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
15.12.2017

2018/057

24.03.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast
25.11.2016

2018/074

24.03.2018
01.06.2017
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.12.2017

2018/018

10.02.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser
16.12.2016

2018/030

10.02.2018
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
24.07.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler
01.09.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
12.08.2022

2017/231

16.12.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
16.12.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer
25.11.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2016
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
23.03.2017

2017/136

08.07.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl
13.03.2017

2017/148

08.07.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2017 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
24.02.2017

2017/147

08.07.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
22.02.2017

2017/108

14.06.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater
14.12.2015

2016/100

01.07.2017
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.08.2016

2017/032

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Drikkevannsdirektivet 1998: endringsbestemmelser
27.10.2017

2016/157

27.10.2017
30.01.2017
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
24.04.2013

2013/050

30.04.2013
Miljøvirkningsdirektivet (2011): endringsbestemmelser
16.05.2017

2015/117

16.05.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2016 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
05.03.2016

2016/158

09.07.2016
Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13
22.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 3 og 11
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
07.12.2015

2016/057

19.03.2016
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking
31.12.2016

2016/031

06.02.2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata
31.12.2014

2016/030

06.02.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
01.01.2017

2015/303

12.12.2015
Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg
31.07.2016

2015/285

01.07.2016
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer
10.04.2015

2015/179

11.07.2015
Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr
30.04.2015

2015/179

11.07.2015
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser
13.05.2015

2015/181

11.07.2015
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og ftalater
23.03.2015

2015/182

11.07.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
01.04.2014

2015/180

11.07.2015
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2015 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
13.02.2015

2015/169

12.06.2015

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
23.12.2019

2021/071

06.02.2021
26.05.2023
Kvotehandelsdirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
31.12.2003

2007/146

01.01.2008
03.02.2009
Miljøinformasjonsdirektivet
14.02.2005

2003/123

01.02.2006
01.01.2004
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om heksaklorbenzen
13.12.2022

2023/088

28.04.2023
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om dikofol
07.09.2020

2021/372

11.12.2021
28.04.2023
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater
07.09.2020

2021/372

11.12.2021
28.04.2023
Persistente organiske forurensende stoffer: endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
04.07.2020

2021/372

11.12.2021
28.04.2023
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs) (2019)
15.07.2019

2021/372

11.12.2021
28.04.2023
Biocider: avslag på godkjenning av 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)
18.12.2022

2023/086

28.04.2023
Biocider: avslag på godkjenning av epsilon-metoflutrin
18.12.2022

2023/086

28.04.2023
Biocider: avslag på godkjenning av kloramin B
18.12.2022

2023/086

28.04.2023
Biocider: godkjenning av L-(+)-melkesyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6
14.11.2022

2023/087

28.04.2023
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50
25.10.2022

2023/087

28.04.2023
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med superkritisk karbondioksid til bruk i produkttype 19
10.11.2022

2023/087

28.04.2023
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler til bruk i produkttype 19
10.11.2022

2023/087

28.04.2023
Biocider: avslag på godkjenning av metylenditiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 12
13.11.2022

2023/087

28.04.2023
Biocider: oppheving av godkjenningen av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 7
10.11.2022

2023/087

28.04.2023
Biocider: fornyelse av forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
06.11.2022

2023/087

28.04.2023
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Junior Lotion
02.10.2022

2023/084

28.04.2023
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et produkt som inneholder Capsicum oleoresin expeller pressed
29.09.2022

2023/084

28.04.2023
Biocider: forlengelse av godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkttype 8
29.09.2022

2023/084

28.04.2023
Biocider: forlengelse av godkjenningen av medetomidin til bruk i produkttype 21
29.09.2022

2023/084

28.04.2023
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray
29.09.2022

2023/084

28.04.2023
Biocider: forlengelse av godkjenningen av spinosad til bruk i produkter av type 18
28.09.2022

2023/084

28.04.2023
Biocider: forlengelse av godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
28.09.2022

2023/084

28.04.2023
Biocider: forlengelse av godkjenningen av etofenproks til bruk i produkter av type 8
28.09.2022

2023/084

28.04.2023
Biocider: forlengelse av godkjenningen av akrolein i biocidprodukter av type 12
28.09.2022

2023/084

28.04.2023
Biocider: forlengelse av godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
28.09.2022

2023/085

28.04.2023
Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av DDA-karbonat til bruk i produkttype 8
28.09.2022

2023/084

28.04.2023
Plantevernmiddelprodukter: endringer til datakrav for plantevernmidler som inneholder mikroorganismer
21.11.2022

2023/089

02.05.2023
Forlenget godkjenning av rettkjedede sommerfuglferomoner i plantevernmidler
29.08.2022

2023/092

02.05.2023
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 203 i plantevernmidler
19.04.2022

2023/090

02.05.2023
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis m.fl. i plantevermidler
27.03.2022

2023/090

02.05.2023
Godkjenning av Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004,som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
18.04.2022

2023/091

02.05.2023
Fornyet godkjenning av karbondioksid som et aktivt stoff i plantevernmidler
06.04.2022

2023/090

02.05.2023
Fornyet godkjenning av cyazofamid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
27.03.2022

2023/090

02.05.2023
Tilbaketrekking av godkjenningen av isopyrazam som et aktivt stoff i plantevernmidler
08.06.2022

2023/091

02.05.2023
Endring av vilkårene for godkjenning av sulfoksaflor som et aktivt stoff i plantevernmidler
19.05.2022

2023/090

02.05.2023
Endring av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flubendiamid, L-askorbinsyre, spinetoram og spirotetramat i plantevernmidler
17.04.2022

2023/091

02.05.2023
Godkjenning av kitosan som basisstoff i plantevernmidler
11.04.2022

2023/091

02.05.2023
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer
21.11.2022

2023/089

02.05.2023
Plantevernmidler: krav til opplysninger om aktive stoffer og mikroorganismer
21.11.2022

2023/089

02.05.2023
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om krav til godkjenning av aktive stoffer som er mikroorganismer
21.11.2022

2023/089

02.05.2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om Danmark, Frankrike og Sverige
19.07.2022

2023/105

Krav til merking av plantevernmidler
01.07.2011

2014/203

01.06.2015
01.06.2015
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdier for 2020 og beregning av verdier for 2021-2024
17.10.2022

2023/074

18.03.2023
27.03.2023
Støydirektivet
18.07.2004

2003/160

18.07.2004
01.01.1995
Avfallstransportforordningen 2006
12.07.2007

2008/073

01.04.2010
01.05.2010
Skipsgjenvinningsforordningen
31.12.2015

2018/257

06.12.2018
06.12.2018
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
21.07.2004

2002/090

21.07.2004
01.04.2005
Industriutslippsdirektivet (IED)
07.01.2013

2015/229

01.08.2016
01.08.2016
Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
31.12.2010

2015/270

01.11.2015
02.11.2015
Vanndirektivet: EUs rammedirektiv for vann
22.12.2003

2007/125

01.05.2009
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer med presisiering av formuleringer i opplysningskravene i vedlegg VI-X
14.10.2022

2023/009

04.02.2023
15.02.2023
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer Stain TIP
19.06.2022

2023/010

04.02.2023
03.02.2023
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer PIP
22.06.2022

2023/010

04.02.2023
03.02.2023
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder folpet
23.06.2022

2023/010

04.02.2023
03.02.2023
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
02.04.2022

2022/350

10.12.2022
30.01.2023
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport av avfall til gjenvinning i land utenfor OECD
10.11.2021

2022/350

10.12.2022
30.01.2023
Avslag på godkjenning kalsiumpropionat som basisstoff i plantevernmidler
21.09.2022

2023/012

04.02.2023
06.02.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet sauefett i plantevernmidler
01.11.2022

2023/012

04.02.2023
06.02.2023
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
26.09.2022

2023/012

04.02.2023
06.02.2023
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
28.09.2022

2023/012

04.02.2023
06.02.2023
Avslag på godkjenning sort såpe E470a som basisstoff i plantevernmidler
21.09.2022

2023/012

04.02.2023
06.02.2023
Oppdatering av listen over stoffer i plantevernmidler
29.08.2022

2023/012

04.02.2023
06.02.2023
Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet bispyribac i plantevernmiddel
13.05.2022

2023/011

04.02.2023
06.02.2023
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om oppdatering av listen over aktive stoffer
12.06.2022

2023/011

04.02.2023
06.02.2023
Plantevernmiddelforordningen: vilkår for bruk av parafinolje
12.06.2022

2023/011

04.02.2023
06.02.2023
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet heptamaloksyloglukan i plantevermidler
26.05.2022

2023/011

04.02.2023
06.02.2023
Avslag på godkjenning av klorpikrin som virksomt stoff i plantevernmidler
06.06.2022

2023/011

04.02.2023
06.02.2023
Avslag på godkjenning av 1,3-diklorpropen som aktivt stoff i plantevernmidler
05.06.2022

2023/011

04.02.2023
06.02.2023
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
17.10.2002

2007/127

01.11.2010
23.11.2003
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser
27.02.2022

2023/013

04.02.2023
Biocidforordningen 2012
01.09.2013

2013/225

18.04.2017
Plantevernmiddelforordningen
14.06.2011

2014/203

01.06.2015
01.06.2015
Luftkvalitetsdirektivet (2008)
11.06.2010

2011/121

01.11.2012
24.06.2011
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
10.09.2017

2019/074

01.08.2020
01.01.2023
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
01.05.2022

2022/308

10.12.2022
19.12.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant
30.08.2022

2022/311

10.12.2022
09.12.2022
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdateringer (18. ATP)
23.11.2023

2022/309

23.11.2023
14.12.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Sojet
20.03.2022

2022/310

10.12.2022
09.12.2022
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly i enkelte typer MR-utstyr
01.03.2023

2022/307

10.12.2022
14.12.2022
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i superledende kabler og ledninger
01.03.2023

2022/307

10.12.2022
14.12.2022
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: ajourføring 2022
19.06.2022

2022/306

10.12.2022
09.12.2022
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet bifenazat i plantevernmidler
01.07.2022

2022/314

10.12.2022
12.12.2022
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
27.02.2022

2022/312

10.12.2022
12.12.2022
Avslag på fornyet godkjenning av fosmet som aktivt stoff i plantevernmidler
14.02.2022

2022/313

10.12.2022
12.12.2022
Avslag på fornyet godkjenning av indoksakarb som aktivt stoff i plantevernmidler
19.12.2021

2022/312

10.12.2022
12.12.2022
Fornyet godkjenning av cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
01.02.2022

2022/312

10.12.2022
12.12.2022
Godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme PL11 som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
24.01.2022

2022/312

10.12.2022
12.12.2022
Fornyet godkjenning av flumioksazin som aktivt stoff i plantevernmidler
01.03.2022

2022/312

10.12.2022
12.12.2022
Fornyet godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme 251 som aktivt stoff i plantevernmidler
01.03.2022

2022/312

10.12.2022
12.12.2022
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
16.12.2021

2022/312

10.12.2022
12.12.2022
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2,5-diklorbenzosyremetylester m.fl.)
30.05.2022

2022/313

10.12.2022
12.12.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant
09.12.2022
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: observasjonsliste for stoffer i vann (2022)
27.07.2022

2022/348

10.12.2022
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (9. versjon)
22.05.2022

2022/351

10.12.2022
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser om rapportering
23.02.2022

2022/347

10.12.2022
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg
19.01.2022

2022/346

10.12.2022

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
07.04.2012

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
15.12.2010

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Miljørapporteringsdirektivet
01.01.1993
01.01.1994