Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Miljøpåvirkning fra bildeproduserende utstyr
Kvotedirektivet: modernisering av EU-registerets virkemåte
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2021-revisjonsinitiativ)
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kvikksølv i smeltetrykktransdusere til kapillarreometre under ekstreme forhold
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om syntetiske polymere mikropartikler (tilsatt mikroplast)
Regler for omsetning og bruk av kjemikalier i høyrisikogruppen for forbygging av terrorisme
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmeler om regler for identifisering av ikke tillatte formuleringsstoffer
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som næringsdrivende skal registrere
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringer til merknader om visse stoffer
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdatering av merknader
Grunnforordning for Det europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
Direktiv om jordhelse
Rammeverk for beregning og rapportering av transportrelaterte klimautslipp
Tilgang til kjemikaliedata med hensyn til sikkerhetsvurderinger
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant
Avfallsrammedirektivet (planlagt revisjon)
Persistente organiske forurensende stoffer: ytterligere endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) (revisjon)
Planter produsert ved hjelp av genredigering
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy (planlagt revisjon)
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om formaldehyd ved avgassing fra produkter
Vitenskapelig sikkerhetsvurdering av kjemikalier: forenkling og forbedring av prosedyrene
Reduksjon av mikroplast i miljøet som følge av utilsiktet forurensning fra dekk, tekstiler og plastgranulat
Forenkling og digitalisering av merking av kjemikalier
REACH-forordningen om kjemikalier: forbud mot bly i ammunisjon og fiskeutstyr
REACH-forordningen om kjemikalier: restriksjoner på bruk av 2,4-dinitrotoluen
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (planlagt revisjon)
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) i brannskum
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om 'Dekloran Pluss'
Bruk av standardmetoder for dokumentasjon av produkters og tjenesters miljøavtrykk
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav til sement, betong, gips, maling og petroleumsprodukter
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om tatoveringskjemikalier
Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinylklorid (PVC)
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder (fornyelse)
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen miljøfare (HP14)
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for plastavfall
Auksjonering av CO2-kvoter fra 2013

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AT10" i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av Pseudomonas chlororaphis strain MA 342 i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av eterisk sitronolje som aktivt stoff i plantevernmidler
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i tekstilindustrien
09.01.2023
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om fareklasser og kriterier
Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AGR2" i plantevernmidler
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om unntak for bruk bly i aluminiumslegeringer
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser i PVC
EU miljømerke: gyldighetsperiode for kriterier og krav
EU-miljømerke: energieffektivitetskrav
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer som er underlagt begrensninger
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering (2022)
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret som følge av LULUCF-forordningen

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Emballasjeforordningen (forslag 2022)
Avslag på fornyet godkjenning av benfluralin som aktivt stoff i plantevernmidler
12.02.2023
Sertifisering av karbonopptak
Avfallstransportforordningen (revisjonsforslag 2021)
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser
Sosialt klimafond
EUs karbongrensejusteringsmekanisme (klimatoll)
Batteriforordningen (revisjonsforslag 2020)
Miljøkriminalitetsdirektivet: strafferettslig vern av miljøet (2021-revisjonsforslag)
Rapportering av miljødata fra industrianlegg og opprettelse av industriutslippsportalen
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
Omsetning og eksport av varer og produkter knyttet til avskoging og skogforringelse
Avløpsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
Bærekraftig bruk av plantevernmidler (forslag 2022)
Luftkvalitetsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listene over forurensende stoffer og prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: endringsbestemmelser
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
Ozonforordningen (revisjonsforslag 2022)
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
Bærekraftig drivstoff for maritim transport
Fluorgassforordningen (revisjonsforslag 2022)
Industriutslippsdirektivet (revisjonsforslag)
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere
25.08.2022
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i gassabsorpsjonsvarmepumper
01.09.2023
Oppheving av reglverk om støy fra sivile overlydsfly
12.02.2023
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon
21.01.2023
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet oksamyl
20.01.2023
Forlengelse av godkjenningsperioden til benzovindiflupyr m.fl. i plantevernmidler
06.02.2023
Forlenget godkjenning av dimoksystrobin i plantevernmidler
20.01.2023
Fornyet godkjenning av heptamaloksyloglukan som et lavrisikostoff i plantevernmidler
18.12.2022
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnitrat
12.01.2023
Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om midlertidig lagring av flytende kvikksølvavfall
25.12.2022
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (10. versjon)
04.01.2023
Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om databaser og rapportering
01.01.2023
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i kjemisk sektor
01.01.2022
Biocider: forlengelse av godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkttype 8
29.09.2022
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om grenseverdier for konsentrasjoner i avfall
10.06.2023
Biocider: forlengelse av godkjenningen av etofenproks til bruk i produkter av type 8
28.09.2022
Godkjenningsperioden for glyfosat forlenget
12.12.2022
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for prosessering av ferrometaller
04.11.2022
Godkjenning av ordningen 'Sustainable Biomass Program' som i samsvar med kriteriene for drivstoff i fornybardirektivet
17.10.2022
Biocider: avslag på godkjenning av 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)
18.12.2022
Biocider: avslag på godkjenning av epsilon-metoflutrin
18.12.2022
Biocider: avslag på godkjenning av kloramin B
18.12.2022
Forlenget godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 i plantevernmidler
18.12.2022
Forlenget godkjenning av det aktive lavrisikostoffet fiskeolje i plantevernmidler
15.12.2022
Biocider: forlengelse av utløpsdatoen for propikonazol til bruk i produkttype 8
14.12.2022
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om heksaklorbenzen
13.12.2022
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av visse språkversjoner
28.08.2022
Biocider: godkjenning av L-(+)-melkesyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6
14.11.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50
25.10.2022
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med superkritisk karbondioksid til bruk i produkttype 19
10.11.2022
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler til bruk i produkttype 19
10.11.2022
Biocider: oppheving av godkjenningen av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 7
10.11.2022
Biocider: fornyelse av forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
06.11.2022
Biocider: avslag på godkjenning av metylenditiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 12
13.11.2022
Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid til bruk i produkttype 1 og 2
10.11.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Junior Lotion
02.10.2022
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et produkt som inneholder Capsicum oleoresin expeller pressed
29.09.2022
Biocider: forlengelse av godkjenningen av medetomidin til bruk i produkttype 21
29.09.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray
29.09.2022
Biocider: forlengelse av godkjenningen av spinosad til bruk i produkter av type 18
28.09.2022
Biocider: forlengelse av godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
28.09.2022
Biocider: forlengelse av godkjenningen av akrolein i biocidprodukter av type 12
28.09.2022
Biocider: forlengelse av godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
28.09.2022
Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av DDA-karbonat til bruk i produkttype 8
28.09.2022
Plantevernmiddelprodukter: endringer til datakrav for plantevernmidler som inneholder mikroorganismer
21.11.2022
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer
21.11.2022
Plantevernmidler: krav til opplysninger om aktive stoffer og mikroorganismer
21.11.2022
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om krav til godkjenning av aktive stoffer som er mikroorganismer
21.11.2022
Rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
04.07.2022
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om Danmark, Frankrike og Sverige
19.07.2022
Forlenget godkjenning av rettkjedede sommerfuglferomoner i plantevernmidler
29.08.2022
EUs 8. miljøhandlingsprogram 2021-2030
02.05.2022
Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet bispyribac i plantevernmiddel
13.05.2022
Tilbaketrekking av godkjenningen av isopyrazam som et aktivt stoff i plantevernmidler
08.06.2022
Godkjenning av Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004,som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
18.04.2022
Endring av vilkårene for godkjenning av sulfoksaflor som et aktivt stoff i plantevernmidler
19.05.2022
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 203 i plantevernmidler
19.04.2022
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis m.fl. i plantevermidler
27.03.2022
Fornyet godkjenning av karbondioksid som et aktivt stoff i plantevernmidler
06.04.2022
Fornyet godkjenning av cyazofamid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
27.03.2022
Endring av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flubendiamid, L-askorbinsyre, spinetoram og spirotetramat i plantevernmidler
17.04.2022
Godkjenning av kitosan som basisstoff i plantevernmidler
11.04.2022
Felles metode for dokumentasjon av miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter
Rapportering om gjennomføring av avfallsdirektiver: endringsbestemmelser om slam fra landbruksrenseanlegg
01.01.2022
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om merking av engangsprodukter
03.07.2021
01.10.2021
Drikkevannsdirektivet 2020
12.01.2023
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming
26.06.2019
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer
01.11.2018

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdier for 2020 og beregning av verdier for 2021-2024
17.10.2022
Avslag på godkjenning kalsiumpropionat som basisstoff i plantevernmidler
21.09.2022
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet sauefett i plantevernmidler
01.11.2022
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
26.09.2022
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
28.09.2022
Avslag på godkjenning sort såpe E470a som basisstoff i plantevernmidler
21.09.2022
Oppdatering av listen over stoffer i plantevernmidler
29.08.2022
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om oppdatering av listen over aktive stoffer
12.06.2022
Plantevernmiddelforordningen: vilkår for bruk av parafinolje
12.06.2022
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet heptamaloksyloglukan i plantevermidler
26.05.2022
Avslag på godkjenning av klorpikrin som virksomt stoff i plantevernmidler
06.06.2022
Avslag på godkjenning av 1,3-diklorpropen som aktivt stoff i plantevernmidler
05.06.2022
Takdirektivet 2016 om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft
01.07.2018
Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2020
20.12.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer Stain TIP
19.06.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer PIP
22.06.2022
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder folpet
23.06.2022
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer med presisiering av formuleringer i opplysningskravene i vedlegg VI-X
14.10.2022
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser
27.02.2022
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om tobakksvarer med plastfiltre
09.01.2022
Drikkevanndirektivet 2020: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsliste over stoffer og forbindelser
Minimumskrav til gjenbruk av vann
26.06.2023

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2019)
14.08.2019

2021/398

06.09.2022
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
02.08.2021

2022/288

Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om kjøretøyer til særskilt bruk

2022/081

02.09.2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: utfyllende bestemmelser om resultater av testing på vei
22.09.2021

2022/081

02.09.2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy som ikke er registrert som nyttekjøretøy
01.07.2021

2022/082

02.09.2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
19.11.2020

2022/025

02.09.2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: verifisering og korrigering av data
11.08.2020

2022/026

02.09.2022
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
18.06.2019

2021/396

02.09.2022
Overvåking og rapportering av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
29.07.2018

2021/396

02.09.2022
Seveso III-direktivet: Kontroll med faren for større ulykker med farlige stoffer
01.06.2015

2015/193

Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
09.07.2018

2019/269

Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap
01.07.2013

2015/018

Stoffblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Miljø: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser
02.06.2012

2013/074

Krav til registrering av produsenter av batterier og akkumulatorer
28.08.2009

2010/046

24.10.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Miljøvirkningsdirektivet 2011
17.02.2012

2012/230

08.12.2012
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av dansk språkversjon
19.06.2022

2022/349

10.12.2022
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
02.04.2022

2022/350

10.12.2022
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport av avfall til gjenvinning i land utenfor OECD
10.11.2021

2022/350

10.12.2022
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
09.01.2020

2022/352

10.12.2022
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
01.01.2020

2022/320

10.12.2022
EUs miljømerke: forlengelse av gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
07.08.2022

2022/264

24.09.2022
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler
20.07.2022

2022/264

24.09.2022
Støydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om datalagring og en ordning for utveksling av digital informasjon
01.01.2022

2022/269

24.09.2022
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
05.07.2020

2022/243

24.09.2022
01.07.2021
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
20.10.2018

2018/183

20.10.2018
24.09.2018
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata
10.06.2019

2021/318

01.08.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel til generelle belysningsformål
01.10.2022

2022/169

11.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper
01.10.2022

2022/169

11.06.2022
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om fiskeriutstyr
05.07.2021

2022/174

11.06.2022
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av brukte engangsplastflasker
24.10.2021

2022/174

11.06.2022
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
09.05.2017

2022/176

11.06.2022
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: gjennomføringsbestemmelser om referansenivåer for skog i 2021-2025
14.03.2021

2022/164

30.04.2022
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett
10.06.2009

2012/140

14.07.2012
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinotefuran til bruk i produkter av type 18
23.08.2021

2022/065

19.03.2022
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
23.08.2021

2022/065

19.03.2022
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i produkter av type 18
23.08.2021

2022/065

19.03.2022
Skipsgjenvinningsforordningen: ajourføring av listen over godkjente anlegg (8. versjon)
12.08.2021

2022/088

19.03.2022
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
12.11.2019

2022/083

19.03.2022
Vilkår for godkjenning av basisstoffet natriumklorid i plantevernmidler
26.04.2021

2021/340

11.12.2021
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: landenes auksjonsandeler for perioden 2021-2030
01.01.2021

2021/393

11.12.2021
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om dikofol
07.09.2020

2021/372

11.12.2021
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater
07.09.2020

2021/372

11.12.2021
Persistente organiske forurensende stoffer: endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
04.07.2020

2021/372

11.12.2021
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs) (2019)
15.07.2019

2021/372

11.12.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av visse språkversjoner av vedlegg II og VI
08.06.2021

2021/283

30.10.2021
Reduksjon av plast i miljøet
03.07.2021

2021/240

25.09.2021
03.07.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av svensk språkversjon
28.10.2020

2021/029

06.02.2021
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
23.12.2019

2021/071

06.02.2021
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser om utvidelse av unntaket for sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel
27.04.2020

2020/228

12.12.2020
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet
27.11.2019

2020/229

12.12.2020
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
03.02.2020

2020/232

12.02.2021
LULUCF-forordningen: inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
09.07.2018

2019/269

11.03.2020
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for avfallshåndtering
12.08.2020

2020/166

24.10.2020
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer
15.07.2018

2020/155

24.10.2020
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.12.2019

2020/104

15.07.2020
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
02.04.2015

2019/321

01.08.2020
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
12.09.2019

2020/045

21.03.2020
08.06.2020
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
19.12.2019

2020/037

21.03.2020
Miljørapportering: teknisk oppdatering
04.07.2018

2020/040

21.03.2020
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
27.11.2016

2018/242

01.08.2019
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
30.07.2019

2019/256

26.10.2019
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.12.2018

2019/255

26.10.2019
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.02.2019

2019/157

15.06.2019
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
03.01.2019

2019/156

15.06.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
06.02.2019

2019/176

15.06.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (2. versjon)
09.12.2018

2019/134

01.06.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
06.09.2018

2019/023

09.02.2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
06.12.2018
Skipsgjenviningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
06.12.2018
Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland
07.01.2016

2018/260

06.12.2018
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
25.06.2005

2012/028

01.05.2012
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2018 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
16.03.2018

2018/166

07.07.2018
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
14.11.2017

2018/028

01.08.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
01.01.2018

2018/100

28.04.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
20.07.2016

2017/107

01.06.2018
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
15.12.2017

2018/057

24.03.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast
25.11.2016

2018/074

24.03.2018
01.06.2017
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.12.2017

2018/018

10.02.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser
16.12.2016

2018/030

10.02.2018
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
24.07.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler
01.09.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
12.08.2022

2017/231

16.12.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
16.12.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer
25.11.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2016
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
23.03.2017

2017/136

08.07.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl
13.03.2017

2017/148

08.07.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2017 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
24.02.2017

2017/147

08.07.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
22.02.2017

2017/108

14.06.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater
14.12.2015

2016/100

01.07.2017
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.08.2016

2017/032

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Drikkevannsdirektivet 1998: endringsbestemmelser
27.10.2017

2016/157

27.10.2017
30.01.2017
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
24.04.2013

2013/050

30.04.2013
Miljøvirkningsdirektivet (2011): endringsbestemmelser
16.05.2017

2015/117

16.05.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2016 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
05.03.2016

2016/158

09.07.2016
Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13
22.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 3 og 11
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
07.12.2015

2016/057

19.03.2016
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking
31.12.2016

2016/031

06.02.2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata
31.12.2014

2016/030

06.02.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
01.01.2017

2015/303

12.12.2015
Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg
31.07.2016

2015/285

01.07.2016
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer
10.04.2015

2015/179

11.07.2015
Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr
30.04.2015

2015/179

11.07.2015

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Biocidforordningen 2012
01.09.2013

2013/225

18.04.2017
Plantevernmiddelforordningen
14.06.2011

2014/203

01.06.2015
01.06.2015
Luftkvalitetsdirektivet (2008)
11.06.2010

2011/121

01.11.2012
24.06.2011
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
10.09.2017

2019/074

01.08.2020
01.01.2023
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
01.05.2022

2022/308

10.12.2022
19.12.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant
30.08.2022

2022/311

10.12.2022
09.12.2022
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdateringer (18. ATP)
23.11.2023

2022/309

23.11.2023
14.12.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Sojet
20.03.2022

2022/310

10.12.2022
09.12.2022
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly i enkelte typer MR-utstyr
01.03.2023

2022/307

10.12.2022
14.12.2022
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i superledende kabler og ledninger
01.03.2023

2022/307

10.12.2022
14.12.2022
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: ajourføring 2022
19.06.2022

2022/306

10.12.2022
09.12.2022
Kvotehandelsdirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
31.12.2003

2007/146

01.01.2008
03.02.2009
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet bifenazat i plantevernmidler
01.07.2022

2022/314

10.12.2022
12.12.2022
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
27.02.2022

2022/312

10.12.2022
12.12.2022
Avslag på fornyet godkjenning av fosmet som aktivt stoff i plantevernmidler
14.02.2022

2022/313

10.12.2022
12.12.2022
Avslag på fornyet godkjenning av indoksakarb som aktivt stoff i plantevernmidler
19.12.2021

2022/312

10.12.2022
12.12.2022
Fornyet godkjenning av cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
01.02.2022

2022/312

10.12.2022
12.12.2022
Godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme PL11 som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
24.01.2022

2022/312

10.12.2022
12.12.2022
Fornyet godkjenning av flumioksazin som aktivt stoff i plantevernmidler
01.03.2022

2022/312

10.12.2022
12.12.2022
Fornyet godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme 251 som aktivt stoff i plantevernmidler
01.03.2022

2022/312

10.12.2022
12.12.2022
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
16.12.2021

2022/312

10.12.2022
12.12.2022
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2,5-diklorbenzosyremetylester m.fl.)
30.05.2022

2022/313

10.12.2022
12.12.2022
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: observasjonsliste for stoffer i vann (2022)
27.07.2022

2022/348

10.12.2022
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (9. versjon)
22.05.2022

2022/351

10.12.2022
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser om rapportering
23.02.2022

2022/347

10.12.2022
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg
19.01.2022

2022/346

10.12.2022
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for jern- og metallvareindustrien
25.03.2022

2022/345

10.12.2022
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for IKT-tjenester
25.03.2022

2022/345

10.12.2022
Avfallsrammedirektivet 2008
12.12.2010

2011/085

01.11.2012
01.01.2016
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2022 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
25.03.2022

2022/287

29.10.2022
04.11.2022
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering

2022/286

04.11.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Grain
17.07.2022

2022/279

29.10.2022
28.10.2022
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Pasta
17.07.2022

2022/279

29.10.2022
28.10.2022
Biocider: avslag på godkjenning av N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin til bruk i produkter av type 8
14.07.2022

2022/279

29.10.2022
28.10.2022
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer
05.06.2019

2022/158

30.04.2022
25.10.2022
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
17.10.2002

2007/127

01.11.2010
23.11.2003
Deponidirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020

2022/084

19.03.2022
21.10.2022
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (2012)
14.02.2014

2015/195

01.04.2019
01.01.2016
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler: endring av gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG
16.03.2022

2022/265

24.09.2022
23.09.2022
CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG
20.03.2022

2022/265

24.09.2022
23.09.2022
Godkjenning av en dieselforvarmer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
30.05.2022

2022/268

24.09.2022
23.09.2022
CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2018: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG
21.03.2022

2022/265

24.09.2022
23.09.2022
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: endringsbestemmelser
10.03.2022

2022/266

24.09.2022
23.09.2022
CO2-utslipp for personbiler og varebiler: oppdaterte bestemmelser om overvåking og innrapportering av opplysninger
25.03.2021

2022/267

24.09.2022
23.09.2022
Persistente organiske forbindelser (POPs)
20.05.2004

2007/107

28.07.2007
22.09.2008
Svoveldirektivet 2016 (kodifisering): reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)
10.06.2016

2018/029

10.02.2018
13.09.2022
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om N,N-dimetylformamid
12.12.2021

2022/207

09.07.2022
29.08.2022
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger
29.01.2022

2022/198

11.06.2022
02.09.2022
Tilsyn med drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om opplysninger om antall drivaksler
14.03.2022

2022/159

30.04.2022
02.09.2022
Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2019
01.06.2021

2022/160

30.04.2022
02.09.2022
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger

2022/198

11.06.2022
02.09.2022
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
17.06.2019

2020/143

01.02.2021
09.02.2021
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger
27.03.2021

2021/341

01.07.2022
04.07.2022
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsformatet
16.05.2019

2022/173

11.06.2022
18.05.2022
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020

2021/296

30.10.2021
18.05.2022
Kjemikalieforordningen REACH: ajourføring av liste over CMR-stoffer
03.01.2022

2022/170

11.06.2022
20.06.2022
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om måling og rapportering av ombruk
01.02.2021

2022/087

01.08.2022
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av omfanget av matavfall
22.12.2019

2022/086

01.08.2022
Deponidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering av kommunalt avfall

2022/085

01.08.2022
Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser for ensartet måling av omfanget av matavfall
17.10.2019

2022/086

01.08.2022
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020

2021/318

01.08.2022
17.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper med forbedret fargegjengivelsesindeks
01.10.2022

2022/169

11.06.2022
15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel for spesielle formål
01.10.2022

2022/169

11.06.2022
15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i lineære lysrør med dobbel sokkel
01.10.2022

2022/169

11.06.2022
15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel og med levetid på minst 20 000 timer
01.10.2022

2022/169

11.06.2022
15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lysrør
01.10.2022

2022/169

11.06.2022
15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i trifosforlysrør
01.10.2022

2022/169

11.06.2022
15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i visse typer lysrør
01.10.2022

2022/169

11.06.2022
15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lavtrykksutladningslamper
01.10.2022

2022/169

11.06.2022
15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i metallhalogenlamper
01.10.2022

2022/169

11.06.2022
15.06.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i utladningslamper for spesielle formål
01.10.2022

2022/169

11.06.2022
15.06.2022
Miljøinformasjonsdirektivet
14.02.2005

2003/123

01.02.2006
01.01.2004
Biocider: vilkår for godkjenning av produktet Teknol Aqua 1411-01
27.12.2021

2022/171

11.06.2022
10.06.2022
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et produkt som inneholder alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid
24.02.2022

2022/172

11.06.2022
10.06.2022
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
01.12.2010

2012/106

01.02.2013
16.06.2012
Skipsgjenvinningsforordningen
31.12.2015

2018/257

06.12.2018
06.12.2018
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om visse ftalater
14.12.2021

2022/122

30.04.2022
16.05.2022
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: rettelse til 14. ATP
01.10.2021

2022/122

30.04.2022
06.05.2022
Miljøansvarsdirektivet
30.04.2007

2009/017

01.07.2013
14.06.2013
Biocider: uavklarte innvendingene angående vilkår og betingelser for godkjenning av biocidproduktfamilien Oxybio
06.12.2021

2022/124

30.04.2022
29.04.2022
Biocider: vilkår og betingelser for godkjenning av produktet 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (C(M)IT)
26.12.2021

2022/125

30.04.2022
29.04.2022
Biocider: vilkår for godkjenning av produktet Konservan P40
29.12.2021

2022/125

30.04.2022
29.04.2022
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av N,N-dietyl-meta-toluamid til bruk i produkter av type 19
26.12.2021

2022/124

30.04.2022
29.04.2022
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
09.11.2021

2022/123

30.04.2022
29.04.2022
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om informasjonskrav, dyreforsøk og hormonforstyrrende egenskaper
15.04.2022

2022/120

30.04.2022
29.04.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i utstyr for analyse av kropps- og dialysatvæsker
15.11.2021

2022/122

30.04.2022
04.05.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av visse ftalater (DEHP, BBP, DBP og DIBP) i medisinsk utstyr
15.11.2021

2022/121

30.04.2022
04.05.2022
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i MR-utstyr
15.11.2021

2022/122

30.04.2022
04.05.2022
Vanndirektivet: EUs rammedirektiv for vann
22.12.2003

2007/125

01.05.2009
Avslag på godkjenning av dimetylsulfid som basisstoff i plantevernmidler
26.09.2021

2022/129

30.04.2022
02.05.2022
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
27.09.2021

2022/128

30.04.2022
02.05.2022
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
09.09.2021

2022/129

30.04.2022
02.05.2022
Avslag på fornyet godkjenning av famoksadon som aktivt stoff i plantevernmidler
09.09.2021

2022/127

30.04.2022
02.05.2022
Fornyet godkjenning av kalsiumkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
01.11.2021

2022/126

30.04.2022
02.05.2022
Fornyet godkjenning av kaliumhydrogenkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
01.11.2021

2022/128

30.04.2022
02.05.2022
Basisstoffet kitosanhydroklorid i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
06.09.2021

2022/128

30.04.2022
02.05.2022
Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene akrinatrin og prokloraz i plantevermidler
26.09.2021

2022/128

30.04.2022
02.05.2022
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard dataformater for innlevering av søknader om godkjenning eller endring av vilkårene for godkjenning av aktive stoffer
27.03.2021

2022/126

30.04.2022
04.07.2022
Emballasjedirektivet 1994
30.06.1996

1995/067

30.06.1996
01.07.1994

Sider