Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av og begrensninger for kjemikalier (REACH)

(In preparation) Commission Regulation amending Annex XIV to Regulation (EU) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 8.12.2020 med tilbakemeldingsfrist 5.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 8.12.2020)

Skadelige kemikalier – ajourført liste over hormonforstyrrende stoffer (REACH-forordningen)

Om dette initiativ

Bilag XIV til REACH-forordningen indeholder en liste over særlig problematiske stoffer, der kræver godkendelse, før de må markedsføres.

Denne liste ajourføres regelmæssigt i overensstemmelse med henstillinger fra Det Europæiske Kemikalieagentur.

Med dette initiativ ajourføres oplysningerne om phthalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP (blødgøringsmidler) på grund af deres hormonforstyrrende egenskaber. Disse kemikalier er kendt for at have negative sundhedsmæssige virkinger og for at skade miljøet.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 08 december 2020 - 05 januar 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til forordning - Ares(2020)7431372

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
08.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet