Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmeler om regler for identifisering av ikke tillatte formuleringsstoffer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/574 av 13. mars 2023 om fastsettelse av detaljerte regler for identifisering av formuleringsstoffer som ikke er tillatt brukt i plantevernmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1109/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/574 of 13 March 2023 setting out detailed rules for the identification of unacceptable co-formulants in plant protection products in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.5.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2023)

Sammendrag av innhold

Formuleringsstoffer er stoffer eller stoffblandinger som brukes eller skal brukes i et plantevernmiddel eller hjelpestoff, men som verken er aktive stoffer eller beskyttende midler eller synergister. I vedlegg 3 til forordning (EU) 1107/2009 skal uakseptable forumuleringsstoffer listes opp. Denne nye forordningen innfører prosedyrer og kriterier for inkludering av formuleringsstoffer på listen i forordning (EU) 1107/2009. Medlemsland skal varsle kommisjonen, andre medlemslandene og EFSA dersom de ved gjennomgang av et plantevernmiddel mistenker et uakseptabelt formuleringsstoff. Forordningen inneholder prosedyrer for vurdering av stoffet etter et slikt varsel. Vedtak om oppføring på listen blir fattet i form av en forordning.

Vedlegget til denne forordningen lister opp kriteriene for vurdering av uakseptable formuleringsstoff. Dette gjelder blant annet stoffer  som er klassifisert som mutagent i kategori 1A eller 1B, kreftfremkallende i kategori 1A eller 1B eller reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 1B. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om plantevernmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift plantevernmidler.

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter og næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
06.02.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.03.2023
Anvendelsesdato i EU
03.04.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet