Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1752 av 25. februar 2019 om fastsettelse av spørsmål, format og hyppighet for rapporter som medlemsstatene skal utarbeide i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/852

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1752 off 25. februar 2019 establishing questionnaires, as well as the format and frequency of reports to be prepared by the Member States in accordance with Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2019)

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsbeslutning om rapportering er knyttet til EUs nye kvikksølvforordning (EU 2017/852) (kvikksølvforordningen). Kvikksølvforordningen forbyr kvikksølv i nærmere angitte produkter og regulerer hele livsløpet for bruk og håndtering av kvikksølv, herunder utslipp av kvikksølv og kvikksølvforbindelser til luft, vann og jord. Kvikksølvforordningen er fra norsk side vurdert som relevant og akseptabel, men det er behov for tilpasninger, og rettsakten er fortsatt til vurdering i EFTA-landene (se eget EØS-notat om kvikksølvforordningen).

Gjennomføringsbeslutningen gjelder spørsmål, format og hyppighet for rapportering i henhold til kvikksølvforordningens artikkel 18. Den inneholder bestemmelser om rapportering vedrørende gjennomføring av forordningen generelt samt omimport fra tredjeland til EU. Det inneholder videre tidsfrister for når rapportering skal gjennomføres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten har ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø. Utvalget vurderer rettsakten som relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel, men det er behov for en tilpasning til forslagets artikkel 1 som gjelder rapportering vedrørende handel med tredjeland, og som vurderes som ikke EØS-relevant i tråd med vurderingene som er gjort for kvikksølvforordningen.

Status
Rettsakten ble vedtatt 25. februar 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.02.2019
Anvendelsesdato i EU
12.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet