Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2079 av 19. desember 2018 om godkjenning av frirullingsfunksjonen som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

Commission Implementing Decision (EU) 2018/2079 of 19 December 2018 on the approval of the engine idle coasting function as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2019)

Sammendrag av innhold
Ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 har EU-kommisjonen fastsatt prosedyrer for søknad, vurdering, godkjenning og sertifisering av innovative miljøteknologier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 artikkel 12 om miljøinnovasjoner (eco-innovations). Det er i tillegg laget utfyllende retningslinjer for hvordan produsenter skal gå frem for å søke om en ny teknologi som innovativ (https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Tech...). Godkjente miljøinnovasjoner er teknologi som ikke omfattes av den standardiserte testsyklusen for måling av CO2-utslipp fra et kjøretøy, og CO2-reduksjoner som følge av teknologien vil dermed ikke bli fanget opp i testen. For å motivere til miljøinnovasjon, kan en fabrikant bli kreditert inntil 7 g CO2/km per år for sin kjøretøyflåte hvis kjøretøyene er utstyrt med godkjent miljøinnovasjon.

Målsetningen med forordning 443/2009 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren og forordningen setter spesifikke CO2-utslippsmål for bilfabrikantene. Reduksjon i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en godkjent miljøinnovasjon etter artikkel 12, kan bli kreditert fabrikanter ved beregning av fabrikantenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp etter nærmere fastsatter regler. Opplysninger vedrørende miljøinnovasjoner skal fremgå av typegodkjenningsdokumentasjonen og av kjøretøyets samsvarssertifikat (CoC)

Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/2079

Fabrikantene Audi AG, BMW AG, FCA Italy S.p.A., Ford Motor Company, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, JLR Jaguar Land Rover LTD, Opel Automobile GmbH, PSA Peugeot Citroën, Groupe Renault, Robert Bosch GmbH, Toyota Motor Europe NV/SA, Volvo Cars Corporation og Volkswagen AG (søkere) sendte den 21. mars 2018 en felles søknad om godkjenning av frihjulsfunksjon med motoren på tomgangskjøring som en miljøinnovasjon.

Kommisjonen viser til erfaringene med godkjenning av PORCHES AG`S godkjenning av friløpsfunksjon, samt denne felles søknaden. Kommisjonen vurderer at det på tilfredsstillende måte er påvist at frihjulsteknologien oppfyller kravene i artikkel 12 i forordning 443/2009 ved at den reduserer CO2/km med minst 1 g.

Kommisjonen sier videre at det ved godkjenning av kjøretøy hvor det er montert frihjulsfunksjon, hvor hensikten er å redusere CO2, skal det fremlegges en testrapport fra en teknisk prøveinstans om at CO2-reduksjonen faktisk er oppfylt (jf. artikkel 9 i forordning (EU) nr. 725/2011).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen implementeres i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, som trådte i kraft 1. januar 2019.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Siden beslutningen følger EFTA's hurtigprosedyre, forelegges den ikke noe Spesialutvalg for klarering.

Vurdering
Vegdirektoratet vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Vegdirektoratet rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Status
Beslutningen ble vedtatt i Brussel 19. desember 2018 og trådte i kraft i EU 8. januar 2019.

Beslutningen vil bli tatt inn i EØS-avtalen, men det er ikke behov for nasjonal høring.

Kommisjonsbeslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 8. mai 2019, beslutning nr. 133/2019. Endringsforskrift ble vedtatt 13. mai 2019, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018
Anvendelsesdato i EU
17.01.2019
Opphører å gjelde
31.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.05.2019
Anvendes fra i Norge
13.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D2079
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro