REACH-forordningen om kjemikalier: restriksjoner på bruk av 2,4-dinitrotoluen

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til 2,4-dinitrotoluen

(In preparation) Commission Implementing Regulation amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards 2,4-dinitrotoluene

Siste nytt

EØS-notat om EU-høring offentliggjort 27.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.2.2021)

Sammendrag av innhold
Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med utarbeidelse av et restriksjonsforslag for 2,4-dinitrotoluen. Det er Echa som skal utarbeide restriksjonsforslaget som skal være ferdig 16. juli 2021.

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig restriksjon, kan gi innspill til Echa innen 10. mars 2021.

Kommende endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet