Tilsyn med drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om opplysninger om antall drivaksler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/247 av 14. desember 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 med hensyn til data om nye tunge kjøretøyer som skal overvåkes og rapporteres av medlemsstatene og produsentene, og rapporteringsprosedyren

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/247 of 14 December 2021 amending Regulation (EU) 2018/956 of the European Parliament and of the Council as regards the data on new heavy-duty vehicles to be monitored and reported by Member States and by manufacturers and the reporting procedure

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.9.2022)

Sammendrag av innhold
Basisrettsakt (EU) 2018/956 fastsetter krav om overvåking og rapportering av CO2-utslipp og drivstofforbruk fra nye, tunge kjøretøy registrert i EU. Medlemsstatene skal rapportere enkelte data om nye kjøretøy registrert i landet (gjengitt i del A i vedlegg I), mens detaljerte tekniske data om kjøretøyene blir rapportert av den enkelte fabrikant (gjengitt i del B). Vedlegg II beskriver beskriver prosedyrene for overvåking og rapportering.

Forordning (EU) 2022/247 endrer og supplerer vedlegg I om hvilke data som henholdsvis registreringsmyndigheter og kjøretøyfabrikanter skal rapportere til EU-kommisjonen. For kjøretøy som er registrert fra 1. juli 2021, skal registreringsmyndighetene heretter rapportere antall drivaksler som er angitt på kjøretøyets samsvarssertifikat (CoC) punkt 3, i tillegg til de øvrige dataene som er nevnt i del A. Disse opplysningene vil gjøre det mulig for EU-kommisjonen å fastsette akselkonfigurasjonen for kjøretøy som er innrapportert og identifisere kjøretøy innenfor virkeområdet, uten at det behøves ytterligere utveksling med fabrikantene.

Videre sier forordningen at fabrikantene heretter skal rapportere "sum exec"-datafilen for kjøretøy med simuleringsdato fra og med 1. juli 2021. "Sum exec"-datafilen er en kommaseparert fil som genereres i simuleringsverktøyet VECTO som skal ha samme navn som arbeidsfilen samt filnavnendelsen .vsum, og som inneholder aggregerte resultater per simulerte oppgaveprofil og nyttelast for det simulerte kjøretøyet. Bakgrunnen for endringen er erfaringene EU-kommisjonen har gjort seg i forbindelse med utarbeidelsen av den årlige rapporten nevnt i artikkel 10 i forordning (EU) 2018/956 for rapporteringsperioden 2019. For å kunne gi en grundig analyse av de innrapporterte dataene i årene fremover, er det behov for at fabrikantene rapporterer spesifikke data om de enkelte kjøretøykomponentenes atferd under kjøring av simuleringsverktøyet, som er registrert i "sum exec"-datafilen.

I lys av erfaringen med anvendelsen av forordning (EU) 2018/956, bør Det europeiske miljøbyrået (EEA) ha fleksibilitet til å tilpasse databasenes struktur og karakter til den tekniske utviklingen, og bør ikke være bundet av spesifikke tekniske bestemmelser. Databasenes beskrivende navn (Central Data Repository og Business Data Repository) fjernes derfor fra vedlegg II.

Merknader

EU-hjemmel
Forordningen er vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Rettslige konsekvenser
Forordningen endrer basisrettsakt (EU) 2018/956. Implementering av sistnevnte i norsk rett krever lovendring, endring av ny § 13 b i veitrafikkloven. Samferdselsdepartementet har nylig hatt slik lovendring på høring.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rapporteringsforpliktelsene retter seg mot registreringsmyndighetene i den enkelte medlemsstat og mot kjøretøyfabrikanter. Det er fabrikanten av basiskjøretøyet som bruker simuleringsverktøyet VECTO, og forordningen vil således ikke gjelde norsk påbyggerindustri. I Norge er det Statens vegvesen som registreringsmyndighet som følger opp rapporteringsforpliktelsene. Arbeidet forventes dekket innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Norge har deltatt i TCMV i Brussel der rettsakten har vært drøftet.

Status
Forordningen ble vedtatt 14. desember 2021 og trådte i kraft i EU 14. mars 2022.

Forordningen var på nasjonal høring våren 2022.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 29.04.22, beslutning nr. 159/2022. Nødvendig endring av vtrl. §13b trådte i kraft 1. juli 2022. Endringsforskrift ble deretter vedtatt 2. september 2022 og Form 1 ble sendt ESA 5. september 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
14.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.12.2021
Anvendelsesdato i EU
14.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.09.2022
Anvendes fra i Norge
02.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0247
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro