Fornyet godkjenning av det aktive stoffet abamektin som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/515 av 8. mars 2023 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet abamektin, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/515 of 8 March 2023 renewing the approval of the active substance abamectin in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.5.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2023)

Sammendrag av innhold

Abamektin regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 31. mars 2038. Ved vurderingen for regodkjenning er stoffet særskilt vurdert med tanke på eksponering og risiko for fugler, pattedyr, akvatiske organismer og jordlevende makroorgansimer. Denne gjennomgangen har konstatert at det foreligger slik risiko

Abamektin er etter dette gitt begrensninger i forhold til tidligere godkjenning, ved at det nå kun er tillatt brukt i permanente veksthus. Regodkjenningen gjelder fra og med 1. april 2023.

Søknaden for revurdering av dette stoffet er behandlet i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009. Stoffet tas med denne godkjenningen derfor ut av liste A, og legges til liste B i vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er knyttet noe usikkerhet til hvordan «permanente veksthus» skal fortolkes, dette må vi se nærmere på. Dersom norske veksthus ikke kan anses som «permanente veksthus», så vil dette kunne føre til mangel på effektive kontrolltiltak i veksthusproduksjon av grønnsaker, urter og prydplanter, f.eks. julestjerneproduksjon. Gjennomføring av forordningen vil dessuten kunne føre til mangel på effektive kontrolltiltak ved dyrking på friland, blant annet ved synlige jordbærmiddangrep. I veksthus og tunnel vil tripsrovmidd vanligvis ha god effekt mot jordbærmidd, så et evt. bruksforbud vil ha relativt liten betydning for denne type bærproduksjon.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering. 

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals -Plant Protection Products - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Abamektin inngår i skadedyrmiddelet Vertimec som er godkjent for bruk i Norge. Bruksområdet er jordbær, grønnsaker og krydderurter, både i veksthus og på friland. Endringene betyr at Vertimec bare vil kunne benyttes i permanente veksthus.

Status

Rettsakten er fastsatt i EU. Den ble kunngjort i Official Journal 9.3.2023.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.02.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.03.2023
Anvendelsesdato i EU
01.04.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet