REACH-forordningen om kjemikalier: forbud mot bly i ammunisjon og fiskeutstyr

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til for bly i ammunisjon og fiskeutstyr

(In preparation) Commission Regulation amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards lead in ammunition and fishing tackle

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.5.2021)

Sammendrag av innhold

Bly er et metall med mange helse- og miljøskadelige egenskaper. Det har allikevel blitt brukt i ammunisjon og fiskeutstyr, for eksempel fiskesøkker, i mange tiår. Det blir anslått at rundt 100 000 tonn bly blir sluppet ut i miljøet i EU per år fra sportsskyting (79 %), jakt (14 %) og fiske (7 %). Ifølge norske miljøstatus er blyammunisjon nå den viktigste kilden til bly i miljøet i Norge. EUs kjemikaliebyrå Echa har estimert at minst 135 millioner fugler risikerer å bli forgiftet av bly hvert år. Mennesker kan bli eksponert for bly ved inntak av vilt som er skutt med blyammunisjon eller når de lager fiskesøkker og sluker hjemme. Blyeksponering er spesielt skadelig for barn, og EU har allerede innført flere restriksjoner for å hindre at spesielt små barn blir eksponert for bly. Echa anslår at rundt en million barn er sårbare for de skadelige effektene av bly på grunn av inntak av vilt.

EU fastsette forbud mot bruk av blyhagl i og ved våtmark tidligere i år, se EØS-notatet. Dette er gjort primært for å verne fugler som lever i våtmark, men også arter som livnærer seg på fuglene.

EUs kjemikaliebyrå Echa har etter anmodning fra EU-kommisjonen utarbeidet et forslag til forbud mot bly i ammunisjon og fiskeutstyr, for eksempel fiskesøkker. Forslaget går i grove trekk ut på dette:

  1. Forbud mot å bringe i omsetning fiskesøkker og sluker, fiskewire og hagl som inneholder 1 % bly eller mer.
  2. Forbud mot å bruke fiskesøkker og sluker, fiskewire, hagl og et hvert annet prosjektil som ikke er definert som hagl som inneholder 1 % bly eller mer.
  3. Forbud mot å bruke fiskesøkker med mer enn 1 % bly i kombinasjone med ethvert annet fiskeutstyr, rigg eller teknikk dersom dette fører til at søkket blir frigjort ved bruk

Det er forslag om ulike muligheter for unntak for bruk av blyhagl på skytebane under spesielle vilkår. For prosjektiler som ikke er ammunisjon blir det foreslått unntak for bruk av blyholdige prosjektiler på skytebaner dersom banen blir renset hyppig for bly. Forslaget inneholder krav til omsettere, og krav om merking. For mange av kravene er forslaget om overgangstid så mye som fem år, mens det er 18 måneder for andre.

Bruk av blyammunisjon av militæret, politiet og andre sikkerhets- og tollstyrker er ikke omfattet av restriksjonsforslaget. Det er heller ikke skyting innendørs, for eksempel på innendørs skytebaner.

Forslaget er nå på internasjonal høring, se avsnittet "Status". 

Både forbudet mot bruk av blyhagl i våtmark og det kommende forbudet er en del av kjemikalieregelverket Reach.

Mer informasjon finnes på en egen temaside hos Echa

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Gjeldende norsk rett når det gjelder jakt er forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

Status

Echa sendte forslaget på offentlig høring 24. mars 2021, første høringsfrist er 5. mai og siste frist er 24. september 2021: Have your say on proposed restriction of lead in outdoor shooting, hunting and fishing - All news - ECHA (europa.eu)

Dersom aktører på det norske markedet, norske organisasjoner eller enkeltpersoner har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet: Høring om bly i ammunisjon og fiskesøkker - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet