Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1522 av 11. oktober 2018 om felles format for nasjonale programmer for tiltak mot luftforurensning i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2016/2284 om reduksjon av nasjonale utslipp av visse forurensninger til luft

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1522 of 11 October 2018 laying down a common format for national air pollution control programmes under Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Artikkel 6 i Direktiv (EU) 2016/2284 om reduksjon av nasjonale utslipp av visse forurensninger til luft stiller krav om at medlemslandene skal utarbeide nasjonale programmer for reduksjon av luftforurensningskomponenter i tråd med utslippsforpliktelsene i artikkel 4 i direktivet. I følge artikkel 6 (10) skal kommisjonen spesifisere et felles format for de nasjonale programmene.

Den vedtatte gjennomføringsbeslutningen etablerer det felles formatet for rapportering på innhold i de nasjonale programmene. Artikkel 2 i gjennomføringsbeslutningen stiller krav om at medlemslandene skal benytte det felles formatet når de rapporterer sine nasjonale programmer. Formatet er spesifisert i vedlegg til direktivet. I vedlegget listes det opp hvilket innhold som skal rapporteres, og det skilles på innhold som er obligatorisk og valgfritt å rapportere.

Innhold som skal rapporteres inkluderer blant annet informasjon om dagens og planlagte tiltak og virkemidler, og hvilken effekt de har på reduksjon av utslipp og forbedring av luftkvalitet nasjonalt og internasjonalt og i hvilken grad nasjonale og EU forpliktelser møtes, inkludert framskriving med og uten ytterligere tiltak og virkemidler. Tiltak og virkemidler som skal innføres skal beskrives med bla. tidsplan for implementering, revisjon og ansvarlig myndighet. Det skal også rapporters på nasjonal luftkvalitets- og forurensningspolitikk, og sammenheng med planer utarbeidet under annen lovgivning. Informasjon om planlagte tiltak og virkemidler skal rapportens via EEAs "Policy and Measures Tool".

Formatet som angis i vedlegget i gjennomføringsbeslutningen lister opp hva som skal rapporteres, og er på denne måten også med å tydeliggjøre kravene til nasjonale programmer i direktivet 2016/2284.

Merknader

Rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsbeslutningen vil ikke innebære vesentlige økonomiske, administrative eller rettslige konsekvenser for Norge. Beslutningen setter rammer for innhold og struktur for rapportering av nasjonale programmer etter direktiv (EU) 2016/2284.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten var på skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø (sendt ut 9.5.19 med frist 16.5.19).

Status
Beslutningen ble vedtatt i EU 11. oktober 2018. Rettsakten er til vurdering i EØS-/EFTA-statene og ses i sammenheng med Parlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2284.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.10.2018
Anvendelsesdato i EU
01.11.2018
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet