Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2324 av 19. desember 2016 om utformingen av rapporten om planlagt start av skipsopphuggingen i henhold til kravet i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om skipsopphugging

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2324 of 19 December 2016 on the format of the report of planned start of ship recycling required under Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council on ship recycling

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2013/1257 (skipsopphuggingsforordningen) har trådt i kraft i EU. Skipsopphuggingsforordningen er fortsatt til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Eventuell innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som springer ut av forordning 2013/1257 må derfor ses i sammenheng med dette.

Skipsopphuggingsforordningen bygger på Den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip (Hongkong- konvensjonen), som Norge som første stat ratifiserte i 2013. Konvensjonen har foreløpig ikke tilstrekkelig antall ratifiserende stater til å tre i kraft. Forordningen går imidlertid lengre enn konvensjonen på flere punkter.

I medhold av skipsopphuggingsforordningen er EU-Kommisjonen gitt myndighet til å fastsette nærmere detaljerte regler om flere ulike forhold. Beslutning 2016/2324 om rapportering om planlagt start er gitt med hjemmel i forordning 2013/1257 artikkel 13 (3), hvor det framgår at Kommisjonen etter komitologi kan vedta gjennomføringsrettsakter om utformingen av slik rapport. Beslutningen har vært forelagt for og godkjent av komitéen for skipsopphugging som er satt opp i henhold til artikkel 25 i skipsopphuggingsforordningen.

Artikkel 13 (2) i skipsopphuggingsforordningen retter seg mot den driftsansvarlige for et skipsgjenvinningsanlegg og pålegger denne plikter, og i bokstav b framgår det at driftsansvarlig plikter å rapportere til flaggstaten at gjenvinningsanlegget er klart til å starte opphugging. Artikkel 13 (3) angir at erklæringen skal være i henhold til Hongkong-konvensjonen vedlegg 6. Beslutning 2016/2324 konkretiserer hvilke opplysninger rapporten skal inneholde, og bygger på det nevnte vedlegget i konvensjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen bestemmer utformingen av rapporten som den driftsansvarlige for skipsgjenvinningsanlegget er forpliktet til å utarbeide etter skipsopphuggingsforordningen. At en rapport skal følge et bestemt format er noe som det er naturlig å regulere i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen konkretiserer krav som allerede følger av forordning 1257/2013, og får derfor ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten har vært til vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.12.2016
Anvendelsesdato i EU
09.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.12.2018
Anvendes fra i Norge
06.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D2324
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro