Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om tobakksvarer med plastfiltre

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2267 av 17. desember 2021 om fastsettelse av format for rapportering av data og informasjon om innsamlet avfall fra bruk av tobakksprodukter med filtre og filtre som markedsføres for bruk sammen med tobakksprodukter

Commission Implementing Decision (EU) 2021/2267 of 17 December 2021 laying down the format for reporting data and information on the collected post-consumption waste of tobacco products with filters and of filters marketed for use in combination with tobacco products

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 2.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2022)

Sammendrag av innhold
EUs direktiv om plastprodukter (2019/904) skal bidra til å redusere miljøkonsekvensene av visse plastprodukter samt å fremme utviklingen av en sirkulær økonomi. I direktivet er det krav om at medlemslandene skal innføre utvidet produsentansvar for tobakksprodukter med filtre og filtre som markedsføres for bruk sammen med tobakksprodukter, heretter omtalt som tobakksprodukter. Dette medfører blant annet at medlemslandene skal rapportere data om innsamlet avfall fra tobakksprodukter, hvor mengder samlet inn via offentlige avfallssytemer/beholdere og opprydning av forsøpling skal rapporteres som total vekt i tonn.

EU-kommisjonen har nå vedtatt en rettsakt som gir nærmere bestemmelser om rapportering, format for rapportering og informasjon om kvalitetssikring/metode. Landene skal forklare hvordan vekten av avfallet har blitt målt og hvordan fuktighet og rester av papir og tobakk har blitt tatt i betraktning. Det skal forklares hvordan man har sikret representativ prøvetaking av innsamlet avfall, og hvilket år analysen ble gjennomført. Dersom landene har gjort en omregning fra antall sigarettsneiper/filtre til vekt, skal man spesifisere konverteringsfaktor som har blitt brukt. Første rapportering skal gjøres innen 30. juni 2025 og gjelder resultatene for 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Som en del av innføringen av et produsentansvar for tobakksprodukter, vil miljømyndighetene forskriftsregulere nødvendige rapporteringskrav i avfallsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av beslutningen i Norge kommer ikke til å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Miljødirektoratet vil vurdere hvordan datainnsamling og rapportering gjennomføres på en hensiktsmessig måte.

Sakkyndige instansers merknader
Miljødirektoratet har orientert og diskutert rettsakten med Philip Morris og Tobakkindustriens Felleskontor, som er blant partene som vil bli berørt av denne rettsakten.

Rettsakten behandles i spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre (07.03 - 14.03.2022).

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Den 17. desember 2021 vedtok EU-kommisjonen gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2267 om format for rapportering av data og informasjon om innsamlet avfall fra bruk av tobakksprodukter med filtre og filtre som markedsføres for bruk sammen med tobakksprodukter. Denne gjennomføringsrettsakten utfyller kravene til rapportering av innsamlet avfall fra tobakksprodukter i direktiv (EU) 2019/904 om å redusere miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter av den 5. juni 2019, som ble innlemmet i EØS-avtalen 24.09.2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2021
Anvendelsesdato i EU
09.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet