Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om tatoveringskjemikalier

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til tatoveringsblekk og permanent make-up

(In preparation) Commission Regulation amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards substances in tattoo inks or permanent make-up

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2020)

Sammendrag av innhold
Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har på oppdrag fra EU-kommisjonen utarbeidet et forslag om å forby en rekke kjemikalier i tatoveringsblekk og permanent make up (PMU). ECHAs forslag om forbud er utarbeidet i samarbeid med Danmark, Italia, Norge og Tyskland. Bakgrunnen for forslaget er at studier har rapportert at injeksjon av tatoveringsblekk (tatoveringer eller PMU) under huden har medført et stort antall milde hudreaksjoner og et mindre antall hudkomplikasjoner der det har vært behov for medisinsk behandling. Tatoveringsblekk er også vist å kunne innholde fargestoffer som ikke er spesielt utviklet for injeksjon under huden på mennesker og kan derfor inneholde forurensninger med farlige egenskaper (f.eks kreftfremkallende, arvestoff- og forplantningsskadelig stoffer). Det er videre kjent at ikke alt tatoveringsblekk forblir permanent i det tatoverte område, men kan bli transportert rundt i kroppen. Studier har påvist fargede partikler i både lymfeknuter og lever. Den tilgjengelige informasjonen for enkelte helsefarlige kjemikalier med kjent bruk i tatoveringsblekk tilsier at helserisiko ikke kan utelukkes.

Restriksjonsforslaget tar sikte på å forby bevisst bruk av og/eller innføre konsentrasjonsgrenser for en rekke kjemikalier/grupper av kjemikalier i tatoveringsblekk og PMU. Disse kjemikaliene inkluderer stoffer som har en harmonisert klassifisering som kreftfremkallende, arvestoff- eller forplantningsskadelig, hudsensibiliserende/irriterende/etsende og øyeirriterende/skadelig, i tillegg til stoffer som er forbudt i kosmetikk og kroppspleieprodukter i henhold til kosmetikkforordningen (EC) No. 1223/2009. Omfanget av forbudet dekker også stoffer på Europarådets resolusjon (ResAP(2008)1) med krav og kriterier for sikkerheten av tatoveringer og PMU, herunder utvalgte forurensninger (f.eks metaller) i blekket.

Hovedbekymringen er relatert til helserisiko i den generelle befolkningen. Risiko forbundet med tatoveringer som ikke er relatert til kjemikalier kan fortsatt reguleres nasjonalt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av den nye forordningen vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget forventes ikke å ha spesielle økonomiske og administrative konsekvenser.

Status
Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og for sosioøkonomiske analyse (Seac) har vurdert forslaget og opinionene er oversendt til Kommisjonen. Forslaget blir vurdert av Kommisjonen og diskutert blant medlemslandene i Reach-komiteen.

Lenker

Kommisjonens forslag
Annen dokumentasjon

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
07.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet