Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om midlertidig lagring av flytende kvikksølvavfall

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2526 av 23. september 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/852 med hensyn til midlertidig lagring av flytende kvikksølvavfall

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2526 of 23 September 2022 amending Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council as regards the temporary storage of mercury waste in liquid form

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.1.2023)

Sammendrag av innhold
EU har vedatt en ny forordning (EU ) 2022/2526 som endrer artikkel 13 paragraf 1 i kvikksølvforordningen (EU) 2017/852. Endringsforordningen gjelder forlengelse av den midlertidige lagringsperioden av metallisk kvikksølv til 31. desember 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriftens paragraf § 2-4. Endringer vurderers som tekniske og administrative, og innebærer ingen materielle endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet. Norge deltar i arbeidet med utvikling og oppfølging av kvikksølvforordningen og Minamatakonvensjonen.

Forslag til rettsakt ble sendt på skriftlig prosedyre (18.11.22 - 25.11.22) til spesialutvalget for miljø. Det var ingen merknader til rettsakten.

Vurdering
Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen gjennomfører EU/EØS-landenes forpliktelser under Minamatakonvensjonen. Norge er selvstendig part til disse globale avtalene.

Status
Rettsakten ble vedatt i EU den 23. september 2022 og ble publisert i OJ den 22. desember 2022. Rettsakten er til vurdering i EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
23.09.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.12.2022
Anvendelsesdato i EU
25.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet