WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/290 av 19. februar 2019 om fastsettelse av felles format for rapportering og registrering av produsenter til produsentregister for EE-avfall

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/290 of 19 February 2019 establishing the format for registration and reporting of producers of electrical and electronic equipment to the register

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2019)

Sammendrag av innhold
Produsentregisteret er et register som sammenstiller data om EE-produkter som settes på markedet og om innsamlet EE-avfall. I Norge kommer data hovedsakelig fra Tolletaten og returselskapene. I WEEE-direktivets (2012/19/EU) artikkel 16 fremgår det at Kommisjonen skal utarbeide en gjennomføringsrettsakt som stiller krav til felles format for rapportering og registrering, samt frekvens for rapportering til produsentregisteret.

Rettsakten stiller krav til hva produsentregisteret skal hente inn av data om produsenter ved registrering og rapportering. Dette inkluderer blant annet krav til registrering og rapportering som fremgår av Annex X i WEEE-direktivet. Frekvens for rapportering settes av det enkelte medlemsland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kravene i rettsakten får rettslige konsekvenser for Norge. Det vil være behov for mindre endringer i avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil være nødvendig å gjøre endringer i produsentregisteret for EE-avfall som følge av den nye rettsakten. Dette vil få mindre økonomiske og administrative konsekvenser for myndigheter og returselskap for EE-avfall.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget til endringer i avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall har vært på høring med høringsfrist 26. mars 2019. Høringsinstansene hadde ingen vesentlige kommentarer.

Vurdering
Gjennomføringsforordningen vil ikke vil bidra til redusert administrativ byrde for aktørene, på tross av at kommisjonen har signalisert at dette er en av årsakene til harmonisering av krav til registrering og rapportering. Norge har allerede en god returordning, økt tilgang på fra produsenter vil derfor ikke gi en mer effektiv ordning.

Status
Rettsakten ble vedtatt 19. februar 2019 og er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.02.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet