Vilkår for godkjenning av basisstoffet natriumklorid i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/556 av 31. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1529 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av basisstoffet natriumklorid

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/556 of 31 March amending Implementing Regulations (EU) 2017/1529 and (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the basic substance sodium chloride

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2022)

Sammendrag av innhold
Natriumklorid ble gjennom forordning (EU) 2017/1579 godkjent som basisstoff med bruksområde sopp- og insektsbekjempelse primært i sjampinjong- og druedyrking. Natriumklorid står dermed oppført i vedlegg C forordning (EU) nr. 540/2011.

Det er søkt om utvidelse av bruksområdet for natriumklorid som basisstoff til at det også kan benyttes som herbicid. Ved vurderingen av søknaden er det ikke framkommet betenkeligheter, og bruksområdet er dermed godkjent utvidet til også å omfatte ugrasbekjempelse.

Merknader
I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med en gang.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.03.2021
Anvendelsesdato i EU
26.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0556
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro