Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) i brannskum

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) i brannskum

(In preparation) Commission Regulation amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards “Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in fire-fighting foams

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.10.2020)

Sammendrag av innhold
Forslaget innebærer restriksjoner på per- og polyfluorerte stoffer (PFAS-er) i brannskum.

PFAS-er er noen av de farligste miljøgiftene vi omgir oss med. Det finnes i dag tusenvis forskjellige PFAS-er. Stoffene finnes blant annet i brannskum, tekstiler, matemballasje og kjøkkenutstyr, kosmetikk og skismøring. De er tungt nedbrytbare, og kan gi alvorlige effekter på dyr og mennesker som fosterskader, skader på nervesystemet og på leveren. Det er også indikasjoner på at PFAS-er kan være kreftfremkallende, påvirke immunforsvaret og ha hormonforstyrrende effekter.

PFAS-holdig brannskum er årsaken til mange forurensningstilfeller i Europa, både av jord og drikkevann. Man er bekymret for at reguleringer av visse PFAS-er, slik som PFOS, PFOA og andre perfluorerte stoffer, vil gjøre at andre, nye PFAS-er tas i bruk i brannskum. En studie som EU-kommisjonen og det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) har fått utført viser at fluorfrie brannslokkingsskum er tilgjengelige på markedet og har blitt brukt med suksess innen de fleste sektorer. EU-kommisjonen har på denne bakgrunn bedt Echa utarbeide et REACH-restriksjonsforslag som skal regulere PFAS-er i brannskum.

En eventuell regulering vil bli innført i Reach-forordningen etter internasjonal høring og vurdering i Echas komite for risikovurdering (Rac) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (Seac). Reguleringen vil bli innført i Reach i form av en forordning som endrer vedlegg XVII i Reach. Denne forordningen vil bli gjennomført i Norge slik at et eventuelt forbud mot per- og polyfluorerte stoffer i brannskum vil gjelde her også.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet