Miljøvirkningsdirektivet 2011

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/92/EU av 13. desember 2011 om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger

Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment

Siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.1.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.12.2012)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/92 EF er et samledirektiv (”codification”) for alle direktiv som innebærer endringer i Rådsdirektiv 85/337/EØF av 27. juni 1985 om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger.

Rådsdirektiv 85/337 stiller krav til dokumentasjon av miljøvirkninger, og offentlighet og medvirkning knyttet til denne dokumentasjonen, for nærmere bestemte prosjekter som kan få vesentlige virkninger for miljøet.

Direktivene som inngår i samledirektivet er:

· Rådsdirektiv 97/11/EF av 3. mars 1997 om endringer av direktiv 85/337/EØF.
· Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirektiv 90/313/EØF.
· Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF om geologisk lagring av karbondioksid og om endringer i Rådsdirektiv 85/337/EØF, 96/61/EF, 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2006/12/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006.

Merknader
Alle disse direktivene, med unntak av direktiv 2009/31/EF er implementert i norsk rett gjennom forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Gjeldende forskrift om konsekvensutredninger er av 26. juni 2009.

Direktiv 2009/31/EF om karbonlagring er så langt ikke innlemmet i EØS-avtalen.

For prosjekter etter petroleumsloven og prosjekter etter lov om havvind er det gitt egne bestemmelser i tråd med direktivene i de respektive særlovene.

Ettersom dette er et samledirektiv og direktivenes bestemmelser allerede er implementert i norsk rett anses det ikke å være behov for noen innhenting av uttalelser. Dette med unntak for endringene som måtte føle av direktiv direktiv 2009/80/EF hvor det vises til egen prosess.

Vurdering
Bestemmelsene i samledirektivet er allerede innarbeidet i norsk rett. Det er følgelig ingen grunn til forbehold knyttet til innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen. Dette med forbehold om status for Direktiv 2009/80/EF.

Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Status
Beslutningen anses akseptabel og relevant.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 826-846
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012
Siste saker i EFTA-domstolen
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0092
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro