Støydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om datalagring og en ordning for utveksling av digital informasjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1967 av 11. november 2021 om opprettelse av et obligatorisk datalager og en obligatorisk ordning for digital informasjonsutveksling i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1967 of 11 November 2021 setting up a mandatory data repository and a mandatory digital information exchange mechanism in accordance with Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2022)

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder EUs støydirektiv (2002/49/EC). Beslutningen fra EU-kommisjonen innebærer at alle medlemsstatene forpliktes til å bruke Reportnet til rapportering av støykartleggingen. 

EU-direktivet om støy er i dag implementert i forurensningsforskriften kapittel 5, del III, §§ 5-11, 5-12, 3-13 og 5-14. I dag står det i forurensningsforskriften § 5-11 at det er anleggseiere og kommunene skal gjennomføre kartlegging. I forurensningsforskriften § 5-18 står det at "Anleggseier skal også rapportere resultater fra kartlegging av utendørs støynivå til forurensningsmyndighetene" (altså Statsforvalteren). Det er ikke forskriftsfestet hvordan kartleggingsresultatene skal rapporteres til EU. Praksis i dag er at anleggseierne gjennomfører kartlegging i henhold til bestemmelsene i forskriftens del III og sender kartleggingsresultater (kartdata og filer) til Statsforvalteren eller Miljødirektoratet. Miljødirektoratet mottar kartleggingsresultatene, sammenstiller dem og rapporterer videre til EU gjennom Reportnet. Dette ansvarsforholdet fremgår av veileder til forurensningsforskriften, men ikke direkte av forskriften.

Så lenge plikten til å bruke Reportnet kun er rettet mot medlemsstatene og forpliktelsen om rapportering følges opp i praksis, er det ikke behov for en endring i norsk regelverk. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen rettslige konsekvenser. Norge benytter allerede Reportnet som rapporteringsportal til EU og plikten til å bruke Reportnet innebærer dermed ingen endringer i dagens praksis.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forpliktelsen om å bruke Reportnet som rapporteringsportal har ingen praktisk betydning for hvordan Norge rapporterer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel og kan gjennomføres.

Rettsakten ble sendt på skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø (10.01 - 17.01.2022).

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel og kan gjennomføres.

Status

Kommisjonen vedtok gjennomføringsbeslutning 11. november 2021.
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 23. september 2022, som trådte i kraft 24. september 2022. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.09.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.11.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.08.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D1967
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro