Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/1984 av 13. desember 2018 om fastslåing av at «KZR INiG System» oppfyller berekraftskriteria under europaparlaments- og rådsdirektiva 98/70/EF og 2009/28/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1984 of 13 December 2018 on recognition of the ‘KZR INiG System’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.1.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/1984 inneber at den frivillige sertifiseringsordninga "KZR INiG System" er godkjend i ein periode på fem år frå 3. januar 2019 til 3. januar 2024. Sertifiseringsordninga dekkjer råmateriale kultivert og hausta i EU, og dessutan avfall og restar frå EU. Ordninga dekkjer heile leverandørkjeda, frå produksjon av råmateriale til distribusjon av biodrivstoff.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakta må tilføyast i EØS-tilvisingane i produktforskrifta. Det trengst ikkje andre forskriftsendringar. Høyring er vurdert som openbart unødvendig.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Dei frivillige sertifiseringsordningane reduserer den administrative byrda for omsetjarane og Miljødirektoratet, som mottek rapporteringa på biodrivstoff.

Gjeldande praksis er imidlertid allereie at dei sertifiseringsordningane som er godkjende i EU, også blir rekna som godkjend dokumentasjon i Noreg på at berekraftskriteria er oppfylte. Gjennomføring av rettsakta blir dermed ikkje rekna å ha konsekvensar.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakta er behandla etter hurtigprosedyra. Notatet er ikkje forelagt spesialutvalg for miljø for behandling fordi eventuelle endringar i norsk regelverk er ansett som minimale, og det er derfor ikkje ansett som nødvendig å førelegge spesialutvalet for klarering.

Vurdering
Rettsakta er vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakta har vore i kraft i EU frå 3. januar 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.12.2018
Anvendelsesdato i EU
03.01.2019
Opphører å gjelde
03.01.2024

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1984
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro