Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/142 av 29. januar 2019 om fastslåing av at «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» oppfyller berekraftskriteria under europaparlaments- og rådsdirektiva 98/70/EF og 2009/28/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2019/142 of 29 January 2019 on recognition of the ‘U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.2.2019)

Sammendrag av innhold
Biodrivstoff og flytende biobrensel som skal regnes med for å oppfylle krav om fornybarandel i fornybardirektivet, eller som er omfattet av nasjonale støtteordninger, må oppfylle fastsatte bærekraftskriterier. Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk, fastsatt i produktforskriften kapittel 3. Biodrivstoff må oppfylle bærekraftskriteriene for å kunne regnes med i oppfyllelsen av omsetningskravet. Bærekraftskriteriene er tatt inn i norsk rett gjennom produktforskriften kapittel 3.

Bærekraftskriteriene består av to deler:

• Biodrivstoffet skal medføre en reduksjon i utslipp av klimagasser på minst 50 % i forhold til standardverdier for fossilt drivstoff og brensel. For biodrivstoff som er produsert på anlegg med produksjonsoppstart 5. oktober 2015 eller senere er kravet 60 %.

• Råstoffet til biodrivstoffet skal ikke være dyrket på arealer som har høy biodiversitet eller et høyt karbonlager (arealkriteriene).

Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/142 innebærer en godkjenning av at biodrivstoff som er fremstilt i overensstemmelse med "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" ("ordningen"), oppfyller arealkriteriene i EUs bærekraftskriterier. Kommisjonsbeslutningen stadfester også at ordningen inneholder nøyaktige data med hensyn til bærekraftskriterienes krav til klimagassreduksjon, for så vidt gjelder årlige utslipp fra endringer i karbonlagrene som følge av arealbruksendringer, som ordningen viser er null.

Godkjenningen gjelder frem til 30. juni 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten må tilføyes i EØS-henvisningene i produktforskriften. Det trengs ikke andre forskriftsendringer. Høring er vurdert som åpenbart unødvendig.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Godkjenningen av "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" vurderes å ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og sendes ikke på skriftlig prosedyre i spesialutvalg for miljø. Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 30. januar 2019, og trer i kraft den 20. dagen etter dette.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.01.2019
Anvendelsesdato i EU
18.02.2019
Opphører å gjelde
30.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0142
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro