Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1971 av 26. november 2019 om fastslåing av at «Universal Feed Assurance Scheme» oppfyller bærekraftskriteriene under europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1971 of 26 November 2019 on recognition of the "Universal Feed Assurance Scheme" for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.2.2020)

Sammendrag av innhold
Biodrivstoff og flytende biobrensel som skal regnes med for å oppfylle krav om fornybarandel i fornybardirektivet, eller som er omfattet av nasjonale støtteordninger, må oppfylle fastsatte bærekraftskriterier. Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk, fastsatt i produktforskriften kapittel 3. Biodrivstoff må oppfylle bærekraftskriteriene for å kunne regnes med i oppfyllelsen av omsetningskravet. Bærekraftskriteriene er tatt inn i norsk rett gjennom produktforskriften kapittel 3.

Bærekraftskriteriene består av to deler:

1. Biodrivstoffet skal medføre en reduksjon i utslipp av klimagasser på minst 50 % i forhold til standardverdier for fossilt drivstoff og brensel. For biodrivstoff som er produsert på anlegg med produksjonsoppstart 5. oktober 2015 eller senere er kravet 60 %.

2. Råstoffet til biodrivstoffet skal ikke være dyrket på arealer som har høy biodiversitet eller et høyt karbonlager (arealkriteriene).

Kommisjonens gjennomføringssbeslutning innebærer en godkjenning av at biodrivstoff som er fremstilt i overensstemmelse med "Universal Feed Assurance Scheme" ("ordningen"), oppfyller EUs bærekraftskriterier.

Godkjenningen vil gjelde frem til 30. juni 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten må tilføyes i EØS-henvisningene i produktforskriften. Det trengs ikke andre forskriftsendringer. Høring er vurdert som åpenbart unødvendig.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Godkjenningen av "Universal Feed Assurance Scheme" vurderes å ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonens utkast til gjennomføringsbeslutning ble publisert i Comitology register 31. oktober 2019. Rettsakten ble vedtatt 26. november 2019 og publisert i Official Journal 28. november 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.11.2019
Anvendelsesdato i EU
18.12.2019
Opphører å gjelde
30.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
14.07.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.07.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1971
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro