Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av brukte engangsplastflasker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1752 av 1. oktober 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/904 med hensyn til beregning, verifisering og rapportering av opplysninger om separat innsamling av brukte engangsplastflasker til drikke

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1752 of 1 October 2021 laying down rules for the application of Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council as regards the calculation, verification and reporting of data on the separate collection of waste single-use plastic beverage bottles

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Direktiv (EU) 2019/904 fastsætter mål for særskilt indsamling til genanvendelse af affald i form af drikkeflasker af engangsplast som opført i del F i bilaget til samme direktiv ("brugte engangsplastflasker"). I henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/904 er målet 77 % af sådanne markedsførte engangsplastflasker efter vægt for 2025, mens målet for 2029 er 90 %. Kommissionen skal fastsætte metoden til beregning og verifikation af disse særskilte indsamlingsmål og formatet for medlemsstaternes rapportering af data om engangsplastflasker, som hvert år er indsamlet særskilt.

(2) For at sikre sammenlignelige data bør der fastsættes detaljerede bestemmelser om udvælgelsen af de tidspunkter, hvor vægten af de indsamlede brugte engangsplastflasker måles. Sådanne bestemmelser bør tage højde for gældende indsamlingspraksis og mængden af andre materialer og stoffer, der er tilstede i det indsamlede affald ud over sådanne flasker.

(3) For at sikre sammenlignelighed mellem de data, der rapporteres, bør der fastsættes detaljerede bestemmelser om, hvordan de to alternative metoder, jf. artikel 9, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/904, til bestemmelsen af mængden af markedsførte engangsplastflasker skal bruges.

(4) For at sikre at dataene om vægten af de indsamlede brugte engangsplastflasker er nøjagtige, bør rapporteringsformatet sikre, at alle parametre, der er relevante for beregningen af mængden af særskilt indsamlede brugte engangsplastflasker, er fastlagt, og at der foreligger en beskrivelse af de metoder, der er anvendt til beregningen og verifikationen af disse parametres data.

(5) Selv om forpligtelsen om særskilt indsamling af affald kræver, at affaldet holdes adskilt efter type og art, bør det være muligt at indsamle visse typer affald sammen, forudsat at det ikke hindrer genanvendelse af høj kvalitet i henhold til affaldshierarkiet i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, og artikel 10, stk. 3, litra a), i direktiv 2008/98/EF.

(6) I betragtning af genstanden for foranstaltningerne og den kontekst, de skal anvendes i, er metoden til beregning og verifikation af de særskilte indsamlingsmål for brugte engangsplastflasker, jf. artikel 9, stk. 3, i direktiv (EU) 2019/904, tæt knyttet til formatet for rapportering om sådan særskilt indsamling, jf. artikel 13, stk. 4, i samme direktiv. Denne retsakt bør derfor vedtages under henvisning til begge bestemmelser for at sikre sammenhæng mellem bestemmelserne om beregning og verifikation og bestemmelserne om rapportering om indsamling af brugte engangsplastflasker og for at lette adgangen til disse bestemmelser.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
13.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.2021
Anvendelsesdato i EU
24.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet