Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om merking av engangsprodukter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2151 av 17. desember 2020 om fastsettelse av harmoniserte spesifikasjoner for merkning av engangsprodukter av plast oppført i del D i vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/904 om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2151 of 17 December 2020 laying down rules on harmonised marking specifications on single-use plastic products listed in Part D of the Annex to Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.4.2021)

Sammendrag av innhold
EUs direktiv om plastprodukter, EU 2019/904, skal bidra til å redusere miljøkonsekvensene av visse plastprodukter samt å fremme utviklingen av en sirkulær økonomi. Direktivet stiller blant annet i artikkel 7 krav til merking av visse produkter. Det er ved EU 2020/2151 vedtatt en underliggende forordning som stiller nærmere harmoniserte krav til tydelig merking av enkelte engangsprodukter av plast som ofte havner på avveie. Merkingen skal bidra til å redusere forsøpling ved å informere og bevisstgjøre forbrukere om at produktene inneholder plast, samt å sikre bedre avfallshåndtering og unngå at de kastes i toalettet eller naturen.

Forordningen inneholder harmoniserte spesifikasjoner for merkingen, som plassering, størrelse og design, inkludert fargebruk. Teksten på merket skal være på det nasjonale språket til det landet der produktet settes på markedet. I en overgangsperiode kan merkingen av emballasje/produkter som bringes i omsetning før 4.juli 2022 skje ved å sette på klistremerker.

Følgende produkter er omfattet av krav om merking dersom de er laget helt eller delvis av plast og er ment for engangsbruk:

• Sanitetsprodukter som bind, tamponger og innføringshylstre for tamponger

• Våtservietter til personlig pleie og husholdningsbruk

• Tobakksprodukter med filtre og filtre som markedsføres til bruk sammen med tobakksprodukter

• Drikkebegre

Fra 3. juli 2021 skal slike produkter som bringes i omsetning ha tydelig merking på emballasjen eller selve produktet om at produktet inneholder plast, riktig avfallshåndtering, og de negative miljøeffektene ved forsøpling og annen uønsket avfallshåndtering, for eksempel om produktene kastes i toalettet.

Merkekravet gjelder produkter som bringes i omsetning. "Bringe i omsetning" er definert som å gjøre et produkt tilgjengelig på markedet i et EØS-land for første gang. Definisjonene i direktivet viser altså til markedet i hver enkelt medlemsstat. Merkekravet gjelder det første leddet i forsyningskjeden, typisk produsenter og importører, og ikke de senere leddene i kjeden. Når en produsent eller en importør leverer et produkt til en distributør eller en sluttbruker for første gang, anses produktet for å ha blitt brakt i omsetning etter definisjonen.

Merkekravet gjelder produkter som bringes i omsetning fra og med 3. juli 2021. Produkter som er brakt i omsetning før dette, kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet uten merking etter 3. juli. I en overgangsperiode vil det altså være mulig og lovlig å selge produkter uten merking.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil gjennomføres i Norge ved endringer i produktforskriften, slik at det innføres et krav om å merke produkter som er omfattet av forordningen i tråd med de harmoniserte kravene i forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i Norge kommer ikke til å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Vi ser imidlertid at den korte tidsfristen kan medføre utfordringer knyttet til omstilling og med hensyn til eksisterende lager hos produsenter og importører i tilfeller der produktene ikke bringes i omsetning før fristen.

Sakkyndige instansers merknader
Gjennomføring av forordningen er diskutert med Helse- og omsorgsdepartementet. Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for mijø ved skriftlig prosedyre (24.3 - 7.4.21). Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være relevant og akseptabel.

Status
Den 17. desember 2020 vedtok Kommisjonen forordning (EU) 2020/2151 om harmoniserte merkekrav for enkelte engangsprodukter i plast. Dette er en gjennomføringsrettsakt som utfyller kravene til merking i direktiv (EU) 2019/904 om å redusere miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter av den 5. juni 2019. Forordningen med harmoniserte krav til merking gjelder fra 3.juli 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2020
Anvendelsesdato i EU
03.07.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2021
Anvendes fra i Norge
01.10.2021