Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1222 av 24. august 2020 om godkjenning av den teknologien som brukes i kjøretøyers effektive utvendige lys, med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO₂-utslipp fra lette nyttekjøretøyer med intern forbrenningsmotor i overenstemmelse med NEDC-krav i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1222 of 24 August 2020 on the approval of efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from internal combustion engine powered light commercial vehicles with regard to NEDC conditions pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.11.2020)

Sammendrag av innhold
Den 19 desember 2019 sendte produsentene (se opprinnelig dokument) i felleskap en anmodning for godkjenning, i samsvar med artikkel 11 i forordning 2019/631, av effektiv utvendig belysning av kjøretøy ved bruk av lysdioder (effektiv utvendig LED-lys) som en innovativ teknologi for å redusere CO2 utslipp fra forbrenningsmotordrevne lette nyttekjøretøyer som kan kjøre på bensin, diesel og visse alternative drivstoff. Anmodningen refererer til CO2utslippsbesparelser som ikke kan demonstreres ved målinger utført i samsvar med den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC test) som er angitt i kommisjonsforordningen (EF) 692/2008.

Bruken av lysdioder for å forbedre effektiviteten til kjøretøyets eksterne lys er allerede godkjent for visse lysfunksjoner for personbiler, som en effektiv teknologi som er i stand til å redusere CO2 utslipp på en måte som ikke dekkes av målingene utført under NEDC testen. Basert på erfaringer fra vurderingen av søknadene innenfor rammen av tidligere godkjennelse av gjennomføringsbeslutninger, samt på rapportene og informasjonen som ble levert med søknaden, har det blitt tilfredsstillende og avgjørende at et effektivt utvendig LED lys eller passende kombinasjoner av dette oppfyller kvalifikasjonskriteriene nevnt i artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631 og gjennomføringsforording (EU) nr. 427/2014 og gi en reduksjon i CO2 utslipp på minst 1 g CO2 /km sammenlignet med samme sett med baseline utvendige lys. Søknaden henviser også til bruken av effektive utvendige LED lys i sving, statisk bøyning, end outline markør og sidemarkeringslys. Ettersom disse lysene ble ikke slått på under malingene som ble utført som en del av NEDC testen, er det hensiktsmessig å godkjenne bruken av effektive utvendige LED lys også i disse lysene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordning 2019/631 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Status
Beslutningen ble vedtatt 24.august 2020 og trådte i kraft i EU 16.september 2020.

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.08.2020
Anvendelsesdato i EU
16.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet