Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering

Tittel

Kommisjonens gjenomføringsbeslutning (EU) 2019/1372 av 19. august 2019 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til overvåking og rapportering

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1372 of 19 August 2019 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards monitoring and reporting

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.2.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter kommisjonsvedtak av 5. juni 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til overvåking og rapportering (2009/442/EF), jf. EØS-avtalen vedlegg XX punkt 1jb.

Rettsakten er en av fem gjennomføringsrettsakter til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE).

Vedtaket fra 2009 fastsetter et sett resultatindikatorer for arbeidet med INSPIRE som landene skal beregne årlig. Hvert tredje år skal landene utarbeide en rapport som - i tillegg til resultatindikatorene - skal omfatte vurderinger bl.a. om koordinering og bruk av infrastrukturen. Årlige resultatindikatorer og tre-årige rapporter skal være offentlig tilgjengelige og rapporteres til Kommisjonen. Vedtaket fra 2009 er gjennomført i norsk rett ved at det er tatt inn en henvisning til rettsakten i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften) § 14. Kartverket er norskt kontaktpunkt. Norske deltakere i den geografiske infrastrukturen rapporterer til Kartverket som sammenstille de norske resultatindikatorene og utarbeide den norske treårs-rapporten. Den norske rapporteringen lastes opp til Eionet, og meldes med brev til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Rettsakten innebærer overgang til en mer automatisert overvåking og et noe redusert rapporteringsomfang. Medlemslandene skal ikke lengre sende inn årlige resultatindikatorer. Kommisjonen skal i stedet beregne disse basert på overvåking av de nasjonale nettjenestene. De tre-årige rapportene går ut. Medlemslandene skal i stedet sende eventuell melding om forhold som har endret seg det siste året. Antall indikatorer reduseres totalt, men det introduseres noen nye indikatorer for å identifisere og måle antall:

• nasjonale og regionale datasett som er egnet for bruk på europeisk nivå

• datasett til bruk for rapportering i forbindelse med en rekke rettsakter på miljøområdet

For at dette skal fungere må dataeiere merke datasett som omfattes av disse to kriteriene.

På denne måten vil prioriterte datasett knyttet til aktuelle miljørapporteringsrettsakter bli identifisert gjennom INSPIRE. En oversikt over de prioriterte datasettene finnes her http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten må ses i sammenheng med endrede rapporteringsordninger på miljøområdet, jf. Artikkel 4 i forordning (EU) 2019/1010 om tilpasning av rapporteringsforpliktelser på det miljøpolitiske området.

Rettsakten er hjemlet i INSPIRE-direktivet (rammedirektivet) artikkel 21 nr. 3 som endret med forordning (EU) 2019/1010. Rettsakten er en del av gjennomføringen av INSPIRE-direktivet.

Rettsakten kan gjennomføres i norsk rett ved å endre henvisningen i geodataforskriften § 14 andre ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Eksperter i Kartverket mener endringen er godt begrunnet fra Kommisjonens side. Endringen vil gi sikrere informasjon om leveransene av datasett og tilhørende tjenester, og gjør det mulig å måle status og progresjon på en bedre måte. Merking av datasett og tilhørende tjenester vil gi brukerne bedre informasjon om foreliggende tilbud fra det enkelte land. Kartverket mener endringen medfører begrensede økonomiske og administrative konsekvenser. Kartverket som forvalter av den geografiske infrastrukturen og den nasjonale portalen «Geonorge», vil måtte justere rutiner og tekniske løsninger for generering av metadata. Etater som leverer denne type data og tjenester, må legge inn tilleggsopplysninger i metadataene for de aktuelle datasettene og tjenestene. Samtidig blir arbeidsbyrden knyttet til rapporteringen redusert, fordi den nye merke-ordningen åpner for automatisert rapportering. Eksperter i Miljødirektoratet slutter seg til disse synspunktene.

Kartverket har på oppfordring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en høring sendt til tjue norske etater som kan bli påvirket av endringene. Høringsbrev ble sendt 24. januar 2019 med frist 15. februar 2019. Kartverket mottok fem høringssvar hvorav fire ikke hadde merknader. Direktoratet for samfunnssikkerhet uttalte seg positiv. Kartverket oppsummerte høringen med å foreslå at Norge legger opp rapporteringen om gjennomføringen av INSPIRE-direktivet i tråd med rettsakten, og at rettsakten tas inn i EØS-avtalen og i geodataforskriften.

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være relevant og akseptabel.

Endringen vil redusere rapporteringsarbeidet i medlemslandene. Virksomheter som har nasjonale eller regionale datasett eller som har ansvar for å produsere datasett som ligger til grunn for nasjonal miljørapportering, må merke disse datasettene. I Norge vil det i hovedsak gjelde Kartverket og Miljødirektoratet, men det kan også gjelde andre statlige fagetater som produserer denne type datasett omfattet av INSPIRE-direktivet. Merkearbeidet vil ha begrenset omfang og vil ikke skille seg fra ulike typer merking som gjennomføres for å dekke en rekke ulike nasjonale og etatsspesifikke formål.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
For opplysninger om nasjonale rapporter, inkludert resultater for Norge, se: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/182

Se ellers EØS-notatet om INSPIRE-direktivet og EØS-notatet om "INSPIRE - overvåking og rapportering" for andre opplysninger.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten ble godkjent av INSPIRE-komiteen i møte 27. november 2018.

EØS-faktanotat ble lagt fram for spesialutvalget for miljø 13. november 2018. Foreløpig posisjonsnotat ble sendt på skriftlig prosedyre til medlemmene i SU Miljø 14.3.19 (med frist 25.3.19).

Rettsakten ble publisert 23. august 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.08.2019
Anvendelsesdato i EU
12.09.2019
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.06.2020
Anvendes fra i Norge
08.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1372
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro