Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2023/136 av 18. januar 2023 om endring av direktiv 2003/87/EF med hensyn til notifikasjon om utslippsforpliktelser under et globalt markedsbasert virkemiddel hva gjelder luftfartøysoperatører hjemmehørende i Unionen

Decision (EU) 2023/136 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2023 amending Directive 2003/87/EC as regards the notification of offsetting in respect of a global market-based measure for aircraft operators based in the Union

Del av:

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 20.1.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2021)

Sammendrag av innhold
FNs luftfartsorganisasjon (ICAO) etablerte i 2019 et globalt markedsbasert virkemiddel (CORSIA) for å redusere utslipp fra internasjonal luftfart. CORSIA står for Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Essensen er at luftfartøysoperatører fra stater som deltar i CORSIA må begrense sine utslipp eller kjøpe og slette godkjente utslippsenheter for å kompensere for utslippene i den grad disse overstiger operatørens historiske utslipp. For årene 2021-2023 er det utslippene i 2019 som utgjør det historiske sammenligningsgrunnlaget.

EUs medlemsland deltar i CORSIA. Luftfartøysoperatører hjemmehørende i EU-land må følgelig etterleve forpliktelsene i CORSIA. Kommisjonens forslag til rettsakt går ut på å forplikte EUs medlemsstater til å informere sine luftfartøysoperatører om fraværet av 2021-forpliktelser under CORSIA. Notifikasjonen skal gis innen 30. november 2022. Ett av formålene med rettsakten er å minimere administrative byrder for medlemsstatene og luftfartøysoperatører ved å tydeliggjøre konsekvensene av CORSIA-forpliktelsene. Når det er klart at luftfartøysoperatørene ikke trenger å kjøpe og slette utslippsenheter for 2021 under CORSIA skal dette formidles til operatørene. Årsaken til at det ikke blir forpliktelser under CORSIA i 2021 er at koronapandemien gjør at samlet utslipp fra luftfart i 2021 nesten helt sikkert ikke vil overstige utslippsnivået i 2019. Ifølge Kommisjonen er det også veldig lite sannsynlig at utslippene i 2022 vil overstige 2019-nivået.

Rettsakten må ses i sammenheng med Kommisjonens forslag til endringer i klimakvotedirektivet, se KOM(2021)551. Kommisjonen foreslår der en del andre endringer knyttet til etterlevelsen av CORSIA. Grunnen til at rettsakten som omtales i dette EØS-notatet fremmes som et separat forslag er at det haster å få den vedtatt. Rettsakten må vedtas innen november 2022 for at EU sine administrerende medlemsstater skal rekke å informere sine operatører om at det ikke vil være kvoteslettingsforpliktelser under CORSIA i 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hvis rettsakten innlemmes i EØS-avtalen vil den måtte gjennomføres i norsk rett. Det vil i så fall være naturlig å gjennomføre rettsakten gjennom endringer i klimakvoteforskriften. Når det gjelder foreløpig vurdering av EØS-relevans, se også avsnittet Vurdering nedenfor.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forplikter medlemsstatene til å informere sine operatører om at de for året 2021 ikke vil være forpliktet til å sletter utslippsenheter under CORSIA. Rettsakten har ikke økonomiske konsekvenser. Rettsakten har begrensede administrative konsekvenser for Miljødirektoratet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har foreløpig ikke vært behandlet i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. EØS-notatet har imidlertid vært forelagt berørte departementer for kommentarer.

Klima- og miljødepartementet har sendt Kommisjonens forslag til endringer i EUs kvotedirektiv på høring med frist 15. september 2021. Ingen instanser hadde innvendinger mot Kommisjonens forslag. Blant annet basert på innkomne uttalelser vil regjeringen utarbeide norske posisjoner og medvirke til EUs arbeid med utformingen av det forsterkede klimaregelverket.

Vurdering
Norge inngår allerede i det europeiske kvotesystemet. Når Kommisjonens forslag til endringer i kvotedirektivet er vedtatt i EU må Norge vurdere om og på hvilke vilkår regelverket skal gjøres gjeldende i Norge.

I vurderingen av EØS-relevans legges det vekt på følgende momenter: om rettsakten tematisk faller innenfor områdene i avtalens hoveddel, protokoller og vedlegg, om den gir regler av betydning for det indre marked/markedsaktører, om formålet gjelder områder av betydning for det indre marked, om rettsakten endrer, følger opp eller supplerer regelverk som allerede er innlemmet, Stortingets forutsetninger og rettsaktens hjemmelsgrunnlag.

Delegert Kommisjonsforordning 2019/1603 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til tiltak vedtatt av ICAO for overvåking, rapportering og verifisering av luftfartsutslipp med henblikk på å gjennomføre et globalt markedsbasert tiltak er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XX. Videre endrer den foreliggende rettsakten direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) som også er innlemmet i EØS.

At Norge tar del i EUs gjennomføring av CORSIA-regelverket har vært ansett som en fordel for operatører som administreres av Norge. At alle operatørene forholder seg til det samme regelverket sikrer at informasjonsflyten - i dette tilfellet informasjon om at det for året 2021 ikke vil være utslippsforpliktelser under CORSIA - blir lik i hele EØS-området. På denne måten kan manglende koordinering når det gjelder informasjonsflyten får betydning for markedsaktørene eller det indre marked. Disse momentene taler for at rettsakten er EØS-relevant.

Rettsakten gjelder etablering av en forpliktelse for medlemsstatene som knytter seg til den internasjonale organisasjonen ICAO, nærmere bestemt forpliktelser til å etterleve det markedsbaserte virkemiddelet ICAO CORSIA. EUs tredjelandspolitikk faller som utgangspunkt utenfor EØS-avtalens virkeområde. EØS-avtalen er imidlertid ikke til hinder for at bestemmelser som omhandler forhold til tredjeland kan innlemmes i avtalen. I tråd med praksis må det gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak, hvor det tas i betraktning om rettsakten kan anses å ha avgjørende betydning for det indre markeds og EØS-avtalens funksjon. I forbindelse med innlemmelse av delegert kommisjonsforordning 2019/1603 ble det konkludert med at rettsakten skulle innlemmes, men med en felleserklæring som sa at innlemmelse ikke skulle ha betydning for EØS-avtalens virkeområde når det gjelder tredjelandsbestemmelser. KLD foreslår derfor at også den foreliggende rettsakten innlemmes med en tilsvarende felleserklæring som delegert kommisjonsforordning 2019/1603.

Status
Kommisjonen la fram forslag til endringer i kvotesystemet 14. juli 2021. Kommisjonens forslag til rettsakt skal behandles i Rådet og Europaparlamentet.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet