Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av dansk språkversjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/827 av 20. mai 2022 om retting av den dansk språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1842 om regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til ytterligere regler for justeringer av vederlagsfri tildeling av utslippskvoter på grunn av endringer i aktivitetsnivåene

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/827 of 20 May 2022 correcting the Danish language version of Implementing Regulation (EU) 2019/1842 laying down rules for the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as regards further arrangements for the adjustments to free allocation of emission allowances due to activity level changes

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.12.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten korrigerer den danske språkversjonen av kommisjonsforordning (EU) 2019/1842 av 31. oktober 2019 med regler om justering av tildelingen av vederlagsfrie kvoter under direktiv 2003/87/EF som følge av endringer i aktivitetsnivå. 

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten har ikke rettslige konsekvenser for Norge. Rettsakten vil ikke bli gjennomført i norsk rett da rettingen kun gjelder den danske språkversjonen av rettsakten. 

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært forelagt Spesialutvalget for miljøsaker da den ikke har konsekvenser for Norge. 

Vurdering
Forordningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel. 

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 20. mai 2022. Rettsakten faller under EFTA-sekretariatets hurtigprosedyre. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 9. desember 2022 gjennom EØS-komitébeslutning nr. 349/2022.

Det er avklart med EFTAs overvåkingsorgan at denne type rettsakter (korrigering av språkversjoner) ikke trenger å gjennomføres i nasjonalt regelverk. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.05.2022
Anvendelsesdato i EU
19.06.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0827
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro