Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om oppskjøring av
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser og rettelser om fiskerivarer, egg og visse høyraffinerte produkter, og om kontroll av visse muslinger
Bærekraftig system for matproduksjon
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelsene om levende toskallede bløtdyr, fiskevarer og UV-bestråling
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om virksomheter som holder landdyr og som innsamler, produserer, fremstiller eller lagrer formeringsmateriale
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om dyr og produkter som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om chronic wasting disease hos hjortedyr
Såvaredirektivet (2021-initiativ)
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler: endringsbestemmelser om merking av alkoholholdige drikker
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2022
Revisjon av regelverket for dyrevelferd
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om katekiner i ekstrakter av grønn te
Fôrmiddelkatalogen: endringer
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om legemiddelovervåking
28.01.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjon av aktive stoffer
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot fôring av visse husdyr med dyreproteiner
Legemidler til dyr: endringsbestemmelser om søknadskrav
Mattrygghet, offisielle sertifikater for landdyr og formeringsmateriale
Mattrygghet, offisielle sertifikater for vanndyr og biprodukter
Veterinærlegemiddelforordningen: utfyllende bestemmelser om hestepass
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om krav til operatører og sertifikat om overenstemmelse med regelverket
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifikater for import av visse produkter av animalsk opprinnelse
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland: endringsbestemmelser
Kontrollforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringer til bulgarsk, irsk, tsjekkisk og tysk språkversjon
Importbetingelse og offentlig kontroll av visse prøver, kjæledyr og sammensatte produkter
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om kontroll av forurensende stoffer i mat
Godkjenning av visse typer olje av sitron og lime som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om planteformeringsmateriale av organisk heterogent materiale
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser dokumenter og notifiseringer ved import
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for kletodim, dazomet, heksytiasoks, metam og setoksydim
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om bruk av biomolekylære teknikker
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for brucellose og visse regioner i Italia som offisielt fri for Aujeszkys sykdom hos storfebesetninger
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser
Dokumentasjon som skal følge visse importerte fiskerivarer (kapteinserklæring)
Assistanse til tredjeland om ordninger for næringsmiddelhygiene
Godkjenningsplikt for produsenter av fôr og premikser som inneholder koksidiostatika og histomonostatika

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for importsertifikater utstedt i Ukraina
24.02.2022
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2023-2025)
01.01.2023
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Symbiosal for senking av blodtrykket
01.06.2022
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tchibo GmbH og NattoPharma ASA)
31.05.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler (produktet Nutrimune)
30.05.2022
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (Analyze & realize GmbH og BioGaia AB)
30.05.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Anxiofit-1 for reduksjon av angst
30.05.2022
Biproduktforordningen: retting av fransk språkversjon
17.04.2022
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av 'Scansmoke PB 1110'
19.04.2022
Godkjenning av et preparat av sitronekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
25.04.2022
Fornyet godkjenning av natriumbenzoat som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og ny godkjenning for andre avvente smådyr av svinefamilien
25.04.2022
Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og godkjenning for alle fjørfearter og -kategorier
26.05.2022
Godkjenning av tinktur av filtkongslys som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
26.05.2022
Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: fisk og landdyr
15.12.2022
Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for galakto-oligosakkarider
19.05.2022
Godkjenning av UV-behandlet bakegjær som ny mat: utvidelse av anvendelsen av og endring av spesifikasjonene
06.03.2022
Godkjenning av cetylerte fettsyrer som ny mat
03.03.2022
Kontrollforordningen: retting av den polske og tyske språkversjonen av vedlegget til gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm
02.03.2022
Tillatelse til omsetning av frosset og tørket hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat
03.03.2022
Tillatelse til omsetning av pasteuriserte Akkermansia muciniphila-bakterier som ny mat
01.03.2022
EU-listen over ny mat: rettelser
07.03.2022
Tillatelse til omsetning av larver fra gul melbille i frosset, tørket og pulverform som ny mat
01.03.2022
Godkjenning av mungbønneprotein som ny mat
15.05.2022
Spesifikasjonene til trans-resveratrol som ny mat: endringsbestemmelser
15.05.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av virksomheter som holder levende dyr
15.05.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av natriumdiacetat (E 262 (ii))
11.05.2022
Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer til katter
11.05.2022
Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
11.05.2022
Godkjenning av et preparat av ekstrakt fra blader fra Melissa officinalis L. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
11.05.2022
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i ensilasje for alle dyrearter
Øvre grenseverdier for rester av kvikksølv i fisk og salt
03.05.2022
Godkjenning av eterisk olje av litseabær som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
02.05.2022
Godkjenning av et preparat av 3-nitrooksypropanol som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og avlskyr
28.04.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om flutianil
28.04.2022
EU-henstilling om overvåking av alternaria-toksiner i matvarer
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
01.04.2022
Overvåking av furan og alkylfuraner i mat
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om eddiksyre m.fl.
14.04.2022
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon og bruk av frøplanter, karens og annet planteformeringsmatierale
01.01.2022
Dyrehelseforordningen: regler om antigen- og vaksinebanker
01.05.2022
Godkjenning av eterisk olje av petitgrain-bigarade som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
22.03.2022
Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje fra mandarin som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, svin, drøvtyggere, hester, kaniner og laksefisk
20.03.2022
Godkjenning av visse preparater som tilsetningsstoffer i ensilasje til alle dyrearter
16.03.2022
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til alle dyrearter
03.04.2022
Tilsetningsstoff til fôrvarer: endring av navn på innehaver av to godkjenninger
16.03.2022
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder og visse svin
16.03.2022
Rettelser til visse godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôr (tinktur m.fl.)
28.03.2022
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import
28.03.2022
Godkjenning av omsetning av tørket fruktkjøtt og urtete fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
03.02.2022
Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland
17.02.2022
Godkjenning av omsetning av friske planter av Wolffia arrhiza og/eller Wolffia globosa som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
02.01.2022
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om retur av hov- og klovdyr etter deltakelse i arrangementer utenfor EU
20.01.2022
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Avena nuda
01.02.2022
Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
25.11.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dazomet m.fl.
09.02.2022
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet blekksprut
23.02.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om minimumshyppighet av offentlige kontroller
27.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse
14.01.2022
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
06.01.2022
06.01.2022
Godkjenning av L-lysinbase, L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
20.12.2021
Kjæledyrforordningen 2013: gjennomføringsbestemmelser om ID-dokument for flytting av burfugl
01.01.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om ikke-kommersiell innføring av prydfugler
01.01.2022
Økologiforordningen: retting av visse språkversjoner av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
11.11.2021
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
20.12.2021
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler
24.11.2021
Navnsetting av plantesorter (2021)
01.01.2022
Import fra Storbritannia av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
01.01.2021
01.01.2021
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
01.01.2021
01.01.2021
EUs kontrollprogram for matvarekjeden 2021-2025
15.11.2020
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra tredjeland i etterkant av atomkraftulykken i Tsjernobyl
09.08.2020
24.08.2020
Planteskadegjørere på frø og annet formeringsmateriale: gjennomføringsbestemmelser
31.05.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
14.12.2019
Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
24.07.2018
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
18.04.2004
Kontroll av arsen i matvarer
02.09.2015
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer: gjennomføringsbestemmelser for EUs referanselaboratorium
28.02.2014
Reduksjon av forekomst av dioksiner, furaner og PCB i fôr og mat
03.10.2014
Reduksjon av visse fettsyreestere i mat
02.10.2014
Bestemmelser om søknader om tillatelse til genetisk modifiserte næringsmidler og fôrvarer
28.06.2013
Kontroll av fôr når det gjelder forekomst av genetisk modifisert materiale
15.07.2011
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
07.11.2003
Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer
12.01.2007
Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer
18.04.2004
Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer
05.02.2004
Prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale framstilt av slike
14.12.2004

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Rettelse til godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe og prydfugler
25.02.2022
Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker: rettelse
25.02.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
21.02.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om akvatiske dyr og Ostreid herpesvirus-1µvar
13.02.2022
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
26.12.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om antigen- og vaksinebanker
01.05.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om import av sau og geit for avl fra Storbritannia til Nord-Irland
11.02.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om prosedyrer for prøvetaking av rester av plantevernmidler
15.12.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer og om levering av kjøtt fra fjørfe og lagomorfer
28.10.2021
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat fremstilt ved fermentering av av E. coli NITE SD 00268 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter unntatt fisk
19.12.2021
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskalkuner
15.12.2021
Avslag på godkjenning av titandioksid som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
20.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner
07.11.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
11.12.2021
Øvre grenseverdier for rester av kadmium i visse næringsmidler
31.08.2021
Økologisk produksjon: ajourføring av tillatt input m.m.
01.01.2021
Krisehåndteringsplan for mat- og fôrtrygghet
13.03.2019
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om spirer og sikkoriskudd, fôr til visse akvakulturdyr og parasittbehandling i økologisk akvakulturproduksjon
01.01.2022

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurderinger
30.05.2021

2022/048

01.07.2022
Re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer i matvarer: endringsbestemmelser
01.03.2021

2022/048

01.07.2022
Utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer: endringsbestemmelser
27.03.2021

2022/048

01.07.2022
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: endringer til gjennomføringsbestemmelser
27.03.2021

2022/048

01.07.2022
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat: endringsbestemmelser
27.03.2021

2022/048

01.07.2022
Krav til innhold i søknader om ny mat: endringsbestemmelser
27.03.2021

2022/048

01.07.2022
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importdokumenter og notifiseringer for import av økologiske og karensprodukter
01.01.2022

2022/040

Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
01.01.2022

2022/040

Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om journalføring og erklæringer
01.01.2022

2022/040

Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til import
01.01.2022

2022/040

Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser sertifikater og kontroll ved import
01.01.2022

2022/040

Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om krav til informasjon fra ekvivalente tredjeland og kontrollorgan
01.01.2022

2022/036

Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
01.09.2022

2022/040

Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater
01.01.2022

2022/037

Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter: utfyllende bestemmelser om krav til grupper av driftsansvarlige
01.01.2022

2022/038

Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
01.01.2022

2022/039

Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
01.01.2022

2022/037

Økologiforordningen: endringsbestemmelser om krav til journalføring for driftsansvarlige
01.01.2022

2022/037

Økologiforordningen: endringsbestemmelser om utforming av økologisertifikat
01.01.2022

2022/035

Økologiforordningen 2018: ajourføring av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
01.01.2022

2022/038

Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter: utfyllende bestemmelser om dokumentkontroll
01.01.2022

2022/035

Økologiforordningen: virkningsdatoen for endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsregler for økologiske produkter
01.01.2021

2022/034

Økologiforordningen: endringsbestemmelser om virkningsdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
15.12.2020

2022/034

Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen
31.01.2021

2022/005

Økologiforordningen: endringsbestemmelser om merking
01.01.2022

2022/032

Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om planteformeringsmateriale av organisk heterogent materiale
01.01.2022

2022/038

Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om særskilte produksjonsregler
01.01.2021

2022/034

Økologiforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karens og ikke-økologisk planteformeringsmateriale
01.01.2021

2022/034

Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
14.11.2020

2022/031

Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser og tiltak for sikring av sporbarhet og overholdelse av regelverket
01.01.2022

2022/038

Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
01.01.2021

2022/034

Økologiforordningen: endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsbestemmelser for økologiske produkter
01.01.2021

2022/034

Økologiforordningen 2018 om produksjon og merking av økologiske produkter
01.01.2021

2022/031

Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
01.07.2020

2020/185

12.12.2020
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
17.06.2016

2017/073

26.09.2016
Import av hunder, katter og fritter: godkjente områder og tredjeland og standard helsesertifikat
29.12.2014

2014/159

01.06.2016
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
04.02.2014

2015/150

Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

24.10.2014
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

17.09.2014
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia
01.01.2014

2014/159

17.09.2014
Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere
01.07.2013

2014/159

17.09.2014
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Mattrygghet: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia
01.07.2013

2014/159

Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer
22.07.2013

2014/159

Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia
22.07.2013

2014/159

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse
01.07.2013

2014/159

Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2008
17.04.2007

2012/009

01.02.2013
Veterinærlegemiddeldirektivet 2001: endringsbestemmelser om legemidler til dyr
30.10.2005

2009/061

23.12.2009
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
21.05.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
24.04.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
01.01.2008

2007/150

Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
01.01.2007

2007/150

Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
01.01.2007

2007/150

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen
16.05.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
07.05.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Slovakia
29.03.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
17.05.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia og Romania
13.04.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
12.04.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Portugal, Romania og Bulgaria
01.04.2022
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om hybridhvete
01.09.2019

2022/101

01.09.2022
Godkjenning av dekokinat som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
20.12.2021

2022/100

30.04.2022
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôr til visse kalkuner, fjørfearter og prydfugler
15.12.2021

2022/099

30.04.2022
Godkjenning av L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrarter
19.12.2021

2022/099

30.04.2022
Godkjenning av kaliumdiformat som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og avvente smågriser
20.12.2021

2022/100

30.04.2022
Godkjenning av L-tryptofan framstilt av Escherichia coli KCCM 80210 som et tilsetningsstoff i fôr til alle dyrarter
19.12.2021

2022/100

30.04.2022
Godkjenning av amproliumhydroklorid (COXAM) som tilsetningsstoff i fôr til slakte- og livkyllinger
14.12.2021

2022/099

30.04.2022
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase som tilsetningsstoff i fôr til alle fjørfearter, slaktesvin, smågriser og alle mindre utbredte arter av svin
20.12.2021

2022/099

30.04.2022
Godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som tilsetningsstoff i fôr til slakte- og avlskalkuner
20.12.2021

2022/099

30.04.2022
Godkjenning av dinatrium-5'-guanylat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
20.12.2021

2022/099

30.04.2022
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om opprettelse av EUs referanselaboratorium for Rift Valley Fever
27.12.2021

2022/105

30.04.2022
Fornyet godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
21.09.2021

2022/098

30.04.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om innførsel av animalske produkter i sammensatte produkter
25.09.2021

2022/090

30.04.2022
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, avlsprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm
21.04.2021

2022/105

30.04.2022
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
21.04.2021

2022/089

30.04.2022
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: oppdatering om kontrollplaner i visse tredjeland (februar 2022)
24.03.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Itala og Polen
19.03.2022
Import av hestedyr, kjøttprodukter, melk, råmelk, råmelksprodukter, melkeprodukter, pølseskinn og akvatiske dyr: rettelser og endringer til tredjelandslistene
16.03.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
26.02.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
17.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
15.02.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
25.09.2021

2022/046

19.03.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
23.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
19.02.2022
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: oppdatering om kontrollplaner i visse tredjeland
17.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
28.01.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Slovakia og Tyskland
26.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
21.01.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
18.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
14.01.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
28.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
23.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
17.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Latvia, Polen og Slovakia
18.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
10.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Bulgaria
08.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
07.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
02.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
02.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
23.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Litauen og Polen
20.11.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
16.11.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om muslinger og krepsdyr til prydformål
11.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
05.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Litauen og Polen
23.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia
13.10.2021
Fornyet godkjenning av et enzympreparat framstilt av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og avvente smågriser
08.07.2021

2021/323

11.12.2021
Fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksyanalogen av metionin som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
07.07.2021

2021/323

11.12.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei som et tilsetningsstoff i fôrvarer til svin og fjørfe
08.07.2021

2021/323

11.12.2021
Suspendering av godkjenningen av to typer lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og livkyllinger
30.06.2021

2021/323

11.12.2021
Godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
07.07.2021

2021/323

11.12.2021
Fornyet godkjenning av sinkkelat av hydroksyanalogen av metionin som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
07.07.2021

2021/323

11.12.2021
Produkter som skal reklassifiseres som fôrmidler eller forbys som tilsetningsstoff i fôr
30.05.2021

2021/322

11.12.2021
Godkjenning av L-valin produsert av C. glutamicum CGMCC 7.358 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
23.05.2021

2021/322

11.12.2021
Godkjenning av L-histidin-monohydroklorid-monohydrat produsert av E.coli KCCM 80212 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
20.05.2021

2021/322

11.12.2021
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
16.05.2021

2021/322

10.12.2021
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
12.05.2021

2021/322

11.12.2021
Fôrtilsetningsstoffet dimetylglysinnatriumsalt: endring av navn på innehaver av godkjenningen
23.05.2021

2021/322

11.12.2021
Fôrtilsetningsstoffene E. faecium CECT 4515 og B. amyloliquefaciens CECT 5940: endring av navn på innehavere av godkjenningene
26.05.2021

2021/322

11.12.2021
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kambodsja, Kina, Mexico, Sør-Afrika, Tunisia, Ukraina og Storbritannia for testing av rabiesvaksiner
19.04.2021

2021/279

30.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Tyskland og Polen
07.09.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse
01.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Ungarn, Latvia og Polen
28.09.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Botswana
23.09.2021
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
01.07.2021

2021/236

25.09.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Slovakia og Tyskland
03.08.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Lavia, Polen og Slovakia
18.08.2021
Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe
01.04.2015

2017/083

06.05.2017
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
23.07.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser
20.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
14.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
06.07.2021
Tillatelse til omsetning av natriumsalt av 6’-sialyllaktose som ny mat
17.02.2021

2021/166

12.06.2021
Tillatelse til omsetning av natriumsaltet av 3’-sialyllaktose som ny mat
18.02.2021

2021/166

12.06.2021
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for 'trans-resveratrol’ som ny mat
14.02.2021

2021/166

12.06.2021
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet rapsfrøpulver som ny mat
23.02.2021

2021/166

12.06.2021
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat: utvidet bruksområde og endrede spesifikasjoner
14.02.2021

2021/166

12.06.2021
Konkurranser med dyr av hestefamilien: veterinære gjennomføringsbestemmelser
01.04.2020

2021/164

12.06.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser
21.04.2021
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon
09.06.2019

2021/134

24.04.2021
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: endringsbestemmelser om Tsjekkia og regioner i Frankrike
30.11.2020

2021/095

20.03.2021
Omsetning av frø fra fôrvekster: midlertidig unntak for sertifisert frø
26.10.2020

2021/097

20.03.2021
Import av insekter fra Vietnam
18.02.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
07.02.2021
09.02.2021
Næringsmidler til spesielle medisinske formål: rettelse av språkversjoner
14.05.2020

2021/023

06.02.2021
Katalog over fôrvarer: rettelse av svensk språkversjon
01.07.2020

2021/011

06.02.2021
Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: retting av visse språkversjoner
27.04.2020

2021/010

06.02.2021
Storbritannias tiltak for å begrense skadevirkningen av visse sykdommer hos akvakulturdyr og ville akvatiske dyr hva angår Nord-Irland
01.01.2021

2020/239

30.12.2020
Storbritannias status som sykdomsfri visse akvatiske dyresykdommer hva angår Nord-Irland
01.01.2021

2020/239

30.12.2020
Fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff for fisk og krepsdyr
30.07.2020

2020/184

12.12.2020
Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
19.12.2019

2020/186

12.12.2020
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
14.12.2019

2020/152

24.10.2020
26.10.2020

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Krav til nasjonale kontrollprogrammer for rester av plantevernmidler i matvarer
15.12.2022

2022/113

15.12.2022
19.05.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: Bulgaria, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen
25.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
19.05.2022
21.05.2022
Åpenhetsforordningen om risikovurdering og bærekraft i matvarekjeden
27.03.2021

2021/234

01.07.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
17.05.2022
17.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: rettelser og endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
07.05.2022
17.05.2022
Oppheving av beskyttelsestiltak mot infeksiøs anemi blant dyr av hestefamilien i Romania
06.05.2022
17.05.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen
02.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
27.04.2022
02.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
26.03.2022
02.05.2022
Godkjenning av kalsiumfruktoborat som ny mat
23.12.2021

2022/118

30.04.2022
02.05.2022
Tillatelse til omsetning av Locusta migratoria i i fryst form, tørket form og pulverform som ny mat
05.12.2021

2022/118

30.04.2022
02.05.2022
Godkjenning av 3-fukosyllaktose (3-FL) som ny mat
12.12.2021

2022/118

30.04.2022
02.05.2022
Godkjenning av soppulver med vitamin D2 som ny mat
19.12.2021

2022/118

30.04.2022
02.05.2022
Tillatelse til omsetning av tørkede frukter av Synsepalum dulcificum som ny mat
05.12.2021

2022/117

30.04.2022
02.05.2022
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (FCC-3204) som ny mat
31.08.2021

2022/116

30.04.2022
02.05.2022
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
30.08.2021

2022/116

30.04.2022
02.05.2022
Ny mat: rettelser til unionslisten og til godkjenningene av arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina som ny matingrediens og akto-N-tetraose som ny mat
30.08.2021

2022/116

30.04.2022
02.05.2022
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet av visse holdte landdyr i Nord-Irland
01.07.2021

2022/090

30.04.2022
05.05.2022
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
14.10.2021

2022/104

30.04.2022
02.05.2022
Ny mat-forordningen 2015 (revisjon)
01.01.2018

2017/126

08.07.2017
25.07.2017
Godkjenning av jern(III)sitratkelat som tilsetningsstoff i fôr til visse svin
19.09.2021

2022/097

30.04.2022
05.05.2022
Godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av B. subtilis som tilsetningsstoff i fôr til diegivende purker
19.09.2021

2022/097

30.04.2022
05.05.2022
Godkjenning av muramidase framstilt av T. reesei som tilsetningsstoff i fôr til avvente smågriser
22.09.2021

2022/097

30.04.2022
05.05.2022
Godkjenning av mangankelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
21.09.2021

2022/097

30.04.2022
05.05.2022
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôr til visse fjørfe og prydfugler
19.09.2021

2022/097

30.04.2022
05.05.2022
Retting av godkjenningen av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôr til verpehøner
31.08.2021

2022/097

30.04.2022
05.05.2022
Fornyet godkjenning av et preparat av E. faecium som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
21.09.2021

2022/097

30.04.2022
05.05.2022
Fornyet godkjenning av fytomenadion som tilsetningsstoff i fôrvarer til hester
19.09.2021

2022/097

30.04.2022
05.05.2022
Fornyet godkjenning av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôr til visse fjørfe, fugler og svin
19.09.2021

2022/098

30.04.2022
05.05.2022
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.130 i næringsmidler
24.11.2021

2022/115

30.04.2022
02.05.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om utpeking av offisielle laboratorier
02.09.2021

2022/106

30.04.2022
03.05.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av titandioksid (E 171)
07.02.2022

2022/114

30.04.2022
02.05.2022
Øvre grenseverdier for opiumkaloider i visse næringsmidler
01.07.2022

2022/117

01.07.2022
02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om akrinatrin m.fl.
14.02.2022

2022/112

30.04.2022
02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for flonikamid
10.02.2022

2022/112

30.04.2022
02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for acekinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamektin, flutolanil og imazamox
03.01.2022

2022/111

30.04.2022
02.05.2022
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for forflytting av forsendelser fra restriksjonssoner
17.10.2021

2022/091

30.04.2022
02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid
16.05.2022

2022/109

30.04.2022
02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for klorantraniliprol i belgfrukter
17.11.2021

2022/109

30.04.2022
02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for flupyradifuron og difluoreddiksyre
10.11.2021

2022/111

30.04.2022
02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 6-benzyladenin og aminopyralid
10.05.2022

2022/111

30.04.2022
02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amisulbrom m.fl.
14.05.2022

2022/110

14.05.2022
02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet cyprodinil i blåbær, tyttebær, rips og stikkelsbær
04.11.2021

2022/108

30.04.2022
02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bentazon i erter med belg
02.11.2021

2022/108

30.04.2022
02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet terbutylazin i eller på visse produkter
06.11.2021

2022/108

30.04.2022
02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om reddikblader
28.10.2021

2022/108

30.04.2022
02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene acibenzolar-s-metyl m.fl. i eller på visse produkter
03.11.2021

2022/108

30.04.2022
02.05.2022
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler
29.11.2021

2022/105

30.04.2022
02.05.2022
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import og transitt av animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
18.11.2021

2022/093

30.04.2022
02.05.2022
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse insektprodukter
28.11.2021

2022/093

30.04.2022
02.05.2022
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr: endringsbestemmelser om overgangsordninger for visse stoffer
10.06.2021

2022/095

30.04.2022
02.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen m.fl. i eller på visse produkter
17.05.2021

2022/107

30.04.2022
02.05.2022
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr
10.06.2021

2022/095

30.04.2022
02.05.2022
Biproduktforordningen: rettelse til tysk utgave
05.12.2021

2022/092

30.04.2022
02.05.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om unntak fra krav om registrering og journalføring for akvakulturanlegg
13.12.2021

2022/091

30.04.2022
30.04.2022
BSE-risiko (kugalskap): status for Canada og Irland
30.08.2021

2022/096

30.04.2022
02.05.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot bruk av proteiner fra dyr i fôr
07.09.2021

2022/092

30.04.2022
02.05.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser
08.08.2021

2022/094

30.04.2022
02.05.2022
Beskyttelse mot munn- og klovsyke: hastetiltak om import av høy og halm fra tredjeland
08.04.2022
27.04.2022
Omsetning av frø og såkorn: endringsbestemmelser om taksonomiske grupper og navn
01.02.2022

2021/194

01.02.2022
04.05.2022
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
09.09.2021

2022/104

30.04.2022
02.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
22.04.2022
02.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA
12.04.2022
02.05.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
05.04.2022
02.05.2022
Offentlig kontroll av kjøttproduksjon: gjennomføringsbestemmelser om sertifikat ved nødslakt på gården
21.09.2021

2022/104

30.04.2022
02.05.2022
Overvåking og rapportering av infeksjon med SARS-CoV-2 hos mink og andre dyr av mårfamilien: forlengelse
04.03.2022
Omsetning av såvare av sorter av jordbruks- eller grønnsaksvekster: retting av spransk språkversjon
08.07.2021

2022/103

30.04.2022
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
27.05.2021

2022/102

30.04.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
19.03.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
18.04.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikat ved innførsel av hovdyr for deltakelse i arrangementer utenfor EU
20.01.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til standardsertifikat for innførsel av visse dyre- og fiskeprodukter
02.02.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for visse fjørfe, burfugl og avlsmateriale fra disse
16.01.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: endring av vedlegg V, innførsel av langtidsholdbare meieriprodukter
05.01.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikat for og innførsel av sau og geit
14.03.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser
18.09.2021
28.04.2022
Dyrehelse- og kontrollforordningene: endringer til gjennomføringsbestemmelser om import fra tredjestater
14.09.2021
28.04.2022
Dyrehelse og plantehygiene: overgangsbestemmelser om offentlige sertifikater ved import av visse forsendelser
12.08.2021
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: endring og retting av utfyllende bestemmelser om forflytning av landdyr og rugeegg
27.09.2021

2022/046

19.03.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner
25.06.2021

2022/047

19.03.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer
14.07.2021

2021/232

25.09.2021
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av beskjempelsesprogrammer og sykdomstatus for listeførte sykdommer
21.04.2021

2021/231

25.09.2021
28.04.2022
Dyrehelse og plantehygiene: overgangsbestemmelser om offentlige sertifikater
21.04.2021

2021/230

25.09.2021
28.04.2022
Import av akvatiske dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om offentlige sertifikater
21.04.2021

2021/230

25.09.2021
28.04.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
21.04.2021

2021/230

25.09.2021
28.04.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter
21.04.2021
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporing av visse holdte landdyr
21.04.2021

2021/231

25.09.2021
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
21.04.2021

2021/232

25.09.2021
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale av visse dyr
21.04.2021

2021/231

25.09.2021
28.04.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr
21.04.2021

2021/229

25.09.2021
28.04.2022
Hestepassforordningen (2021)
07.07.2021

2021/361

11.12.2021
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentlige sertifikater for import og transport av akvatiske dyr og produkter
21.04.2021

2021/093

21.04.2021
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om melding, rapportering, søknader om status som sykdomsfri m.m.
21.04.2021

2021/004

21.04.2021
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offisielle sertifikater for import og transport over landegrensene av visse dyr og varer
21.04.2021

2021/093

21.04.2021
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
21.04.2021

2021/004

21.04.2021
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til dyrehelsesertifikat og melding ved flytting av animalske produkter fra landdyr
21.04.2021

2021/094

21.04.2021
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av anlegg for avlsmateriale og sporbarhet av avlsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og dyr av hestefamilien
21.04.2021

2021/002

21.04.2021
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om flytting av akvatiske dyr og animalske produkter derav
21.04.2021

2021/004

21.04.2021
28.04.2022

Sider