Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Importkontroll av sammensatte produkter av korn og kornprodukter (oppdatering)
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om fremstilling av økologisk salt
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelse om fôring, omsetning og import
Matinformasjonsforordningen (planlagt revisjon)
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler
Bærekraftig system for matproduksjon
Såvaredirektivet (2021-initiativ)
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler: endringsbestemmelser om merking av alkoholholdige drikker
Revisjon av regelverket for dyrevelferd
Fôrmiddelkatalogen: endringer
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjon av aktive stoffer
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot fôring av visse husdyr med dyreproteiner
Legemidler til dyr: endringsbestemmelser om søknadskrav
Mattrygghet, offisielle sertifikater for landdyr og formeringsmateriale
Mattrygghet, offisielle sertifikater for vanndyr og biprodukter
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av ‘TradismokeTM A MAX’
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bixafen, cyprodinil, fenheksamid, fenpicoksamid, fenpyroksimat, flutianil, isoksaflutol, mandipropamid, metoksyfenozid og spinetoram
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om cyantraniliprol
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser folpet
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser fiskeolje, pendimethalin, sauefett og spriotetramat i eller på visse produkter
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for phosmet
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2024-2026)
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om overholdelse av dyrehelsekravene ved transport på husdyrfartøy
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer
Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (utkast 2022)
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelser av forurensning med ikke tillatte stoffer i økologiske produkter
Plastforordningen: endringsbestemmelser
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifikater for import av visse produkter av animalsk opprinnelse
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for brucellose og visse regioner i Italia som offisielt fri for Aujeszkys sykdom hos storfebesetninger
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Merking av økologisk fôr til kjæledyr
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromopropylat, kloridazon, fenpropimorf, imazaquin og tralkoksydim
21.10.2023
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser og rettelser om fiskerivarer, egg og visse høyraffinerte produkter, og om kontroll av visse muslinger
28.11.2022
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet pyridaben, pyridat, pyriproksyfen og triklopyr i visse matvarer
13.04.2023
Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium indicum L. som tradisjonell mat
13.04.2023
Godkjenning av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff for alle eggleggende fjørfearter
12.04.2023
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
12.04.2023
Godkjenning av etyloleat, nona-2,6-dien-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff
10.04.2023
Godkjenning av ristede og poppede kjerner fra frøene til Euryale ferox Salisb. (makhana) som en tradisjonell matvare fra et tredjeland
10.04.2023
Godkjenning av L-arginin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
10.04.2023
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter
10.04.2023
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
10.04.2023
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale av visse dyr
10.04.2023
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert kolesterol
10.04.2023
Økologiforordningen: ajourføring (2023) av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
07.02.2023
Godkjenning av produkter av 3'-Sialyllaktose natriumsalt produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat
06.02.2023
Godkjenning av delvis avfettet pulver av hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat
24.01.2023
Godkjenning av soppulver med vitamin D2 som ny mat
24.01.2023
Godkjenning av produkter av 'Bovine milk beta-lactoglobulin' som ny mat
11.01.2023
Tillatelse til omsetning av frysetørket pulverform av Antrodia camphorata mycelia som ny mat
09.01.2023
Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
01.01.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960c(i)) og rebaudiosider fremstilt fra stevia
31.10.2022
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om katekiner i ekstrakter av grønn te
21.12.2022
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser
09.04.2023
Dyrehelseforordningen: ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier, retting av latvisk språkversjon
06.04.2023
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
17.03.2023
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
06.04.2023
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter: rettelser
17.03.2023
Godkjenning av L-methionin fremstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 and Escherichia coli KCCM 80246 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter: rettelser
17.03.2023
Godkjenning av diverse stoffer som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
02.04.2023
Godkjenning av preparater fra Aspergillus niger CBS 120604, Aspergillus neoniger MUCL 39199, Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 og Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
26.01.2023
Godkjenning av konjugert linolsyre (t10, c12)-metylester som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og melkekyr
26.01.2023
Godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 32292 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
26.01.2023
Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter: rettelser
06.01.2023
Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
25.01.2023
Godkjenning av 3-fukosyllaktose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat
25.01.2023
Fornyet godkjenning av preparater av DSM 21762, NCIMB 30236 og NCIMB 301 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
24.01.2023
Godkjenning av lakto-N-tetraose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat
24.01.2023
Godkjenning av erte- og risprotein gjæret av Shiitake-sopp (Lentinula edodes) som ny mat
24.01.2023
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland
26.01.2023
Næringsmidler til spesielle grupper: bruk av nikotinamid-ribosidklorid
21.03.2023
Hygieneregler for næringsmidler: retting av fransk språkversjon
15.02.2023
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting angående kontrollorganet 'IMOCERT Latinoamérica Ltda'
05.01.2023
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av utstillingsfugler
07.02.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer: endringsbestemmelser
07.09.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kalsiumkarbonat m.fl.
19.09.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om chronic wasting disease hos hjortedyr
06.12.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: isoksaben, novaluron og tetrakonazol
26.03.2023
Godkjenning av produkter av 'Bovine milk osteopontin' som ny mat
26.03.2023
Grenseverdier for arsenikk i matvarer
26.03.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om glukosylerte steviolglykosider
22.03.2023
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet 2-hydroksy-4-metoksybenzaldehyd i næringsmidler
21.03.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for karbomer
21.02.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
14.03.2023
Dyretransportforordningen 2005: gjennomføringsbestemmelser om dyretransport på husdyrfartøy
12.03.2023
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om bruk av veterinærlegemidler og -vaksiner
12.03.2023
Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
09.03.2023
Fornyet godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff
08.03.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler: endringsbestemmelser om klotianidin og tiametoksam
06.03.2023
Midlertidig økt kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
16.02.2023
16.02.2023
Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium ovatum Engl. som tradisjonell mat
01.03.2023
Godkjenning av 'sepiolitic clay' som tilsetningsstoff i fôr til diverse dyrearter
28.02.2023
Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: rettelse
27.02.2023
Godkjenning av preparater fra Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 og Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 som tilsetningsstoff i fôr til hunder og katter
27.02.2023
Fornyet godkjenning av naringin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.02.2023
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om sertifikat som bekrefter overenstemmelse med regelene
21.02.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: abamektin
20.02.2023
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om passasjerbagasje, retting av språkversjoner
19.02.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: 1-metyl-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-4-karboksamid (PAM), cykloksydim, cyflumetofen, cyflutrin, metobromuron og pentiopyrad
16.08.2023
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringer om 2-metyloksolan
16.02.2023
Grenseverdier for rester av DDT og oksatiapiprolin i eller på visse produkter
14.02.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: cyromazin, toramezon og triflumizol
12.02.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: benalaxyl, bromoksynil, klorsulfuron, epoksikonazol og fenamifos
08.02.2023
Grenseverdier for rester av azoksystrobin, prosulfokarb, sedaksan og alifenalat i eller på visse produkter
08.02.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: acequinocyl
08.02.2023
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import
07.02.2023
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til import av visse matproduserende dyr og visse varer til konsum
15.12.2022
Unionslisten over ny mat: rettelser
29.01.2023
Godkjenning av produkter av mindre melorm som ny mat
26.01.2023
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelsene om levende toskallede bløtdyr, fiskevarer og UV-bestråling
09.01.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om etylenoksid
01.09.2022
Økologisk produksjon: bruk av kvalifisert elektronisk signatur for utstedelse av sertifikater
18.11.2022
Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer
01.01.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om askorbinsyre, natriumaskorbat og kalsiumaskorbat
31.10.2022
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
19.10.2022
Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg I og II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (2022)
15.11.2022
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting av gjennomføringsbestemmelser om anerkjennelse av visse kontrollmyndigheter og -organer
01.01.2022
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om dyr og produkter som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner
18.08.2022
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til kontroll av farmakologisk aktive stoffer
15.12.2022
Kosterstatning til vektkontroll: lipid- og magnesiumkrav
29.11.2022
Godkjenning av L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
04.10.2022
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om kontroll av farmakologisk aktive stoffer
16.10.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av glykolipider som konserveringsmiddel i drikkevarer
20.07.2022
Godkjenning av endrede bruksvilkår for galaktooligosakkarid som ny mat
29.08.2022
Vilkår for bruk og spesifikasjoner til nikotinamid-ribosidklorid som ny mat: endringsbestemmelser
26.07.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidon i næringsmidler til medisinske formål
20.07.2022
Godkjenning av kjerner fra Jatropha curcas som ny mat
12.07.2022
Prøvetakings- og analysemetorder ved kontroll av perfluoroalkyl i visse næringsmidler
15.09.2022
Øvre grenseverdier for delta-9-tetrahydrocannabinol i hampfrø
Bruksvilkår for det nye næringsmiddelet DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp.: endringsbestemmelser
25.08.2022

Sider

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurderinger
30.05.2021

2022/048

01.07.2022
01.07.2022
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
01.07.2020

2020/185

12.12.2020
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
17.06.2016

2017/073

26.09.2016
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
04.02.2014

2015/150

Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

24.10.2014
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

17.09.2014
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia
01.01.2014

2014/159

17.09.2014
Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere
01.07.2013

2014/159

17.09.2014
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Mattrygghet: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia
01.07.2013

2014/159

Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer
22.07.2013

2014/159

Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia
22.07.2013

2014/159

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse
01.07.2013

2014/159

Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2008
17.04.2007

2012/009

01.02.2013
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
21.05.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
24.04.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
01.01.2008

2007/150

Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
01.01.2007

2007/150

Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
01.01.2007

2007/150

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Italia, Polen og Slovakia
28.03.2023
EU-referansesenter for truede arter
01.01.2023

2023/033

18.03.2023
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
26.09.2022

2023/042

18.03.2023
Aromaforordningen: endringsbestemmelser
26.09.2022

2023/042

18.03.2023
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
28.06.2022

2023/036

18.03.2023
Kontrollforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
10.10.2022

2023/029

18.03.2023
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringer til bulgarsk, irsk, tsjekkisk og tysk språkversjon
06.09.2022

2023/034

18.03.2023
Biproduktforordningen: retting av fransk språkversjon
17.04.2022

2023/038

18.03.2023
Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om økologisk heterogent planteformeringsmateriale
05.07.2022

2023/041

18.03.2023
Kontrollforordningen: retting av den polske og tyske språkversjonen av vedlegget til gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm
02.03.2022

2023/038

18.03.2023
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
29.03.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
21.02.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Frankrike m.fl.
10.02.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Italia, Polen og Slovakia
04.02.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
21.01.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
24.12.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Italia og Polen
20.12.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Italia og Hellas
09.03.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
07.03.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia
14.12.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Slovakia
03.12.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Tyskland og Polen
28.10.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland
15.11.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia og Tyskland
08.10.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen
04.10.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
21.09.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Latvia
25.09.2022
Øvre grenseverdier for rester av kvikksølv i fisk og salt
03.05.2022

2022/236

24.09.2022
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Avena nuda
01.02.2022

2022/230

24.09.2022
Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
25.11.2021

2022/234

24.09.2022
Økologiforordningen: retting av visse språkversjoner av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
11.11.2021

2022/234

24.09.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
23.08.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
06.08.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
30.07.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
20.07.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
13.07.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
15.06.2022
Krisehåndteringsplan for mat- og fôrtrygghet
13.03.2019

2022/166

11.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Slovakia og Italia
08.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
02.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
07.05.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Slovakia
29.03.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
17.05.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
12.04.2022
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
21.04.2021

2022/089

30.04.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Italia og Polen
19.03.2022
Import av hestedyr, kjøttprodukter, melk, råmelk, råmelksprodukter, melkeprodukter, pølseskinn og akvatiske dyr: rettelser og endringer til tredjelandslistene
16.03.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
26.02.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
17.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
15.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
23.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
19.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
28.01.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Slovakia og Tyskland
26.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
21.01.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
18.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse
14.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
14.01.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
28.12.2021
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
06.01.2022
06.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
23.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
17.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Latvia, Polen og Slovakia
18.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
10.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Bulgaria
08.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
07.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
02.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
02.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
23.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Litauen og Polen
20.11.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
16.11.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om muslinger og krepsdyr til prydformål
11.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
05.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Litauen og Polen
23.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia
13.10.2021
Fornyet godkjenning av et enzympreparat framstilt av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og avvente smågriser
08.07.2021

2021/323

11.12.2021
Fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksyanalogen av metionin som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
07.07.2021

2021/323

11.12.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei som et tilsetningsstoff i fôrvarer til svin og fjørfe
08.07.2021

2021/323

11.12.2021
Suspendering av godkjenningen av to typer lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og livkyllinger
30.06.2021

2021/323

11.12.2021
Godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
07.07.2021

2021/323

11.12.2021
Fornyet godkjenning av sinkkelat av hydroksyanalogen av metionin som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
07.07.2021

2021/323

11.12.2021
Produkter som skal reklassifiseres som fôrmidler eller forbys som tilsetningsstoff i fôr
30.05.2021

2021/322

11.12.2021
Godkjenning av L-valin produsert av C. glutamicum CGMCC 7.358 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
23.05.2021

2021/322

11.12.2021
Godkjenning av L-histidin-monohydroklorid-monohydrat produsert av E.coli KCCM 80212 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
20.05.2021

2021/322

11.12.2021
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
16.05.2021

2021/322

10.12.2021
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
12.05.2021

2021/322

11.12.2021
Fôrtilsetningsstoffet dimetylglysinnatriumsalt: endring av navn på innehaver av godkjenningen
23.05.2021

2021/322

11.12.2021
Fôrtilsetningsstoffene E. faecium CECT 4515 og B. amyloliquefaciens CECT 5940: endring av navn på innehavere av godkjenningene
26.05.2021

2021/322

11.12.2021
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kambodsja, Kina, Mexico, Sør-Afrika, Tunisia, Ukraina og Storbritannia for testing av rabiesvaksiner
19.04.2021

2021/279

30.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Tyskland og Polen
07.09.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse
01.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Ungarn, Latvia og Polen
28.09.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Botswana
23.09.2021
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
01.07.2021

2021/236

25.09.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Slovakia og Tyskland
03.08.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Lavia, Polen og Slovakia
18.08.2021
Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe
01.04.2015

2017/083

06.05.2017
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
23.07.2021

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Litauen og Sverige
31.03.2023
Godkjenning av L-metionin produsert av Corynebacterium glutamicum og Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff
29.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av L-valin produsert av Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff
29.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av mangan lysinatsulfat som fôrtilsetning for alle dyrearter
26.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av Lantharenol som fôrtilsetning for katter
26.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Tilsetningsforordningen for dyrefôr: godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer
26.09.2022

2023/037

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
26.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av organisk selen framstilt av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endring av vilkår
25.09.2022

2023/037

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff: endring av vilkår
25.09.2022

2023/037

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av 6-fytase som et fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter og griser
22.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
22.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Tilsetningsstoff i fôrvarer: godkjenning av hvit eterisk kamferolje og kaneltinktur
22.09.2022

2023/039

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser for kobber(II)kelat av aminosyrehydrat
21.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter: endringsbestemmelser om mangankelat av aminosyrehydrat
21.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje, destillert eterisk olje og konsentrert olje fra appelsin
12.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av L-glutaminsyre og mononatriumglutamat produsert av Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 som tilsetningsstoff i fôrvarer
12.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av eterisk bukkobladolje som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
12.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner
12.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
11.09.2022

2023/035

18.03.2023
27.03.2023
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
29.08.2022

2023/037

18.03.2023
27.03.2023
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
18.07.2022

2023/030

18.03.2023
21.03.2023
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om melding om og rapportering av påvisning av visse listeførte sykdommer
31.07.2022

2023/030

18.03.2023
21.03.2023
Dyrehelseforordningen: regler om antigen- og vaksinebanker
01.05.2022

2023/032

18.03.2023
21.03.2023
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om antigen- og vaksinebanker
01.05.2022

2023/031

18.03.2023
21.03.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,4-D m.fl.
25.02.2023

2023/039

18.03.2023
20.03.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acekinocyl, klorantraniliprol og emamektin
22.03.2023

2023/039

18.03.2023
20.03.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fluoridioner m.fl.
18.08.2022

2023/039

18.03.2023
20.03.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoktradin m.fl.
14.08.2022

2023/039

18.03.2023
20.03.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fludioksonil
30.08.2022

2023/039

18.03.2023
20.03.2023
Tillatelse til omsetning av tetrahydrokurkuminoider som ny mat
12.07.2022

2023/044

18.03.2023
20.03.2023
Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for galaktooligosakkarid
19.05.2022

2023/043

18.03.2023
20.03.2023
Godkjenning av mungbønneprotein som ny mat
15.05.2022

2023/043

18.03.2023
20.03.2023
Spesifikasjonene til trans-resveratrol som ny mat: endringsbestemmelser
15.05.2022

2023/043

18.03.2023
20.03.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Estland, Frankrike, Italia og Ungarn
22.03.2023
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser
14.07.2022

2023/030

18.03.2023
20.03.2023
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr
05.07.2022

2023/030

18.03.2023
20.03.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat
22.02.2023

2023/039

18.03.2023
20.03.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benzovindiflupyr m.fl.
18.08.2022

2023/039

18.03.2023
20.03.2023
Overgangsbestemmelser om emballering og merking av visse legemidler til dyr
28.01.2022

2022/278

29.10.2022
20.03.2023
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
01.03.2010
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Argentina, Storbritannia og USA
15.03.2023
15.03.2023
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser
10.03.2023
13.03.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser til vedlegg XV og XIX
29.03.2023
29.03.2023
Matlovsforordningen, inkludert opprettelsen av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
21.02.2002

2007/134

01.05.2010
01.03.2010
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Nederland, Østerrike, Polen, Romania og Slovakia
16.02.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
10.02.2023
10.02.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Danmark, Frankrike m.fl.
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Italia m.fl
18.01.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Italia, Kypros, Ungarn og Polen
04.01.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til standardsertifikat for innførsel av visse dyre- og fiskeprodukter
09.01.2023
15.02.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
20.12.2022
20.12.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
09.02.2023
21.01.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Spania, Frankrike, Ungarn og Polen
27.03.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater
26.03.2023
Næringsmidler for spesielle grupper
19.07.2013

2013/222

14.12.2013
10.01.2014
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikat ved forflytninger av hjortedyr
02.03.2023
02.03.2023
Godkjenning av jern(II)kelat: endring av vilkår
25.09.2022

2023/002

04.02.2023
08.02.2023
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om nedskjæring av skrotter og alternative analysemetoder
12.09.2022

2023/001

04.02.2023
06.02.2023
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
01.04.2022

2023/005

04.03.2023
06.02.2023
BSE-risiko (kugalskap): status for Frankrike
28.08.2022

2023/001

04.02.2023
06.02.2023
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
30.06.2022

2023/003

04.02.2023
Ny mat-forordningen 2015 (revisjon)
01.01.2018

2017/126

08.07.2017
25.07.2017
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
15.12.2022
15.12.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
06.12.2022
07.12.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Irland, Frankrike, Italia, Ungarn, Nederland og Storbritannia (Nord-Irland)
12.12.2022
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om hybridhvete
01.09.2019

2022/101

01.09.2022
01.01.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 262(ii) natriumdiacetat
11.05.2022

2022/298

10.12.2022
12.12.2022
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet blekksprut
23.02.2022

2022/299

10.12.2022
12.12.2022
Godkjenning av olibanumekstrakt som fôrtilsetningsstoff til hest og hund
29.08.2022

2022/291

10.12.2022
19.12.2022
Godkjenning av et preparat av Propionibacterium freudenreichi og Lentilactobacillus buchneri som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
29.08.2022

2022/291

10.12.2022
19.12.2022
Avslag på godkjenning av etoksykin som fôrtilsetning i funksjonsgruppen antioksidanter
28.08.2022

2022/291

10.12.2022
19.12.2022
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til slaktesvin, avvente smågriser og purker
28.08.2022

2022/291

10.12.2022
19.12.2022
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80187 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.08.2022

2022/291

10.12.2022
19.12.2022
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
29.08.2022

2022/291

10.12.2022
19.12.2022
Godkjenning av vitamin B12 i form av cyanokobalamin som fôrtilsetning til alle dyrearter
29.08.2022

2022/291

10.12.2022
19.12.2022
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for små pattedyr og prydfugler
29.08.2022

2022/291

10.12.2022
19.12.2022
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2023-2025)
01.01.2023

2022/300

01.01.2023
01.01.2023
Godkjenning av et preparat av 3-nitrooksypropanol som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og avlskyr
28.04.2022

2022/290

10.12.2022
19.12.2022
Godkjenning av visse typer olje av sitron og lime som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
29.09.2022

2022/291

10.12.2022
19.12.2022
Økologiforordningen 2018 om produksjon og merking av økologiske produkter
01.01.2021

2022/031

11.06.2022
25.06.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endring for Egypt og Tyrkia
30.11.2022
30.11.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland, Italia, Kroatia og Irland
18.12.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
29.11.2022
30.11.2022
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bambermycin
09.05.2022

2022/302

10.12.2022
12.12.2022
Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for kontrollsertifikater fra Ukraina
05.12.2022

2022/295

10.12.2022
12.12.2022
Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: fisk og landdyr
15.12.2022

2022/297

10.12.2022
12.12.2022
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tchibo GmbH og NattoPharma ASA)
31.05.2022

2022/301

10.12.2022
12.12.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler (produktet Nutrimune)
30.05.2022

2022/301

10.12.2022
12.12.2022
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (Analyze & realize GmbH og BioGaia AB)
30.05.2022

2022/301

10.12.2022
12.12.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Symbiosal for senking av blodtrykket
01.06.2022

2022/301

10.12.2022
12.12.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Anxiofit-1 for reduksjon av angst
30.05.2022

2022/301

10.12.2022
12.12.2022
Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland
17.02.2022

2022/296

10.12.2022
12.12.2022
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon og bruk av frøplanter, karens og annet planteformeringsmatierale
01.01.2022

2022/294

10.12.2022
12.12.2022
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler
24.11.2021

2022/296

10.12.2022
12.12.2022
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris
22.06.2022

2022/298

10.12.2022
12.12.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om flutianil
28.04.2022

2022/293

10.12.2022
12.12.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dazomet m.fl.
09.02.2022

2022/292

10.12.2022
12.12.2022
Mål for redusert forekomst av salmonellaserotyper hos avlsfjørfe
01.01.2010

2011/061

02.07.2011
04.07.2011
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Bulgaria, Tyskland, Frankrike, Italia og Nederland
22.11.2022

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
25.01.2010

2010/060

12.06.2010
15.07.2010
Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
01.05.2011

2012/077

01.05.2012
04.05.2012
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater
01.03.2004

2005/044

30.04.2005
30.11.2005