Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om minimumshyppighet av offentlige kontroller
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av virksomheter som holder levende dyr
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av data om salg av antimikrobielle stoffer
Importbetingelse og offentlig kontroll av visse prøver, kjæledyr og sammensatte produkter
Revisjon av regelverket for dyrevelferd
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om katekiner i ekstrakter av grønn te
Bærekraftig system for matproduksjon
Fôrmiddelkatalogen: endringer
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon, bruk og emballering av frøplanter
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om legemiddelovervåking
28.01.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjon av aktive stoffer
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot fôring av visse husdyr med dyreproteiner
Legemidler til dyr: endringsbestemmelser om søknadskrav
Mattrygghet, offisielle sertifikater for landdyr og formeringsmateriale
Mattrygghet, offisielle sertifikater for vanndyr og biprodukter
Veterinærlegemiddelforordningen: utfyllende bestemmelser om hestepass
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om krav til operatører og sertifikat om overenstemmelse med regelverket
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om EUs antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinatrin m.fl.
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dazomet m.fl.
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av natriumkarbonat (E 500) og kaliumkarbonat (E 501) i ubearbeidede blekkspruter
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av titandioksid (E 171)
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for flonikamid
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om import av sau og geit ment for avl fra Storbritannia til Nord-Irland
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om retur av hov- og klovdyr etter deltakelse i arrangementer utenfor EU
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til import
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser sertifikater og kontroll ved import
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om supplerende eksportsertifikat om produksjon uten bruk av antibiotika
Øvre grenseverdier for opiumkaloider i visse næringsmidler
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser dokumenter og notifiseringer ved import
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om prosedyrer for prøvetaking av rester av plantevernmidler
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for acekinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamectin, flutolanil og imazamoks
Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om opprettelse av EUs referanselaboratorium for Rift Valley-feber
Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av T. reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer til svin og fjørfe
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for kletodim, dazomet, heksytiasoks, metam og setoksydim
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om acekinocyl m fl.
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om bruk av biomolekylære teknikker
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for brucellose og visse regioner i Italia som offisielt fri for Aujeszkys sykdom hos storfebesetninger
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser
Dokumentasjon som skal følge visse importerte fiskerivarer (kapteinserklæring)
Assistanse til tredjeland om ordninger for næringsmiddelhygiene
Godkjenningsplikt for produsenter av fôr og premikser som inneholder koksidiostatika og histomonostatika

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av kalsiumfruktoborat som ny mat
23.12.2021
Godkjenning av decoquinat (Deccox og Avi-Deccox 60G) som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
20.12.2021
Godkjenning av L-lysinbase, L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
20.12.2021
Godkjenning av kaliumdiformat som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringssvin og avvente smågris
20.12.2021
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter, oppfôringsgriser, smågriser og mindre utbredte arter av svin
20.12.2021
Godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôrings- og avlskalkuner
20.12.2021
Godkjenning av dinatrium-5'-guanylat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
20.12.2021
Avslag på godkjenning av titandioksid som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
20.12.2021
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
20.12.2021
Godkjenning av soppulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat
19.12.2021
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat fremstilt ved fermentering av av E. coli NITE SD 00268 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter unntatt fisk
19.12.2021
Godkjenning av L-valin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrarter
19.12.2021
Godkjenning av L-tryptophan fremstilt av Escherichia coli KCCM 80210 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrarter
19.12.2021
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse kalkuner, kyllinger og prydfugler
15.12.2021
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskalkuner
15.12.2021
Godkjenning av amproliumhydroklorid (COXAM) som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôrings- og livkyllinger
14.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om unntak fra krav om registrering og journalføring av akvakulturanlegg
13.12.2021
Godkjenning av 3-fukosyllaktose (3-FL) som ny mat
12.12.2021
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om journalføring og erklæringer
01.01.2022
Tillatelse til omsetning av tørket frukt av Synsepalum dulcificum som ny mat
05.12.2021
Biproduktforordningen: rettelse til tysk utgave
05.12.2021
Tillatelse til omsetning av Locusta migratoria i frossen, tørket og pulverform som ny mat
05.12.2021
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
01.09.2022
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler
29.11.2021
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om hybridhvete
01.09.2019
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for insektprodukter som ikke er bestemt til konsum
28.11.2021
Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
25.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner
07.11.2021
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler
24.11.2021
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.130 i næringsmidler
24.11.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import og transitt av animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
18.11.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for klorantraniliprol i belgfrukter
17.11.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid
16.05.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amisulbrom m.fl.
14.05.2022
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
01.01.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser
08.08.2021
Økologiforordningen: retting av visse språkversjoner av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
11.11.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for flupyradifuron og difluoreddikesyre
10.11.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 6-benzyladenin og aminopyralid
10.05.2022
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen
31.01.2021
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import av snegler m.m. til konsum
21.04.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet cyprodinil i blåbær, tyttebær, rips og stikkelsbær
04.11.2021
Ny mat: rettelser til unionslisten og til godkjenningene av arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina som ny matingrediens og akto-N-tetraose som ny mat
30.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene racibenzolar-S-metyl m.fl. i eller på visse produkter
03.11.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bentazon i erter med belg
02.11.2021
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (FCC-3204) som ny mat
31.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet terbutylazin i eller på visse produkter
06.11.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om reddikblader
28.10.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer og om levering av kjøtt fra fjørfe og lagomorfer
28.10.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om innførsel av animalske produkter i sammensatte produkter
25.09.2021
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
14.10.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for forflytting av forsendelser fra restriksjonssoner
17.10.2021
Godkjenning av jern(III)sirtratkelat som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin
19.09.2021
Godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av B. subtilis som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser
19.09.2021
Godkjenning av muramidase framstilt av T. reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser
22.09.2021
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôrvarer til til visse fjørfe og prydfugler
19.09.2021
Retting av godkjenningen av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner
31.08.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av E. faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
21.09.2021
Fornyet godkjenning av fytomenadion som tilsetningsstoff i fôrvarer til hester
19.09.2021
Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
10.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen, akrinatrin m.fl. i eller på visse produkter
17.05.2021
Dyrehelseforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser
18.09.2021
Godkjenning av mangankelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
21.09.2021
Fornyet godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
21.09.2021
Offentlig kontroll av kjøttproduksjon: gjennomføringsbestemmelser om sertifikat ved nødslakt på gården
21.09.2021
Fornyet godkjenning av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe, fugler og svin
19.09.2021
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
09.09.2021
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
30.08.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot bruk av proteiner fra dyr i fôr
07.09.2021
Krav til nasjonale kontrollprogrammer for rester av plantevernmidler i matvarer
15.12.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om utpeking av offisielle laboratorier
02.09.2021
Dyrehelse og plantehygiene: overgangsbestemmelser om offentlige sertifikater ved import av visse forsendelser
12.08.2021
BSE-risiko (kugalskap): status for Canada og Irland
30.08.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjon av legemidler
23.08.2021
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
27.05.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om ametoltradin, biksafen, fenazakvin, spinetoram, teflutrin og thienkarbazon-metyl
27.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 24-epibrassinolid m.fl.
26.07.2021
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet av visse holdte landdyr i Nord-Irland
01.07.2021
Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: retting av spransk språkversjon
08.07.2021
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm
21.04.2021
Navnsetting av plantesorter (2021)
01.01.2022
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr: endringsbestemmelser om overgangsordninger for visse stoffer
10.06.2021
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr
10.06.2021
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om godkjenning av kontrollplaner i visse tredjeland
09.06.2021
Import fra Storbritannia av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
01.01.2021
01.01.2021
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
01.01.2021
01.01.2021
Økologiforordningen 2018 om produksjon og merking av økologiske produkter
01.01.2021
EUs kontrollprogram for matvarekjeden 2021-2025
15.11.2020
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra tredjeland i etterkant av atomkraftulykken i Tsjernobyl
09.08.2020
24.08.2020
Planteskadegjørere på frø og annet formeringsmateriale: gjennomføringsbestemmelser
31.05.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
14.12.2019
Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
24.07.2018
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
18.04.2004
Kontroll av arsen i matvarer
02.09.2015
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer: gjennomføringsbestemmelser for EUs referanselaboratorium
28.02.2014
Reduksjon av forekomst av dioksiner, furaner og PCB i fôr og mat
03.10.2014
Reduksjon av visse fettsyreestere i mat
02.10.2014
Bestemmelser om søknader om tillatelse til genetisk modifiserte næringsmidler og fôrvarer
28.06.2013

Sider

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om utforming av økologisertifikat
01.01.2022
Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter: utfyllende bestemmelser om dokumentkontroll
01.01.2022
Dyrehelseforordningen: endring og retting av utfyllende bestemmelser om forflytning av landdyr og rugeegg
27.09.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
25.09.2021
Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter: utfyllende bestemmelser om krav til grupper av næringsdrivende
01.01.2022
Økologiforordningen 2018: ajourføring av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
01.01.2022
Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om planteformeringsmateriale av organisk heterogent materiale
01.01.2022
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser og tiltak for sikring av sporbarhet og overholdelse av regelverket
01.01.2022
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurderinge
30.05.2021
Hestepassforordningen (2021)
07.07.2021
Re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer i matvarer: endringsbestemmelser
01.03.2021
Utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer: endringsbestemmelser
27.03.2021
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: endringer til gjennomføringsbestemmelser
27.03.2021
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat: endringsbestemmelser
27.03.2021
Krav til innhold i søknader om ny mat: endringsbestemmelser
27.03.2021
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
14.11.2020
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater
01.01.2022
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
01.01.2022
Økologiforordningen: dokumentasjonsplikt for operatører
01.01.2022
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for astaksantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialis-alger som ny mat
09.09.2021
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om krav til informasjon fra ekvivalente tredjeland og kontrollorgan
01.01.2022
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.127 i næringsmidler
30.09.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om mandestrobin i druer og jordbær
18.08.2021
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polyoler i visse energireduserte sukkervarer
08.08.2021
Øvre grenseverdier for rester av meldrøye i visse næringsmidler
01.01.2022
Øvre grenseverdier for rester av tropane alkaloider i visse næringsmidler
19.09.2021
Øvre grenseverdier for rester av kadmium i visse næringsmidler
31.08.2021
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2022-2024)
01.01.2022
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser om søknader om anerkjenning av ekvivalente kontrollmyndigheter og -organ
18.03.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner
25.06.2021
Øvre grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler
30.08.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel
01.01.2021
Økologisk produksjon: ajourføring av tillatt input m.m.
01.01.2021
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960) og rebaudiosid M fremstilt fra Stevia
03.08.2021
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
28.09.2020
Krisehåndteringsplan for mat- og fôrtrygghet
13.03.2019
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for galakto-oligosakkarider som ny mat
24.06.2021
Tillatelse til omsetning av tørket gul melorm som ny mat
22.06.2021
Omsetning av lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde) som ny mat: endring av spesifikasjoner
27.06.2021
Fornyet godkjenning av et enzympreparat framstilt av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og avvente smågriser
08.07.2021
Fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
07.07.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei som et tilsetningsstoff i fôrvarer til svin og fjørfe
08.07.2021
Suspendering av godkjenningen av to typer lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og livkyllinger
30.06.2021
Godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
07.07.2021
Fornyet godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
07.07.2021
Produkter som skal reklassifiseres som fôrmidler eller forbys som tilsetningsstoff i fôrvarer
30.05.2021
Godkjenning av L-valin produsert av C. glutamicum CGMCC 7.358 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
23.05.2021
Godkjenning av L-histidin-monohydroklorid-monohydrat produsert av E.coli KCCM 80212 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
20.05.2021
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
16.05.2021
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
12.05.2021
Fôrtilsetningsstoffet dimetylglysinnatriumsalt: endring av navn på innehaver av godkjenningen
23.05.2021
Fôrtilsetningsstoffene E. faecium CECT 4515 og B. amyloliquefaciens CECT 5940: endring av navn på innehavere av godkjenningene
26.05.2021
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
21.04.2021
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om stempelmerke for visse britiske produkter med hensyn til Nord-Irland
01.01.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
15.07.2021
Næringsmidler til bestemte medisinske formål utviklet for spedbarn og små barn: endringsbestemmelser om øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler
15.07.2021
EU-referansesenter for dyrevelferd for drøvtyggere og dyr av hestefamilien
01.06.2021
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om spirer og sikkoriskudd, fôr til visse akvakulturdyr og parasittbehandling i økologisk akvakulturproduksjon
01.01.2022
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om merking
01.01.2022
Økologiforordningen: virkningsdatoen for endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsregler for økologiske produkter
01.01.2021
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om virkningsdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
15.12.2020
Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser for unntak i økologisk produksjon
01.01.2021
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karens og ikke-økologisk planteformeringsmateriale
01.01.2021
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
01.01.2021
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsbestemmelser for økologiske produkter
01.01.2021

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Åpenhetsforordningen om risikovurdering og bærekraft i matvarekjeden
27.03.2021

2021/234

Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
01.07.2020

2020/185

12.12.2020
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
17.06.2016

2017/073

26.09.2016
Import av hunder, katter og fritter: godkjente områder og tredjeland og standard helsesertifikat
29.12.2014

2014/159

01.06.2016
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
04.02.2014

2015/150

Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

24.10.2014
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

17.09.2014
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia
01.01.2014

2014/159

17.09.2014
Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere
01.07.2013

2014/159

17.09.2014
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Mattrygghet: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia
01.07.2013

2014/159

Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer
22.07.2013

2014/159

Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia
22.07.2013

2014/159

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse
01.07.2013

2014/159

Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat
17.04.2007

2012/009

01.02.2013
Veterinærlegemiddeldirektivet 2001: endringsbestemmelser om legemidler til dyr
30.10.2005

2009/061

23.12.2009
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
21.05.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
24.04.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
01.01.2008

2007/150

Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
01.01.2007

2007/150

Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
01.01.2007

2007/150

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
02.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
02.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
23.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Litauen og Polen
20.11.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
16.11.2021
Kjæledyrforordningen 2013 om forflytning av kjæledyr: gjennomføringsbestemmelser om ID-dokument for flytting av fugler holdt som kjæledyr
01.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om muslinger og krepsdyr til prydformål
11.11.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om ikke-kommersiell innføring av prydfugler
01.01.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
05.11.2021
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kambodsja, Kina, Mexico, Sør-Afrika, Tunisia, Ukraina og Storbritannia for testing av rabiesvaksiner
19.04.2021

2021/279

30.10.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av landdyr og rugeegg
21.04.2021

2021/278

30.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Litauen og Polen
23.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Tyskland og Polen
07.09.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkte: endringsbestemmelser og rettelse
01.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Ungarn, Latvia og Polen
28.09.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Botswana
23.09.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia
13.10.2021
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
01.07.2021

2021/236

25.09.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer
14.07.2021

2021/232

25.09.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av beskjempelsesprogrammer og sykdomstatus for listeførte sykdommer
21.04.2021

2021/231

25.09.2021
Dyrehelse og plantehygiene: overgangsbestemmelser om offentlige sertifikater
21.04.2021

2021/230

25.09.2021
Import av akvatiske dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om offentlige sertifikater
21.04.2021

2021/230

25.09.2021
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
21.04.2021

2021/230

25.09.2021
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet av visse holdte landdyr
21.04.2021

2021/231

25.09.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
21.04.2021

2021/232

25.09.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale av visse dyr
21.04.2021

2021/231

25.09.2021
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr
21.04.2021

2021/229

25.09.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Slovakia og Tyskland
03.08.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Lavia, Polen og Slovakia
18.08.2021
Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe
01.04.2015

2017/083

06.05.2017
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
23.07.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser
20.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
14.07.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
06.07.2021
Omsetning av frø og såkorn: endringsbestemmelser
01.02.2022

2021/194

01.02.2022
Tillatelse til omsetning av natriumsalt av 6’-sialyllaktose som ny mat
17.02.2021

2021/166

12.06.2021
Tillatelse til omsetning av natriumsaltet av 3’-sialyllaktose som ny mat
18.02.2021

2021/166

12.06.2021
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for 'trans-resveratrol’ som ny mat
14.02.2021

2021/166

12.06.2021
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet rapsfrøpulver som ny mat
23.02.2021

2021/166

12.06.2021
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat: utvidet bruksområde og endrede spesifikasjoner
14.02.2021

2021/166

12.06.2021
Konkurranser med dyr av hestefamilien: veterinære gjennomføringsbestemmelser
01.04.2020

2021/164

12.06.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser
21.04.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter
21.04.2021
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon
09.06.2019

2021/134

24.04.2021
Dyrehelseforordningen
21.04.2021

2020/179

21.04.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentlige sertifikater for import og transport av akvatiske dyr og produkter
21.04.2021

2021/093

21.04.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om melding, rapportering, søknader om status som sykdomsfri m.m.
21.04.2021

2021/004

21.04.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offisielle sertifikater for import og transport over landegrensene av visse dyr og varer
21.04.2021

2021/093

21.04.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
21.04.2021

2021/004

21.04.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til dyrehelsesertifikat og melding ved flytting av animalske produkter fra landdyr
21.04.2021

2021/094

21.04.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av anlegg for avlsmateriale og sporbarhet av avlsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og dyr av hestefamilien
21.04.2021

2021/002

21.04.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om flytting av akvatiske dyr og animalske produkter derav
21.04.2021

2021/004

21.04.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om akvakulturanlegg og transportører av akvatiske dyr
21.04.2021

2021/004

21.04.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
21.04.2021

2021/003

21.04.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer
21.04.2021

2021/003

21.04.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
21.04.2021

2021/004

21.04.2021
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale av visse dyr
21.04.2021

2021/002

21.04.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer
21.04.2021

2020/179

21.04.2021
Dyrehelseforordningen: ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
21.04.2021

2021/004

21.04.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for sykdomsspredning
21.04.2021

2020/179

21.04.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til sykdomsliste
21.04.2021

2020/179

21.04.2021
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon)
28.01.2022

2021/092

20.03.2021
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: endringsbestemmelser om Tsjekkia og regioner i Frankrike
30.11.2020

2021/095

20.03.2021
Omsetning av frø fra fôrvekster: midlertidig unntak for sertifisert frø
26.10.2020

2021/097

20.03.2021
Import av insekter fra Vietnam
18.02.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
07.02.2021
09.02.2021
Næringsmidler til spesielle medisinske formål: rettelse av språkversjoner
14.05.2020

2021/023

06.02.2021
Katalog over fôrvarer: rettelse av svensk språkversjon
01.07.2020

2021/011

06.02.2021
Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: retting av visse språkversjoner
27.04.2020

2021/010

06.02.2021
Storbritannias tiltak for å begrense skadevirkningen av visse sykdommer hos akvakulturdyr og ville akvatiske dyr hva angår Nord-Irland
01.01.2021

2020/239

30.12.2020
Storbritannias status som sykdomsfri visse akvatiske dyresykdommer hva angår Nord-Irland
01.01.2021

2020/239

30.12.2020
Fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff for fisk og krepsdyr
30.07.2020

2020/184

12.12.2020
Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
19.12.2019

2020/186

12.12.2020
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
14.12.2019

2020/152

24.10.2020
26.10.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022
01.01.2020

2020/059

01.05.2020
04.05.2020
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave
20.02.2019

2019/141

15.06.2019
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/099

Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/099

Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter
08.11.2018

2019/051

30.03.2019
Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter
01.01.2019

2019/004

09.02.2019
Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth
01.01.2019

2019/003

09.02.2019
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp.
01.01.2019

2019/003

09.02.2019
Tillatelse til omsetning av 1-metylnikotinamidklorid som ny mat
02.08.2018

2018/235

06.12.2018
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
14.05.2018

2018/232

06.12.2018
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser
01.01.2019

2018/224

06.12.2018
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum
20.10.2006

2018/128

07.07.2018
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203)
12.08.2018

2018/085

28.04.2018
30.04.2018
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
12.02.2018

2018/081

31.08.2018
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
22.12.2017
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
01.01.2018
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
01.12.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
11.08.2017

2017/210

16.12.2017
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser
31.10.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i Colombia, Montenegro og Ukraina
25.05.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om biogass og kompost, import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel
22.02.2017

2017/155

23.09.2017
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
01.07.2017

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Dyrehelse- og kontrollforordningene: endringer til gjennomføringsbestemmelser om import fra tredjestater
14.09.2021
30.11.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
01.12.2021
Næringsmidler for spesielle grupper
19.07.2013

2013/222

14.12.2013
10.01.2014
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland
19.11.2021
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
23.11.2021
23.11.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Italia, Nederland og Polen
16.11.2021
Matinformasjonsforordningen om merking av matvarer
01.01.2014

2014/214

01.11.2014
13.12.2014
Næringsmiddelhygieneforordningen: endringsbestemmelser om allergenhåndtering, redistribusjon av mat og mattrygghetskultur
24.03.2021

2021/281

30.10.2021
30.10.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Estland, Italia og Nederland
05.11.2021
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer etter søknad fra Specialised Nutrition Europe
17.05.2021

2021/281

30.10.2021
01.11.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen, boskalid m.fl. i eller på visse produkter
03.05.2021

2021/280

30.10.2021
01.11.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for sykloksydim m.fl.
08.07.2021

2021/280

30.10.2021
01.11.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Italia
25.10.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Nederland
07.09.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Polen
24.08.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland, Frankrike og Luxembourg
16.09.2021
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
30.09.2021
10.10.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia
08.10.2021
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om testing av enhovede dyr og Storbritannias unntak fra testing av tamsvin
28.03.2021

2021/233

25.09.2021
30.09.2021
IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet: endringsbestemmelser
21.04.2021

2021/235

25.09.2021
01.12.2021
Kontroll med animalske produkter: endringer til gjennomføringsbestemmelser
31.08.2021
10.09.2021
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
17.02.2021

2021/201

10.07.2021
07.09.2021
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om planter som inneholder hydroksyantracenderivater
08.04.2021

2021/201

10.07.2021
06.09.2021
Bruk av nikotinamidribosidklorid og magnesiumsitratmalat ved framstilling av kosttilskudd og bruk av måleenheter for kobber
30.03.2021

2021/201

10.07.2021
06.09.2021
Biproduktforordningen 2009 om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon)
04.03.2011

2015/197

01.08.2016
14.09.2016
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
01.03.2010
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey
21.04.2021
26.08.2021
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
21.04.2021
26.08.2021
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr
20.11.2005

2009/061

23.12.2009
21.12.2008
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023): endringsbestemmelser om antall prøver som følge av brexit
01.01.2021

2021/200

10.07.2021
23.08.2021
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023)
01.01.2021

2021/200

10.07.2021
23.08.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike
09.08.2021
Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
01.07.2021
17.08.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike
19.07.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark og Polen
13.07.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Tyskland og Polen
02.07.2021
Godkjenningen av eterisk ingefærolje, ingefæroleoresin og ingefærtinktur fra Zingiber officinale Roscoe som tilsetningsstoff i fôrvarer
12.04.2021

2021/193

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) til alle dyrearter: korrigering
16.08.2021

2021/193

10.07.2021
Fornyet godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
13.03.2021

2021/193

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av tinktur av burot som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
30.03.2021

2021/193

10.07.2021
15.07.2021
Suspendering av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetning til alle dyrearter: endringsbestemmelser
12.03.2021

2021/193

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner
30.03.2021

2021/193

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av metanetiol som som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
13.03.2021

2021/193

10.07.2021
15.07.2021
Avslag på godkjenning av fosforsyre 60% på silikabærer som tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen konserveringsmidler
13.04.2021

2021/193

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe: korrigering
10.03.2021

2021/193

10.07.2021
15.07.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser
13.03.2021

2021/193

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av gurkemeieekstrakt, -olje, -oleoresin og -tinktur fra Curcuma longa L. rhizome som fôrtilsetningsstoff
20.04.2021

2021/193

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
18.03.2021

2021/192

10.07.2021
15.07.2021
Fornyet godkjenning av et preprat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger
17.03.2021

2021/192

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin og kalkuner
17.03.2021

2021/192

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver til oppdrett
22.03.2021

2021/192

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase produsert av Komagataella phaffii DSM 32159 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
21.03.2021

2021/192

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av sorbitanmonolaurat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
18.03.2021

2021/192

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri DSM 29026 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
18.03.2021

2021/192

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av L-glutamin produsert av C. glutamicum KCCM BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
21.12.2020

2021/190

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved fermentering av E. coli i fôrvarer for alle dyrearter
16.12.2020

2021/190

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker
16.12.2020

2021/190

10.07.2021
15.07.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin, fjørfe og fugler
06.01.2021

2021/191

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av et preparat av B. subtilis og B. amyloliquefaciens som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
16.12.2020

2021/190

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av et preparat av montmorillonit-illit som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: endringsbestemmelser
06.01.2021

2021/191

10.07.2021
15.07.2021
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
06.01.2021

2021/191

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av dinatrium 5’-inosinat produsert ved fermentasjon med C. stationis KCCM 80161 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
16.12.2020

2021/190

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80188 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
21.12.2020

2021/190

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av jernkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
21.12.2020

2021/190

10.07.2021
15.07.2021
Fornyet godkjenning av en type selenberiket gjær som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrarter
06.01.2021

2021/191

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av L-valin produsert av E. coli KCCM 80159 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
21.12.2020

2021/190

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av to preparater produsert av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
21.12.2020

2021/190

10.07.2021
15.07.2021
Fornyet godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert av E. coli ATCC 9637 som tilsetningsstoff i fôrvarer til laksefisk og utvidelse av bruksbetingelsene til andre fisk med finner
06.01.2021

2021/191

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner og andre eggleggende fugler
21.12.2020

2021/190

10.07.2021
15.07.2021
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og visse svin
06.01.2021

2021/191

10.07.2021
15.07.2021
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid
06.05.2021

2021/203

10.07.2021
13.07.2021
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for chiafrø (Salvia hispanica) som ny mat
16.05.2021

2021/202

10.07.2021
12.07.2021
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (WZU477) som ny mat
16.05.2021

2021/202

10.07.2021
12.07.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om kalsium-L-metylfolat i morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring
28.04.2021

2021/199

10.07.2021
12.07.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om anvendelsesdato for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på proteinhydrolysater
08.04.2021

2021/199

10.07.2021
12.07.2021
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
19.05.2021

2021/199

10.07.2021
12.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klordekon
13.11.2021

2021/198

13.11.2021
12.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benalaksyl m.fl.
06.11.2021

2021/198

10.07.2021
12.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om diklofop, fluopyram, ipkonazol og terbutalazin
06.11.2021

2021/198

10.07.2021
12.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet fluksapyroksad m.fl. i eller på visse produkter
10.11.2021

2021/198

10.11.2021
12.07.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet karbontetraklorid m.fl. i eller på visse produkter
02.03.2021

2021/197

02.09.2021
12.07.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-diaminobutan m.fl.
17.11.2020

2021/196

10.07.2021
12.07.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupirimat m.fl.
17.05.2021

2021/196

10.07.2021
12.07.2021
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
02.07.2021

2021/195

10.07.2021
09.07.2021
Godkjenning av et preparat av B. coagulans som tilsetningsstoff i fôrvarer til diende og avvente smådyr av grisefamilien, oppfôringsfjørfe og prydfugler
15.12.2020

2021/190

10.07.2021
15.07.2021
Kartlegging og rapportering av antimikrobiell resistens
01.01.2020

2021/189

10.07.2021
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om påvisningsmetode og importbetingelser
04.11.2020

2021/163

12.06.2021
24.06.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
21.06.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Nederland og Polen
17.06.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
14.06.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest
14.06.2021
15.06.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Litauen, Nederland, Polen og Belgia
07.06.2021
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
01.02.2021

2021/165

12.06.2021
15.06.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
19.11.2020

2021/163

12.06.2021
16.06.2021
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Tsjekkia, Tyskland, Polen og Romania
27.05.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
22.05.2021
Overvåking og rapportering av infeksjon med SARS-CoV-2 hos mink og andre dyr av mårfamilien
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
04.06.2021
Nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen, Slovakia og Sverige
11.05.2021

Sider