Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om fremstilling av økologisk salt
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelse om fôring, omsetning og import
Matinformasjonsforordningen (planlagt revisjon)
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale av visse dyr
Dyretransportforordningen 2005: gjennomføringsbestemmelser om dyretransport på husdyrfartøy
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om overholdelse av dyrehelsekravene ved transport på husdyrfartøy
Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (utkast 2022)
Økologiforordningen: ajourføring [2022/2023] av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler
Bærekraftig system for matproduksjon
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelsene om levende toskallede bløtdyr, fiskevarer og UV-bestråling
Såvaredirektivet (2021-initiativ)
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler: endringsbestemmelser om merking av alkoholholdige drikker
Revisjon av regelverket for dyrevelferd
Fôrmiddelkatalogen: endringer
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjon av aktive stoffer
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot fôring av visse husdyr med dyreproteiner
Legemidler til dyr: endringsbestemmelser om søknadskrav
Mattrygghet, offisielle sertifikater for landdyr og formeringsmateriale
Mattrygghet, offisielle sertifikater for vanndyr og biprodukter
Veterinærlegemiddelforordningen: utfyllende bestemmelser om hestepass
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert kolesterol
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om bruk av veterinærlegemidler og -vaksiner
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelser av forurensning med ikke tillatte stoffer i økologiske produkter
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Irland, Frankrike, Italia, Ungarn, Nederland og Storbritannia (Nord-Irland)
Midlertidig økt kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting angående kontrollorganet 'IMOCERT Latinoamérica Ltda'
Tillatelse til omsetning av frysetørket pulverform av Antrodia camphorata mycelia som ny mat
Unionslisten over ny mat: rettelser
Godkjenning av produkter av mindre melorm som ny mat
Plastforordningen: endringsbestemmelser
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om sertifikat om overenstemmelse med regelverket
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om passasjerbagasje, retting av språkversjoner
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet 2-hydroksy-4-metoksybenzaldehyd i næringsmidler
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland, Frankrike og Nederland
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for karbomer
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om glukosylerte steviolglykosider
Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Spania, Frankrike, Nederland og Portugal
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: 1-metyl-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-4-karboksamid (PAM), cykloksydim, cyflumetofen, cyflutrin, metobromuron og pentiopyrad
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: abamektin
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringer om 2-metyloksolan
Grenseverdier for arsenikk i matvarer
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: benalaxyl, bromoksynil, klorsulfuron, epoksikonazol og fenamifos
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: cyromazin, toramezon og triflumizol
Grenseverdier for rester av DDT og oksatiapiprolin i eller på visse produkter
Grenseverdier for rester av azoksystrobin, prosulfokarb, sedaksan og alifenalat i eller på visse produkter
Hygieneregler for næringsmidler: retting av fransk språkversjon
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: acequinocyl
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av utstillingsfugler
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifikater for import av visse produkter av animalsk opprinnelse
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for brucellose og visse regioner i Italia som offisielt fri for Aujeszkys sykdom hos storfebesetninger
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser
Dokumentasjon som skal følge visse importerte fiskerivarer (kapteinserklæring)
Assistanse til tredjeland om ordninger for næringsmiddelhygiene
Godkjenningsplikt for produsenter av fôr og premikser som inneholder koksidiostatika og histomonostatika

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Merking av økologisk fôr til kjæledyr
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om etylenoksid
01.09.2022
Kontrollforordningen: fastsettelse av regler for anvendelse av frekvenssatser for kontroller av planter
14.12.2022
Maksimale grenseverdier for perfluoralkylstoffer i visse næringsmidler
01.01.2023
Økologisk produksjon: bruk av kvalifisert elektronisk signatur for utstedelse av sertifikater
18.11.2022
Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer
01.01.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om askorbinsyre, natriumaskorbat og kalsiumaskorbat
31.10.2022
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,4-D m.fl.
25.02.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat
22.02.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acekinocyl, klorantraniliprol og emamektin
22.03.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benzovindiflupyr m.fl.
18.08.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fluoridioner m.fl.
18.08.2022
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoktradin m.fl.
14.08.2022
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
19.10.2022
Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg I og II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (2022)
15.11.2022
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting av gjennomføringsbestemmelser om anerkjennelse av visse kontrollmyndigheter og -organer
01.01.2022
Tillatelse til omsetning av tetrahydrokurkuminoider som ny mat
12.07.2022
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om katekiner i ekstrakter av grønn te
21.12.2022
EU-referansesenter for truede arter
01.01.2023
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om dyr og produkter som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner
18.08.2022
Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om økologisk heterogent planteformeringsmateriale
05.07.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland, Italia, Kroatia og Irland
18.12.2022
Utpeking av EUs referanselaboratorium for Rift Valley-feber
15.12.2022
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
15.12.2022
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser og rettelser om fiskerivarer, egg og visse høyraffinerte produkter, og om kontroll av visse muslinger
28.11.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om chronic wasting disease hos hjortedyr
06.12.2022
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til kontroll av farmakologisk aktive stoffer
15.12.2022
Kosterstatning til vektkontroll: lipid- og magnesiumkrav
29.11.2022
Godkjenning av L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
04.10.2022
Tilsetningsforordningen for dyrefôr: godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer
26.09.2022
Godkjenning av organisk selen framstilt av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endring av vilkår
25.09.2022
Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff: endring av vilkår
25.09.2022
Tilsetningsstoff i fôrvarer: godkjenning av hvit eterisk kamferolje og kaneltinktur
22.09.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fludioksonil
30.08.2022
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
29.08.2022
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om kontroll av farmakologisk aktive stoffer
16.10.2022
Kontroll med animalske produkter: nasjonale kontrollplaner
01.01.2023
Kontrollforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
10.10.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av glykolipider som konserveringsmiddel i drikkevarer
20.07.2022
Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
11.09.2022
Godkjenning av endrede bruksvilkår for galaktooligosakkarid som ny mat
29.08.2022
Vilkår for bruk og spesifikasjoner til nikotinamid-ribosidklorid som ny mat: endringsbestemmelser
26.07.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidon i næringsmidler til medisinske formål
20.07.2022
Godkjenning av kjerner fra Jatropha curcas som ny mat
12.07.2022
Prøvetakings- og analysemetorder ved kontroll av perfluoroalkyl i visse næringsmidler
15.09.2022
Øvre grenseverdier for delta-9-tetrahydrocannabinol i hampfrø
Bruksvilkår for det nye næringsmiddelet DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp.: endringsbestemmelser
25.08.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lecitin i kakao- og sjokoladeprodukter
19.07.2022
Bruksvilkår, merkekrav og spesifikasjoner for det nye næringsmidlet olje fra Calanus finmarchicus: endringsbestemmelser
12.07.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr
05.07.2022
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
26.09.2022
Aromaforordningen: endringsbestemmelser
26.09.2022
Grenseverdier for visse forurensede stoffer i næringsmidler: okratoksin A
01.01.2023
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: hydrogencyanid
25.08.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser
14.07.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960c(i)) og rebaudiosider fremstilt fra stevia
31.10.2022
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
28.06.2022
Omsetning av grønnsaksfrø: unntak for økologisk produksjon
16.10.2022
Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål: unntak for økologisk produksjon
16.09.2022
Godkjenning av L-metionin produsert av Corynebacterium glutamicum og Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff
29.09.2022
Godkjenning av mangan lysinatsulfat som fôrtilsetning for alle dyrearter
26.09.2022
Godkjenning av Lantharenol som fôrtilsetning for katter
26.09.2022
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
26.09.2022
Godkjenning av 6-fytase som et fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter og griser
22.09.2022
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
22.09.2022
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser for kobber(II)kelat av aminosyrehydrat
21.09.2022
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter: endringsbestemmelser om mangankelat av aminosyrehydrat
21.09.2022
Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje, destillert eterisk olje og konsentrert olje fra appelsin
12.09.2022
Godkjenning av L-glutaminsyre og mononatriumglutamat produsert av Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 som tilsetningsstoff i fôrvarer
12.09.2022
Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner
12.09.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
18.07.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringer til bulgarsk, irsk, tsjekkisk og tysk språkversjon
06.09.2022
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2022
10.10.2022
Godkjenning av L-valine produsert av Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff
29.09.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kalsiumkarbonat m.fl.
19.09.2022
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer: endringsbestemmelser
07.09.2022
Tillatelse til omsetning av jernhydroksidadipattartrat som ny mat
28.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om virksomheter som holder landdyr og som innsamler, produserer, fremstiller eller lagrer formeringsmateriale
22.08.2022
Overvåkning av kvikksølv i fisk, krepsdyr og bløtdyr
Spesifikasjonene til trans-resveratrol som ny mat: endringsbestemmelser
15.05.2022
Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for galaktooligosakkarid
19.05.2022
Godkjenning av mungbønneprotein som ny mat
15.05.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om kontroll av forurensende stoffer i mat
07.07.2022
Katalog over fôrvarer: endringsbestemmelser
24.07.2022
Importbetingelse og offentlig kontroll av visse prøver, kjæledyr og sammensatte produkter
27.06.2022
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk
20.12.2021
Biproduktforordningen: retting av fransk språkversjon
17.04.2022
Kontrollforordningen: retting av den polske og tyske språkversjonen av vedlegget til gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm
02.03.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av virksomheter som holder levende dyr
15.05.2022
Dyrehelseforordningen: regler om antigen- og vaksinebanker
01.05.2022
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import
28.03.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om minimumshyppighet av offentlige kontroller
27.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse
14.01.2022
Kjæledyrforordningen 2013: gjennomføringsbestemmelser om ID-dokument for flytting av burfugl
01.01.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om ikke-kommersiell innføring av prydfugler
01.01.2022
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om bruk av biomolekylære teknikker
01.09.2022
Navnsetting av plantesorter (2021)
01.01.2022
EUs kontrollprogram for matvarekjeden 2021-2025
15.11.2020
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra tredjeland i etterkant av atomkraftulykken i Tsjernobyl
09.08.2020
24.08.2020
Planteskadegjørere på frø og annet formeringsmateriale: gjennomføringsbestemmelser
31.05.2020

Sider

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurderinger
30.05.2021

2022/048

01.07.2022
01.07.2022
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
01.07.2020

2020/185

12.12.2020
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
17.06.2016

2017/073

26.09.2016
Import av hunder, katter og fritter: godkjente områder og tredjeland og standard helsesertifikat
29.12.2014

2014/159

01.06.2016
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
04.02.2014

2015/150

Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

24.10.2014
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

17.09.2014
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia
01.01.2014

2014/159

17.09.2014
Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere
01.07.2013

2014/159

17.09.2014
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Mattrygghet: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia
01.07.2013

2014/159

Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer
22.07.2013

2014/159

Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia
22.07.2013

2014/159

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse
01.07.2013

2014/159

Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2008
17.04.2007

2012/009

01.02.2013
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
21.05.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
24.04.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
01.01.2008

2007/150

Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
01.01.2007

2007/150

Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
01.01.2007

2007/150

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for importsertifikater og for Ukraina
05.12.2022

2022/295

10.12.2022
Godkjenning av olibanumekstrakt som fôrtilsetningsstoff til hest og hund
29.08.2022

2022/291

10.12.2022
Godkjenning av et preparat av Propionibacterium freudenreichi og Lentilactobacillus buchneri som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
29.08.2022

2022/291

10.12.2022
Avslag på godkjenning av etoksykin som fôrtilsetning i funksjonsgruppen antioksidanter
28.08.2022

2022/291

10.12.2022
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til slaktesvin, avvente smågriser og purker
28.08.2022

2022/291

10.12.2022
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80187 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.08.2022

2022/291

10.12.2022
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
29.08.2022

2022/291

10.12.2022
Godkjenning av vitamin B12 i form av cyanokobalamin som fôrtilsetning til alle dyrearter
29.08.2022

2022/291

10.12.2022
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for små pattedyr og prydfugler
29.08.2022

2022/291

10.12.2022
Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: fisk og landdyr
15.12.2022

297/2022

10.12.2022
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 262(ii) natriumdiacetat
11.05.2022

2022/298

10.12.2022
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bambermycin
09.05.2022

2022/302

10.12.2022
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2023-2025)
01.01.2023

2022/300

01.01.2023
Godkjenning av et preparat av 3-nitrooksypropanol som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og avlskyr
28.04.2022

2022/290

10.12.2022
Godkjenning av visse typer olje av sitron og lime som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
29.09.2022

291/2022

10.12.2022
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris
22.06.2022

2022/298

10.12.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om flutianil
28.04.2022

2022/293

10.12.2022
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tchibo GmbH og NattoPharma ASA)
31.05.2022

2022/301

10.12.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler (produktet Nutrimune)
30.05.2022

2022/301

10.12.2022
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (Analyze & realize GmbH og BioGaia AB)
30.05.2022

2022/301

10.12.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Symbiosal for senking av blodtrykket
01.06.2022

2022/301

10.12.2022
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Anxiofit-1 for reduksjon av angst
30.05.2022

2022/301

10.12.2022
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet blekksprut
23.02.2022

2022/299

10.12.2022
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon og bruk av frøplanter, karens og annet planteformeringsmatierale
01.01.2022

2022/294

10.12.2022
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler
24.11.2021

2022/296

10.12.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Bulgaria, Tyskland, Frankrike, Italia og Nederland
22.11.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Tyskland og Polen
28.10.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Slovakia
03.12.2022
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
15.12.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland
15.11.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia og Tyskland
08.10.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater
25.10.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen
04.10.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Spania, Frankrike og Nederland
21.09.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
21.09.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater
08.09.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Latvia
25.09.2022
Øvre grenseverdier for rester av kvikksølv i fisk og salt
03.05.2022

2022/236

24.09.2022
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Avena nuda
01.02.2022

2022/230

24.09.2022
Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
25.11.2021

2022/234

24.09.2022
Økologiforordningen: retting av visse språkversjoner av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
11.11.2021

2022/234

24.09.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
23.08.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
06.08.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
30.07.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland og Polen
29.07.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
20.07.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
13.07.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
15.06.2022
Krisehåndteringsplan for mat- og fôrtrygghet
13.03.2019

2022/166

11.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Slovakia og Italia
08.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
02.06.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
07.05.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Slovakia
29.03.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
17.05.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia og Romania
13.04.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
12.04.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Portugal, Romania og Bulgaria
01.04.2022
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om hybridhvete
01.09.2019

2022/101

01.09.2022
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
21.04.2021

2022/089

30.04.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Italia og Polen
19.03.2022
Import av hestedyr, kjøttprodukter, melk, råmelk, råmelksprodukter, melkeprodukter, pølseskinn og akvatiske dyr: rettelser og endringer til tredjelandslistene
16.03.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
26.02.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
17.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
15.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
23.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
19.02.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
28.01.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Slovakia og Tyskland
26.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
21.01.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
18.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
14.01.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
28.12.2021
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
06.01.2022
06.01.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
23.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
17.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Latvia, Polen og Slovakia
18.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
10.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spesielle kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Bulgaria
08.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
07.12.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
02.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
02.12.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
23.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Litauen og Polen
20.11.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
16.11.2021
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om muslinger og krepsdyr til prydformål
11.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
05.11.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Litauen og Polen
23.10.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia
13.10.2021
Fornyet godkjenning av et enzympreparat framstilt av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og avvente smågriser
08.07.2021

2021/323

11.12.2021
Fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksyanalogen av metionin som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
07.07.2021

2021/323

11.12.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei som et tilsetningsstoff i fôrvarer til svin og fjørfe
08.07.2021

2021/323

11.12.2021
Suspendering av godkjenningen av to typer lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og livkyllinger
30.06.2021

2021/323

11.12.2021
Godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
07.07.2021

2021/323

11.12.2021
Fornyet godkjenning av sinkkelat av hydroksyanalogen av metionin som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
07.07.2021

2021/323

11.12.2021
Produkter som skal reklassifiseres som fôrmidler eller forbys som tilsetningsstoff i fôr
30.05.2021

2021/322

11.12.2021
Godkjenning av L-valin produsert av C. glutamicum CGMCC 7.358 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
23.05.2021

2021/322

11.12.2021
Godkjenning av L-histidin-monohydroklorid-monohydrat produsert av E.coli KCCM 80212 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
20.05.2021

2021/322

11.12.2021
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
16.05.2021

2021/322

10.12.2021

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland
17.02.2022

2022/296

10.12.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
06.12.2022
07.12.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
10.11.2022
10.11.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland, Frankrike, Italia og Nederland
29.11.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
27.10.2022
28.10.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland, Frankrike m.fl
21.10.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
07.11.2022
19.10.2022
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler
01.01.2014

2014/214

01.11.2014
13.12.2014
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endring for Egypt og Tyrkia
30.11.2022
30.11.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
29.11.2022
30.11.2022
Utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer: endringsbestemmelser
27.03.2021

2022/048

01.07.2022
17.11.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland, Frankrike, Nederland og Portugal
31.10.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Botswana
20.09.2022
21.09.2022
Næringsmidler for spesielle grupper
19.07.2013

2013/222

14.12.2013
10.01.2014
Godkjenning av UV-behandlet bakegjær som ny mat: utvidelse av anvendelsen av og endring av spesifikasjonene
06.03.2022

2022/238

24.09.2022
03.10.2022
Godkjenning av cetylerte fettsyrer som ny mat
03.03.2022

2022/238

24.09.2022
03.10.2022
Tillatelse til omsetning av frosset og tørket hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat
03.03.2022

2022/238

24.09.2022
03.10.2022
Tillatelse til omsetning av pasteuriserte Akkermansia muciniphila-bakterier som ny mat
01.03.2022

2022/238

24.09.2022
03.10.2022
EU-listen over ny mat: rettelser
07.03.2022

2022/238

24.09.2022
03.10.2022
Tillatelse til omsetning av larver fra gul melbille i frosset, tørket og pulverform som ny mat
01.03.2022

2022/238

24.09.2022
03.10.2022
Godkjenning av omsetning av tørket fruktkjøtt og urtete fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
03.02.2022

2022/237

24.09.2022
03.10.2022
Godkjenning av omsetning av friske planter av Wolffia arrhiza og/eller Wolffia globosa som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
02.01.2022

2022/237

24.09.2022
03.10.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
01.10.2022
03.10.2022
Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og godkjenning for alle fjørfearter og -kategorier
26.05.2022

2022/229

24.09.2022
04.10.2022
Godkjenning av tinktur av filtkongslys som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
26.05.2022

2022/229

24.09.2022
04.10.2022
Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer til katter
11.05.2022

2022/229

24.09.2022
04.10.2022
Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
11.05.2022

2022/229

24.09.2022
04.10.2022
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i ensilasje for alle dyrearter

2022/229

24.09.2022
04.10.2022
Godkjenning av et preparat av ekstrakt fra blader fra Melissa officinalis L. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
11.05.2022

2022/229

24.09.2022
04.10.2022
Godkjenning av et preparat av sitronekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
25.04.2022

2022/229

24.09.2022
04.10.2022
Fornyet godkjenning av natriumbenzoat som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og ny godkjenning for andre avvente smådyr av svinefamilien
25.04.2022

2022/229

24.09.2022
04.10.2022
Godkjenning av eterisk olje av litseabær som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
02.05.2022

2022/229

24.09.2022
04.10.2022
Godkjenning av eterisk petitgrain bigarade-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
22.03.2022

2022/228

24.09.2022
04.10.2022
Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje fra mandarin som tilsetningsstoff i fôr til fjørfe, svin, drøvtyggere, hester, kaniner og laksefisk
20.03.2022

2022/228

24.09.2022
04.10.2022
Godkjenning av visse preparater som tilsetningsstoffer i ensilasje til alle dyrearter
16.03.2022

2022/228

24.09.2022
04.10.2022
Rettelser til visse godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôr (tinktur m.fl.)
28.03.2022

2022/228

24.09.2022
04.10.2022
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til alle dyrearter
03.04.2022

2022/228

24.09.2022
04.10.2022
Tilsetningsstoff til fôrvarer: endring av navn på innehaver av to godkjenninger
16.03.2022

2022/228

24.09.2022
04.10.2022
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til hunder og visse svin
16.03.2022

2022/228

24.09.2022
04.10.2022
Godkjenning av L-lysinbase, L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
20.12.2021

2022/228

24.09.2022
04.10.2022
Kontroll med animalske produkter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om tredjestater godkjent for import av visse fiskeprodukter
12.08.2022
03.10.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
21.09.2022
21.09.2022
Emballasjeforordningen 2004 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler
27.10.2006

2005/097

27.10.2006
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om godkjenning av kontrollplaner i tredjeland
12.05.2021
13.06.2022
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om bruk av ikke-økologisk proteinfôr i husdyrproduksjon som følge av Ukraina-krigen
24.02.2022

2022/235

24.09.2022
26.09.2022
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av 'Scansmoke PB 1110'
19.04.2022

2022/236

24.09.2022
26.09.2022
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om eddiksyre m.fl.
14.04.2022

2022/231

24.09.2022
26.09.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
03.09.2022
07.09.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
27.07.2022
07.09.2022
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer
31.08.2022
20.09.2022
Re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer i matvarer: endringsbestemmelser
01.03.2021

2022/048

01.07.2022
19.09.2022
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om opprettelse av EUs referanselaboratorium for Rift Valley Fever
27.12.2021

2022/105

30.04.2022
07.09.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
27.08.2022
29.08.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og Marokko
30.06.2022
19.07.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifikater for import eller transitt av visse sammensatte produkter
16.07.2022
12.08.2022
Dyrehelseforordningen: endring av sertifikater ved innførsel av produkter av kjøtt og melk
02.01.2022
12.08.2022
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland: endringsbestemmelser
03.07.2022
03.07.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
10.08.2022
10.08.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
13.07.2022
19.07.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Spania, Frankrike, Nederland og Portugal
29.08.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike, Tyskland, Nederland og Spania
16.08.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Nederland og Polen
03.08.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Nederland
12.07.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Nederland
18.07.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Tyskland, Kroatia, Ungarn og Nederland
21.06.2022
Opphevelse av visse beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N1
07.07.2022
10.08.2022
Import fra Storbritannia av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
01.01.2021
01.01.2021
Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
26.12.2021

2022/204

09.07.2022
10.08.2022
Kontroll av animalske produkter: endringsbestemmelser for fiskeprodukter fra visse tredjeland
05.03.2022
08.08.2022
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: endringer til gjennomføringsbestemmelser
27.03.2021

2022/048

01.07.2022
18.03.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
21.02.2022

2022/202

09.07.2022
11.07.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om akvatiske dyr og Ostreid herpesvirus-1µvar
13.02.2022

2022/202

09.07.2022
11.07.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
25.06.2022
29.06.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
17.06.2022
29.06.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
14.06.2022
29.06.2022
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om retur av hov- og klovdyr etter deltakelse i arrangementer utenfor EU
20.01.2022

2022/165

11.06.2022
29.06.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
25.09.2021

2022/046

19.03.2022
29.06.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om innførsel av animalske produkter i sammensatte produkter
25.09.2021

2022/090

30.04.2022
29.06.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om prosedyrer for prøvetaking av rester av plantevernmidler
15.12.2022

2022/204

15.12.2022
11.07.2022
Rettelse til godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe og prydfugler
25.02.2022

2022/203

09.07.2022
12.07.2022
Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker: rettelse
25.02.2022

2022/203

09.07.2022
12.07.2022
Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for kontrollsertifikater utstedt i Ukraina
24.02.2022

2022/206

09.07.2022
11.07.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om import av sau og geit for avl fra Storbritannia til Nord-Irland
11.02.2022

2022/202

09.07.2022
11.07.2022
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer og om levering av kjøtt fra fjørfe og haredyr
28.10.2021

2022/204

09.07.2022
11.07.2022
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat: endringsbestemmelser
27.03.2021

2022/048

01.07.2022
01.07.2022
Krav til innhold i søknader om ny mat: endringsbestemmelser
27.03.2021

2022/048

01.07.2022
01.07.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
01.06.2022
03.06.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
18.04.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikat ved innførsel av hovdyr for deltakelse i arrangementer utenfor EU
20.01.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til standardsertifikat for innførsel av visse dyre- og fiskeprodukter
02.02.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for visse fjørfe, burfugl og avlsmateriale fra disse
16.01.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: endring av vedlegg V, innførsel av langtidsholdbare meieriprodukter
05.01.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikat for og innførsel av sau og geit
14.03.2022
28.04.2022
Dyrehelseforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser
18.09.2021
28.04.2022
Dyrehelse- og kontrollforordningene: endringer til gjennomføringsbestemmelser om import fra tredjestater
14.09.2021
28.04.2022
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: oppdatering om kontrollplaner i visse tredjeland (mai 2021)
09.06.2021
13.06.2022
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importdokumenter og notifiseringer for import av økologiske og karensprodukter
01.01.2022

2022/040

11.06.2022
25.06.2022
Import av økologiske produkter fra tredjeland: liste over anerkjente kontrollmyndigheter og kontrollorganer (2021)
01.01.2022

2022/040

11.06.2022
25.06.2022

Sider