Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/462 av 2. mars 2023 om endring av vedlegg V og XIV i gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/462 of 2 March 2023 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.5.2023

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2023)

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Canada har varslet Kommisjonen om 3 nye utbrudd av høypatogen fugleinfluensa hos fjørfe i Quebec i perioden 31. januar to 8. februar 2023.

Myndighetene i Storbritannia har varslet Kommisjonen om 3 nye utbrudd av høypatogen fugleinfluensa hos fjørfe i fylkene Fife (1) og Stirling (1) i Skottland og i flyket Norfolk (1) i England i perioden 2. til 21. februar 2023.

Myndighetene i USA har varslet Kommisjonen om 10 nye utbrudd av høypatogen fugleinfluensa hos fjørfe i statene California (1), Kansas (1), New York (1), Mississippi (2) og Pennsylvania (5) i perioden 1. til 22. februar 2023.

Myndighetene i Canada, Storbritannia og USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av disse landene i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra de berørte områdene.

Myndighetene i Canada har informert Kommisjonen om at 15 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i provinsene Alberta (3), British Columbia (2), Ontario (4), Quebec (3) og Saskatchewan (3) i perioden 19. september til 6. desember 2022 nå er bekjempet.

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at 6 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa på Orkney Islands (2) og East Ayrshire (1) i Skottland, og i fylkene Cheshire (1) og Yorkshire (2) i England i perioden 28. august til 8. november 2022 nå er bekjempet.

Myndighetene i USA har informert Kommisjonen om at 77 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i statene Arkansas (1), California (7), Colorado (1), Iowa (2), Minnesota (16), Mississippi (1), Nebraska (1), New York (1), North Dakota (4), Oregon (1), Pennsylvania (3), South Dakota (15), Tennessee (1), Utah (16), Washington (3) og Wisconsin (4), i perioden 29 mars til 8 desember 2022, nå er bekjempet.

På bakgrunn av dette endres oppføringene av Canada, Storbritannia og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

I tillegg korrigerer rettsaktene enkelte endringer gjort av forordning (EU) 2023/139 når det gjelder lukkedato for oppføring av zone CA-2.99 i Canada i vedlegg V og XIV. Likeledes korrigeres endringen gjort av forordning (EU) 2023/268 når det gjelder åpningsdato for oppføringene av zonene GB-2.136 og GB-2.218. Disse korreksjonene skal gjelde fra fastsettelsesdato for henholdsvis forordning (EU) 2023/139 og forordning (EU) 2023/268.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.03.2023
Anvendelsesdato i EU
07.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet