Tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest

Tittel

Rådsdirektiv 2002/60/EF av 27. juni 2002 om særlige bestemmelser om bekjempelse av afrikansk svinepest og om endring av direktiv 92/119/EØF med hensyn til ondartet smittsom griselammelse og afrikansk svinepest

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert mars 2003)

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter minimumstiltak for kontroll av afrikansk svinepest i Fellesskapet. Dette omfatter:

-krav om meldeplikt samt internasjonal rapportering ved utbrudd,

-hvilke tiltak som skal gjennomføres ved mistanke om eller bekreftet utbrudd i et dyrehold, både i det primære dyrehold og i kontaktdyrehold, herunder krav om gjennomføring av epidemiologiske undersøkelser,

-regler om etablering av soner omkring sykdomsutbrudd og hvilke tiltak som skal gjennomføres i disse,

-hva som skal gjøres for å fjerne smittestoff etter et utbrudd og vilkår for å kunne starte opp igjen med svin,

-spesielt om tiltak ved mistanke om eller utbrudd i slakteri eller på dyretransport,

-tiltak ved mistanke om eller utbrudd blant viltlevende svin,

-tiltak for å hindre spredning med vektorer,

-diagnostikk, godkjente laboratorier

-vaksiner (forbudt å vaksinere)

-krav om beredskapsplaner og organisering av sykdomskontroll,

Rettsakten fjerner Teschen fra listen over sykdommer som omfattes av de generelle bekjempelsestiltakene - deriblant rapporteringsplikt - nedfelt i direktiv 92/119/EØF, og fører afrikansk svinepest opp på listen.

Rettsakten gjelder fra 1. juli 2003.

Direktiv 92/119/EØF er en del av EØS-avtalen (jf. Særskilt vedlegg nr. 2 til St.prp. nr. 40 for 1993-94).

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader
Statens dyrehelsetilsyn har overfor Landbruksdepartementet pekt på at Teschen disease er en alvorlig smittsom svinesykdom som Norge i dag er fri for. Dyrehelsetilsynet anbefaler at den forblir en meldepliktig sykdom i Norge. Dette løses ved at sykdommen blir stående på listen over meldepliktige sykdommer, da som et nasjonalt tiltak.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helsedepartementet, Fiskeridirektoratet, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn og Statens næringsmiddeltilsyn er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.06.2002
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2003
Anvendelsesdato i EU
01.07.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 9, 24.2.2005, p. 123-142
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet