Godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen av metioninsom tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 335/2010 av 22. april 2010 om godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Regulation (EU) No 335/2010 of 22 April 2010 concerning the authorisation of zinc chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et mikromineralpreparat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. Preparatet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsegenskaper, den funksjonelle gruppen Mikromineraler og har identifikasjonsnr. 3b6.10. Godkjenningen er ikke gitt til noe spesielt firma, men til preparatet, og den har varighet til 13. mai 2020.

EFSA har vurdert preparatet, og de finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De bekrefter også at det er en god kilde for tilgjengelig sink i fôret til alle dyrearter. Det er satt ulike grenser for største tillatte innhold av sink, Zn, i mg/kg fullfôr til kjæledyr, fisk, melkeerstatning og til de andre dyreartene. Preparatet var tidligere godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 888/2009, og denne godkjenningen oppheves nå. Preparatet skal blandes inn i fôret i form av en premiks, og det anbefales å bruke verneutstyr som briller, hansker og støvmaske når preparatet håndteres. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. EFSAs vurdering bygger utprøving av stoffet i fôr til kalv, smågris og verpehøner, men det er ikke evaluert spesielt som tilsetningsstoff i fôr til akvatiske dyr. Andre sinkforbindelser er godkjent til bruk i fiskefôr fra før. Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien får en ny kilde for sinktilsetning til fôr, og dette preparatet kan brukes i fôr til alle dyrearter. Det medfører en forenkling og kan være kostnadsbesparende, siden det ikke er nødvendig å bruke ulike sink-kilder til ulike fôrblandinger.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.04.2010
Anvendelsesdato i EU
13.05.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 14-16
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
03.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0335
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro