Godkjenning av ny bruk av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til smågriser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 333/2010 av 22. april 2010 om godkjenning av en ny anvendelse av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser (innehaver av tillatelsen er Calpis Co. Ltd. Japan, som er representert i Den europeiske Union ved Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)

Commission Regulation (EU) No 333/2010 of 22 April 2010 concerning the authorisation of a new use of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) as a feed additive for weaned piglets (holder of authorisation Calpis Co. Ltd. Japan, represented in the European Union by Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et mikroorganismepreparat produsert av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris. Preparatet er allerede godkjent til bruk i slaktekyllingfôr ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 1444/2006. Mikroorganismen er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1820. Godkjenningen er gitt til firmaet Calpis Co. Ltd. Japan, ved deres Europakontor, og den har varighet til 13. mai 2020.

EFSA har vurdert denne anvendelsen av preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De bekrefter også at det kan påvirke tilvekst og trivsel hos avvent smågris positivt. Det anbefales brukt i fôr til smågris opp til ca 35 kg. levendevekt. Ved håndtering av preparatet bør en benytte verneutstyr som hansker, briller og støvmaske. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjennnigen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien kan nå bruke dette mikroorganismepreparatet i fôr til flere dyrearter, og det kan være en forenkling og gi innsparte kostnader.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.04.2010
Anvendelsesdato i EU
13.05.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 11-12
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
03.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0333
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro