Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland

Tittel

Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om dyreshelsemessige vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland (kodifisert versjon)

Council Directive 2009/156/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing the movement and importation from third countries of equidae

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en kodifisert versjon av rådsdirektiv 90/426/EØF og omhandler dyrehelsemessige betingelser for forflytning av dyr av hestefamilien innenfor EØS og enhetlige regler for import av dyr av hestefamilien fra tredjeland. Hensikten er å opprettholde en god og felles helsemessig status for dyr av hestefamilien ved at hver hest har et identifikasjonsdokument, og at alle dyr av hestefamilien som skal forflyttes over indre landegrenser har vært undersøkt av veterinær og at det følger et helsesertifikat med dyret. Dette vil fremme samhandelen med dyr av hestefamilien innenfor EØS-området. Det gis åpning for lokale nasjonale unntak for hester som lever i områder rundt indre landegrenser. Det gis også åpning for å fastsette strengere krav til bevegelser av hest til og fra områder innenfor fellesskapet som har en dårligere helsesituasjon for dyr av hestefamilien enn fellesskapet for øvrig. Felles regler for import av dyr av hestefamilien fra tredjeland er nødvendig for å sikre en best mulig handel med hest innenfor EØS-området. Retningslinjene for innførsel av hest fra tredjeland, oppført på en liste som inkluderer land eller deler av land, baseres på de respektive landenes helsesituasjon og veterinærtjenestens organisering og lovgivning.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk, forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2009
Anvendelsesdato i EU
12.08.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 333-356
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.07.2011
Anvendes fra i Norge
06.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0156
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro