Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/585 av 27. april 2020 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2021, 2022 og 2023 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2008 blev der for første gang fastlagt et samordnet flerårigt EF- kontrolprogram, der omfattede årene 2009, 2010 og 2011. Programmet blev videreført ved på hinanden følgende kommissionsforordninger. Den seneste var Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/533.

(2) 30-40 fødevarer udgør de vigtigste bestanddele af kosten i Unionen. Da brugen af pesticider varierer i væsentlig grad over en periode på tre år, bør pesticiderne overvåges for de pågældende fødevarer over en række af treårige cykler for at gøre det muligt at vurdere forbrugernes eksponering og anvendelsen af EU-lovgivningen.

(3) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) forelagde en videnskabelig rapport om en vurdering af pesticidovervågningsprogrammet. Den konkluderede, at en overskridelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer på mere end 1 % kunne anslås med en fejlmargen på 0,75 % ved udvælgelse af 683 prøveenheder for mindst 32 forskellige fødevarer. Indsamlingen af disse prøver bør fordeles mellem medlemsstaterne på grundlag af befolkningens størrelse, idet der skal tages mindst 12 prøver pr. produkt om året.

(4) Der er taget hensyn til analyseresultaterne fra Unionens hidtidige offentlige kontrolprogrammer for at sikre, at viften af pesticider, der er omfattet af kontrolprogrammet, er repræsentativ for de pesticider, der anvendes.

(5) Der er på Kommissionens websted offentliggjort en vejledning om analytiske kvalitetskontrol- og valideringsprocedurer for analyse af pesticidrester i fødevarer og foder (»Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed«). (6)Hvis definitionen af restkoncentration for et pesticid omfatter andre aktivstoffer, metabolitter, og/eller nedbrydningsprodukter eller reaktionsprodukter, bør oplysningerne om hver af de pågældende forbindelser indberettes særskilt, i det omfang de måles enkeltvis.

(7) Medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten er nået til enighed om gennemførelsesforanstaltninger, såsom standardprøvebeskrivelsen version 2 (Standard Sample Description (SSD2)) og vejledning for kemikalieovervågning, til fremlæggelse af resultater af analyser af pesticidrester for så vidt angår medlemsstaternes indberetning af oplysningerne.

(8) Med hensyn til prøveudtagningsmetoderne bør Kommissionens direktiv 2002/63/EF, der omhandler de prøveudtagningsmetoder og procedurer, som anbefales af Codex Alimentarius-Kommissionen, finde anvendelse.

(9) Det er nødvendigt at vurdere, hvorvidt de maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i fødevarer til spædbørn og småbørn, der er fastsat i artikel 10 i Kommissionens direktiv 2006/141/EF, i artikel 7 i Kommissionens direktiv 2006/125/EF og i artikel 4 i Kommissionens delegerede forordning 2016/127/EU, er overholdt, idet der udelukkende bør tages hensyn til de restkoncentrationsdefinitioner, der er fastsat i forordning (EF) nr. 396/2005.

(10) Med hensyn til metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration vil medlemsstaterne eventuelt kunne opfylde deres analyseforpligtelser via aftaler med officielle laboratorier, der allerede råder over de nødvendige validerede metoder.

(11) Medlemsstaterne bør senest den 31. august hvert år fremlægge oplysninger vedrørende det foregående kalenderår.

(12) For at undgå uklarhed som følge af overlapning mellem på hinanden følgende flerårige programmer bør gennemførelsesforordning (EU) 2019/533 ophæves af hensyn til retssikkerheden. Den bør dog fortsat finde anvendelse på prøver testet i 2020.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.04.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet