Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 757/2007 av 29. juni 2007 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr

Commission Regulation (EC) No 757/2007 of 29 June 2007 concerning the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat - desember 2007

Rettsakten gir permanent godkjenning for to konserveringsmidler. Dette gjelder konserveringsmiddel:

E700 (som er en blanding av natriumbenzoat 140 g/kg, propionsyre 370g/kg, natriumpropionat 100g/kg) for bruk i korn med 15% vann som skal nyttes som fôr til slaktedyr av storfe. Tillatt tilsatt mengde er mellom 3.000 og 22.000 mg/kg korn.

E-210 (benzosyre) for bruk i fullfôr til slaktegris i mengder mellom 5.000 og 10.000 mg/kg fullfôr. Preparat må ikke gis i ren form til slaktegris. Vurderinger av preparater for begge dyrekategoriene viser at betingelsene for godkjenning er oppfylt, slik at bruken av preparater kan godkjennes, jf. artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF. Vurderingen av søknaden viser at det bør kreves bestemte prosedyrer for å beskytte arbeidstakere som håndterer dette stoffet, jf. rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer. Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2007
Anvendelsesdato i EU
20.07.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 21.6.2012, p. 1-4
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.03.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.03.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.04.2008
Anvendes fra i Norge
04.04.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0757
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro