Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1120/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser (indehaver av tillatelsen er Lallemand SAS)

Commission Regulation (EU) No 1120/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation Lallemand SAS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et mikroorgansimepreparat som tilsetningsstoff i smågrisfôr. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekninsk tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifiaksjonsnr. 4d1712. Tidligere er preparatet godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktegris, laksefisk og reker. Nå er mer dokumentasjon på bruk i smågrisfôr oversendt European Food Safety Authority, EFSA, som har vurdert dette bruksområdet. EFSA finner preparatet trygt i bruk og at det har den ønskede effekten å øke tilveksten og/eller redusere fôrforbruket hos smågris. Bruksområdet er derfor godkjent, og godkjenningen har varighet til 23.12.2020.

Det er satt en grense for minste innhold av Pediococcus acidilactici i smågrisfôr, angitt som kolonidannende enheter (KDE)/ kg fôr, for at det skal ha ønsket effekt. Analysemetode for preparatet er også angitt. Preparatet skal benyttes i fôr til avvent smågris med inntil 35 kg levendevekt. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 13. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. At bruksområdet for et preparat utvides, fører til at fôrindustrien kan ha færre preparater med samme funksjon tilgjengelig. Hvorvidt de ønsker å bruke dette preparatet i smågrisfôr, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomhet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.12.2010
Anvendelsesdato i EU
23.11.2020
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 145-146
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.12.2011
Anvendes fra i Norge
05.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1120
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro