Nettsider med lister over godkjente virksomheter og laboratorier på veterinærområdet i forbindelse med import

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/712/EF av 18. september 2009 som implementerer rådsdirektiv 2008/73/EF om internettbaserte informasjonssider som inneholder lister over instanser og laboratorier som er godkjent av medlemsstatene i samsvar med fellesskapets lovgiving på dyrehelse- og husdyravlsområdet

Commission Decision 2009/712/EC of 18 September 2009 implementing Council Directive 2008/73/EC as regards Internet-based information pages containing lists of establishments and laboratories approved by Member States in accordance with Community veterinary and zootechnical legislation

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2009/712/EF av 18.09.2009 gir regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 2008/73/EF. Dette direktivet forenkler listeføring og offentliggjøring av informasjon om godkjente virksomheter på dyrehelseområdet, husdyravlasområdet og om laboratorier. Det pålegger myndighetene i medlemsstatene ansvaret for å gjennomføre rettsakten. Vedtak2009/712/EF pålegger medlemsstatene innen 1. januar 2010 å ha internettbaserte informasjonssider som inneholder lister over de nevnte områdene tilgjengelig for medlemsstatene og allmennheten. Utformingen av listene går fram av vedlegg II og vedlegg III i vedtalet. Den enkelte medlemsstaten skal etablere og holde listene oppdaterte til enhver tid, og de skal formidle den internettadressen listene kan finnes på til Kommisjonen.

Vedlegg I viser en oversikt over de rettsaktene som ligger til grunn for listeføring av virksomheter på dyrehelseområdet, husdyravlsområdet og for laboratorier som skal publiseres på informasjonssiden.

Vedlegg II inneholder malen for lister på de ulike områdene beslutnigen omfatter. Kapittel 1 i viser maler for følgende lister:

I Innsamlingsstasjoner
• Liste over innsamlingsstasjoner godkjent for samhandel med storfe og gris iflg. direktiv 64/432/EØF, hest iflg. direktiv 90/426/EØF og småfe iflg. direktiv 91/68/EØF.
II Forhandlere
• Liste over godkjente forhandlere og anerkjente betingelser for deres virksomhet iflg. direktivene 64/432/EØF og 91/68/EØF.
III Sædoppsamlingsstasjoner og sædlagre
• Liste over sædoppsamlingsstasjoner og sædlagre godkjent for samhandel med storfesæd iflg. direktiv 88/407/EØF.

• Liste over sædoppsamlingsstasjoner godkjent for samhandel med svinesæd iflg. direktiv 90/429/EØF.
• Liste over sædoppsamlingsstasjoner og sædlagre godkjent for samhandel med småfesæd iflg. direktiv 92/65/EØF.
• Liste over sædoppsamlingsstasjoner og sædlagre godkjent for samhandel med hestesæd iflg. direktiv 92/65/EØF.
IV Embryooppsamlings- og produksjonsvirksomheter
• Liste over embryooppsamlings- og/eller produksjonsvirksomheter godkjent for samhandel med embryo og egg fra storfe iflg. direktiv 89/556/EØF.
• Liste over embryooppsamlings- og/eller produksjonsvirksomheter godkjent for samhandel med embryo og egg fra hest, småfe eller gris iflg. direktiv 92/65/EØF.
V Karantenestasjoner
• Liste over karantenestasjoner eller -sentre som er godkjent for import av andre fugler enn fjørfe iflg. direktivene 92/65/EØF og 91/496/EØF.
VI Rugerier og fjørfeavlsvirksomheter
• Liste over rugerier og/eller fjørfeavlsvirksomheter iflg. direktiv 90/539/EØF.
VII Institusjoner, institutter og sentre
• Liste over institusjoner, institutter og sentre godkjent for samhandel med dyr definert i artikkel 2(1)(c) i direktiv 92/65/EØF.

Kapitel 2 viser maler for følgende lister innen husdyravlsområdet. Disse er:

I Institusjoner godkjent eller anerkjent for å etablere eller føre dyreregistre (stambøker)

• Liste over institusjoner som iflg. artikkel 1(b) i direktiv 77/504/EØF er offentlig anerkjent for å føre eller opprette stambøker for storfe.
• Liste over institusjoner som iflg. henholdsvis artikkel 1(c) og (d) i direktiv 88/661/EØF er offentlig godkjent for å føre stambøker for reinavlet avlsgris eller register for hybridavlsgris.

• Liste over institusjoner som iflg. artikkel 2(b) i direktiv 89/361/EØF er offentlig godkjent for å føre eller opprette stambøker for sau og for geit.
• Liste over institusjoner som iflg. artikkel 2(c) i direktiv 90/427/EØF er offentlig godkjent eller anerkjent for å føre stambøker for hest.

II Fastsatte kriterier for utdeling av midler til trygghetstiltak, utvikling og forbedring av avlsarbeidet

• Liste over kriterier som er fastsatt for utdeling av midler til trygghetstiltak, utvikling og forbedring av avlsarbeidet iflg. direktiv 90/428/EØF.

III Hestekonkurranser som omfattes av unntaket i direktiv 90/428/EØF

Det skal oppgis hvilken konkurranseform det gjelder og hvor mange konkurranser som faller inn under unntaksbestemmelsene. Det omhandler diskriminering av hester som er registrert i en annen medlemsstat enn den der konkurransen foregår til fordel for hester med registrert opprinnelse i dette landet. Unntak kan gjøres på visse vilkår, og medlemsstater som vil benytte unntaksbestemmelsene skal informere om at de vil gjøre det.

Kapitel 3 inneholder maler for følgende lister over godkjente laboratorier:

I Nasjonale referanselaboratorier
• Liste over nasjonale referanselaboratorier iflg. direktivene 64/432/EØF, 92/35/EØF, 90/539/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 200/75/EF, 2001/98/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF.
II Andre laboratorier
• Liste over laboratorier som er godkjent for å gjennomføre serologiske tester for å kartlegge effektiviteten av rabiesvaksine iflg. vedtak 2000/258/EF.

Vedlegg III gir spesielle krav til utformingen av listene, som skal ha lik utforming innen EØS. Headingen på listene skal både være på engelsk og nasjonens eget språk. Der det er krav om å oppgi virksomhetenes godkjennings- eller registreringsnummer, skal numrene være unike innen hver virksomhetskategori og virksomhetene skal oppgis i logisk rekkefølge. I merknadsrubrikken skal det angis f.eks. om virksomheten ikke lenger er godkjent, har fått deler av godkjenningen endret osv.

Krav til publisering av listene i direktiv 2008/73/EF trer i kraft i EU 01.01.2010. jf vedltak 2009/436/EF.

Vedtak 2009/712/EF opphever vedtak 2007/846/EF, som inneholder gjeldende maler for lister over godkjente virksomheter på de samme områdene som 2009/712/EF.

Merknader
Rettsakten vil ikke kreve forskriftsendringer, men supplere direktiv 2008/73/EF når det gjenomføres i norsk rett.

Kommisjonsvedtaket skal gjennomføres samtidig med rådsdirketiv 2008/73/EF. Ved gjennomføringen skal de aktuelle listene være ferdigstilt og lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. Samtidig skal internettadressen til sidene være oversendt Kommisjonen.

Rettsakten medfører at Mattilsynet, tilsynsavdelingen, må gjennomgå eksisterende lister over godkjente virksomheter, tilpasse og oppdatere listene på dyrehelseområdet, husdyravlsområdet og lister over aktuelle laboratorier. Behov for nye lister må også vurdres. Alle lister utformes i samsvar med malene i vedlegg II og ses i sammenheng med MATS, Mattilsynets elektroniske tilsynssystem. Dette, sammen med å holde listene oppdatert til enhver tid, gir Mattilsynet administrative oppgaver som vil kreve arbeidskraft-ressurser. Vedtaket får ingen nevneverdige administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller laboratoriene ut over at de må gi Mattilsynet opplysninger om eventuelle endringer eller svare på forespørsler.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Mijøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten releant og akseptabel.

Vurdering
Rettsaktne er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er klarert etter skriftlig prosedyre.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.09.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 250-262
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0712
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro