Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av virksomheter som holder levende dyr

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til detaljerte bestemmelser om offentlig kontroll utført av vedkommende myndigheter av dyr, produkter av animalsk opprinnelse og formeringsmateriale, oppfølgingstiltak som skal tas av vedkommende myndighet i tilfellle av manglende overholdelse av identifikasjons- og registreringsregler for storfe, sau og geit eller av manglende overholdelse ved transitt gjennom Unionen av visse storfedyr, og oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 494/98

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards specific rules on official controls performed by the competent authorities on animals, products of animal origin and germinal products, follow-up action to be taken by the competent authority in case of non-compliance with identification and registration rules for bovine, ovine and caprine animals or of noncompliance during transit through the Union of certain bovine animals, and repealing Commission Regulation (EC) No 494/98

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 25.11.2021 med tilbakemeldingsfrist 23.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 24.11.2021)

Dyresundhed: Kontrol af virksomheder, der holder levende dyr

Denne forordning fastsætter supplerende regler for, hvordan myndighederne i EU-landene skal kontrollere visse virksomheder, der holder levende dyr.

Det drejer sig bl.a. om samlesteder, tyrestationer, steder, hvor dyr lukkes inde, og akvakulturbrug.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: T25 november 2021 - 23 december 2021

Udkast til delegeret forordning - Ares(2021)7257466

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
25.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet