Kontroll og utdryddelse av blåtunge

Tittel

Rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 2001 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å bekjempe og utrydde Blue Tongue

Council Directive 2000/75/EC of 20 November 2000 laying down specific provisions for the control and eradication of bluetongue

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, desember 2000)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektivet fastsetter regler for kontroll med og tiltak for å bekjempe og utrydde bluetongue. Bestemmelsene omfatter blant annet rapportering, tiltak, vaksinering, epidemiologiske undersøkelser, soneinndeling og forflytning av dyr. Hvert land skal utpeke et nasjonalt laboratorium som skal være ansvarlig for å utføre de laboratorieundersøkelser som er fastsatt i direktivet.

Merknader
Vedtaket medfører ikke behov for regelverksendring. Det skal utarbeides nasjonal beredskapsplan og instruks.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk der Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Fiskeridirektoratet, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn og Statens næringsmiddeltilsyn er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.09.1999
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.11.2000
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2002
Anvendelsesdato i EU
01.01.2002

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 25.7.2002, p. 51-60
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2002
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2002

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2001
Anvendes fra i Norge
04.05.2001

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000L0075
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro