Godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 277/2010 av 31. mars 2010 om godkjenning af 6-fytase som tilsetningsstoff til fôr til slakte- og avlsfjærkre, men ikke slaktekalkuner, til eggleggende fjerkre og til gris, men ikke purker (innehaver av godkjenningen er Roal Oy)

Commission Regulation (EU) No 277/2010 of 31 March 2010 concerning the authorisation of 6-phytase as a feed additive for poultry for fattening and breeding other than turkeys for fattening, for poultry for laying and for pigs other than sows (holder of authorisation Roal Oy)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et 6-fytasepreparat produsert av Trichoderma reesei (CBS 122001) som tilsetningsstoff i fôr til slakte- og avlsfjørfe unntatt slaktekalkun og til verpefjørfe og griser unntatt avlspurker. Preparatet er klassifisert i kategorien Zooteknisk tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a12. Godkjenningen er gitt til firmaet Roal OY og har varighet til 21.04.2020.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og miløet. De bekrefter også at preparatet har gunstig virkning på dyras produksjon, da det medfører bedre utnyttelse av fosfor i fôret. 6-fytasen anbefales derfor brukt som tilsetningsstoff til fôr som inneholder over 0,23% fytinbundet fosfor. Høyeste anbefalte mengde tilsatt fôret er 1 000 PPU/kg fullfôr til alle dyrearter (PPU er en måleenhet for enzymaktivitet). Det er angitt analysemetode for preparatet. Ved håndtering anbefales det å benytte verneutstyr som briller og hansker. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrhelse, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetnigsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien får enda et 6-fytasepreparat tilgjengelig, og dette har anvendelse til flere dyrearter. Det kan derfor eventuelt erstatte tilsvarende preparater innen flere bruksområder. Aktualiteten vil avhenge av praktiske forhold hos den enkelte fôrvarevirksomhet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.03.2010
Anvendelsesdato i EU
21.04.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 7-8
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Dato
03.05.2011
Anvendes fra i Norge
03.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0277
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro