Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om bruk av biomolekylære teknikker

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 66/401/EØF om handel med frø av fôrvekster, vedlegg I til rådsdirektiv 66/402/EØF om handel med såkorn, vedlegg I til rådsdirektiv 2002/54/EF om handel med betefrø, vedlegg I til rådsdirektiv 2002/55/EF om handel med grønnsaksfrø og vedlegg I til rådsdirektiv 2002/57/EF om handel med frø fra olje- og fibervelster, med hensyn til bruken av biomolekylære teknikker

(Draft) Commission Implementing Directive amending Annex I to Council Directive 66/401/EEC on the marketing of fodder plant seed, Annex I to Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed, Annex I to Council Directive 2002/54/EC on the marketing of beet seed, Annex I to Council Directive 2002/55/EC on the marketing of vegetable seed and Annex I to Council Directive 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and fibre plants, as regards the use of biochemical and molecular techniques

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.8.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i direktivene om henholdsvis frø av fôrvekster, såkorn, betefrø. grønnsaksfrø og frø av olje- og fibervekster slik at det i tillegg til visuelle fenotypiske observasjoner som gjøres for å kontrollere om det er rett sort, kan brukes biomolekylære teknikker når det er tvil om hvilken sort det er. Sertifiseringsmyndigheten skal i slike tilfeller bruke biomolekylære teknikker som samsvarer med internasjonale standarder.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Foreløpig vurdering er at rettsakten ikke krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken myndigheter, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet