Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og ender

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1096/2009 av 16. november 2009 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling og godkjenning av nytt bruksområde for dette preparatet som tilsetningsstoff i fôr til ender (innehaver av godkjenningen er BASF SE) og endring av forordning (EF) nr. 1458/2005

Commission Regulation (EC) No 1096/2009 of 16 November 2009 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) as a feed additive for chickens for fattening and the authorisation of a new use of this preparation as a feed additive for ducks (holder of authorisation BASF SE) and amending Regulation (EC) No 1458/2005

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling og godkjenner at bruksområdet for preparatet også utvides til å gjelde fôr til ender. Preparatet har tidligere vært foreløpig godkjent til bruk i slaktekyllingfôr ved forordning (EF) nr. 1458/2005, og bestemmelsene om dette oppheves nå. Enzympreparatet har allerede godkjenning som tilsetningsstoff i kalkunfôr ved forordning (EF) nr. 1380/2007. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a62. Godkjenningen er gitt til firmaet BASF SE, og den har varighet til 7.12.2019.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt både for dyrehelse, folkehelse og miljøet. De bekrefter at enzympreparatet har gunstig virking på fôrutnyttelse og tilvekst hos slaktekylling, kalkun og ender. Det er angitt analysemetode for preparatet. Det anbefales brukt i fôrblandinger med høyt innhold av beta-glukaner, f eks slike som inneholder mer enn 40% hvete.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Den blir sendt på høring sammen med tilsvarende rettsakter og med 6 ukers høringsfrist.

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, da dette og tilsvarende enzympreparater allerede finnes i markedet. Fôrindustrien har hatt tilgang til dette preparatet i flere år, da det har vært foreløpig godkjent til bruk i slaktekyllingfôr og godkjent til kalkunfôr. Fôr til ender produseres ikke i Norge, så denne godkjenningen får ingen konsekvenser for fôrprodusentene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.11.2009
Anvendelsesdato i EU
07.12.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 38-40
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.05.2010
Anvendes fra i Norge
07.05.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1096
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro