Godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôrvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1380/2007 av 26. november 2007 om godkjenning av enzympreparatet endo 1,4-beta-xylanase (Natugrain Wheat TS) som tilsetningsstoff i fôrvarer

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag og innhold:
Rettsakten gir godkjenning av utvidet bruksområdet for enzympreparatet endo-1,4-beta-xylanase, produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) med handelsnavn Natugrain Wheat TS, til bruk i fôr til slaktekalkun. Produktet er tidligere godkjent til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 1458/2005 frem til 29. september 2009. Produksjonsstammen er genmodifisert og tryggheten ved bruken ble vurdert av EFSA ved den tidligere godkjenningen. Det er ikke kommet frem nye opplysninger som endrer på dette.

Enzympreparatet har nr. 4a62 og tilhører kategorien "Zootekniske tilsetningsstoffer", under den funksjonelle gruppen "Fordøyelsesfremmende stoffer". Preparatet skal brukes i dietter som inneholder mye ikke-stivelsesholdige polysakkarider (betaglukaner og arabinoxylaner), det vil si mer enn 40% hvete. Det er også henvist til analysemetode. Godkjenningen gjelder frem til 17. desember 2017.

EFSA har i sin uttalelse av 18. april 2007 uttalt at dette tilsettingsstoffet ikke har noen uheldige virkninger verken på folkehelse, dyrehelse eller miljøet. EFSA har anbefalt godkjenning.

Merknader:
Ved publisering i Official Journal den 27. november 2007, L390/21, ble IDnr. feilaktig angitt til 4d62. Dette ble rettet opp i O.J. 28. november 2007, L310/22 til 4a62 som riktig nr. for produktet.

Kommisjonens hjemmel for å utarbeide regler på området, finnes i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôr, artikkel 9 punkt 2.

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer vedlegg II.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matporduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for næringen eller Mattilsynet. Saken vil bli forelagt bransjen i forbindelse med høring.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.11.2007
Anvendelsesdato i EU
17.12.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 66-68
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.04.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.04.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.04.2008
Anvendes fra i Norge
28.04.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1380
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro