Godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fôrtilsettingsstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 885/2011 av 5. september 2011 om godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fôrtilsettingsstoff til oppdrettskyllinger, slakteender, vaktler, fasaner, rapphøner, perlehøner, duer, slaktegjess og struts (innehaver av godkjenningen er Kemin Europa N.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) No 885/2011 of 5 September 2011 concerning the authorisation of Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) as a feed additive for chickens reared for laying, ducks for fattening, quails, pheasants, partridges, guinea fowl, pigeons, geese for fattening and ostriches (holder of authorisation Kemin Europa N.V.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et mikroorgansimepreparat som fôrtilsetningsstroff til livkylling, slakteender, vaktler, fasaner, åkerhøner, perlehøner, duer, slaktegjess og struts. Preparatet er tidligere godkjent i 10 år som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling ved forordning (EU) nr. 107/2010. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1823. Det ble nå søkt om utvidet bruksområde for Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), til bruk i fôr til flere fjørfearter, og av dem har de fleste mindre økonomisk betydning.

European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet, likeså at det har potensial til å forbedre produksjonen hos de gjeldende fjørfeartene. Det er angitt analysemetode for preparatet. Minste tillatte innhold av preparatet i fôrblandinger er satt til 1x107 KDE/kg fôr (KDE=kolonidannende enheter). Preparatet kan tilsettes fôrblandinger som inneholder et av de godkjente koksidiostatika. Ikke alle koksidiostatika er godkjent fôrtilsetningsstoff til de fjørfeartene mikroorganismen er godkjent for.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 26. september 2021.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk til andre fjørfearter. At bruksområdet for preparatet utvides betydelig, gjør det mulig å tilsette et mikrorganismepreparat også i fôr til fjørfe av mindre økonomisk betydning. Det produseres imidlertid ikke eget fôr til disse artene i Norge, bare til livkylling. Annet fjørfefôr som inneholder dette preparatet og andre fôrtilsetningsstoffer som er godkjent til de fjøfeartene denne rettsakten omfatter, kan imidlertid brukes til de nevnte artene. Fôr fôrindustrien kan bruk av preparatet i fôr til livkylling være aktuelt, men det vil avhenge av forhold ved den enkelte virksomheten. Spesialfôr til fjørfearter av mindre økonomisk betydning, som er tilsatt denne mikroorganismen, kan importeres, om fjørfeholderne finner det ønskelig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.09.2011
Anvendelsesdato i EU
26.09.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 222-223
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0885
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro