Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr

Tittel

Rådsdirektiv 2004/68/EF av 26. april 2004 om fastsettelse av dyrehelseregler for import til og transitt gjennom Fellesskapet av visse arter levende hovdyr, om endring av direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF, og om oppheving av direktiv 72/462/EØF

Council Directive 2004/68/EC of 26.4.2004 laying down animal health rules for the importation into and transit through the Community of certain live ungulate animals, amending Directives 90/426/EEC and 92/65/EEC and repealing Directive 72/462/EEC

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert april 2005)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler dyrehelsemessige vilkår for import til og transitt gjennom Fellesskapet av levende klovdyr fra tredjestater. En liste over hvilke arter som omfattes av klovdyrbegrepet, er gitt i vedlegg I til rettsakten.

Rettsakten fastsetter at import/transitt kun skal tillates fra godkjente/listeførte tredjestater eller områder i tredjestater, og beskriver hvilke forhold som skal vurderes og hvilke formelle prosedyrer Kommisjonen skal følge ved utarbeidelse, endring og publisering av listen.

Rettsakten fastsetter at det skal utarbeides spesifikke helsekrav til dyrene, og beskriver hvilke hensyn som kan tas og hvilke formelle prosedyrer Kommisjonen skal følge i den forbindelse. Helsekravene skal baseres på fellesskapslovgivningen for sykdommene dyrene er mottakelige for. De kan også være basert på garantier som gis av tredjestatene.

Rettsakten fastsetter at import av klovdyr til Fellesskapet kun skal tillates dersom tredjestaten gir følgende garantier:

• Dyrene skal komme fra områder som er fri for visse alvorlige smittsomme dyresykdommer, og som det er forbudt å importere dyr til som er vaksinert mot de aktuelle sykdommene. Hvilke kriterier som legges til grunn for å anse et område som sykdomsfritt, følger av vedlegg II til rettsakten
• Dyrene skal oppfylle spesifikke helsekrav som fastsettes av Kommisjonen
• Dyrene skal ha oppholdt seg i eksportlandet en viss tid før avsendelse. Krav til oppholdstid i tredjestaten fastsettes av Kommisjonen
• Dyrene skal være kontrollert av offentlig veterinær før avsendelse for å sikre at de er friske, og at transporten oppfyller gjeldende krav til dyrevern, spesielt hva angår fôr og vann
• Dyrene skal følges av helsesertifikat. Sertifikatene skal være utformet som beskrevet i vedlegg III til rettsakten og godtgjøre at dyrene oppfyller gjeldende krav til dyrehelse, eventuelt også folkehelse og dyrevern. Sertifikatene (modeller) fastsettes av Kommisjonen. Kommisjonen kan også gi bestemmelser om bruk av elektroniske dokumenter
• Dyrene skal gjennomgå veterinær grensekontroll ved ankomst

Rettsakten gir Kommisjonen hjemmel til å gjøre unntak fra de ovennevnte kravene for dyr som:

• skal beite eller være trekkdyr i nærheten av Fellesskapets grense på midlertidig basis
• skal delta i sportsarrangementer, sirkus, forestillinger eller utstillinger, og som ikke skal selges
• skal til dyreparker, fornøyelsesparker, forskningslaboratorier eller godkjente institusjoner, institutter og sentra
• utelukkende skal transitteres gjennom Fellesskapet uten andre stopp underveis enn det som er nødvendig for å sikre dyrevelferden
• følger med eieren som kjæledyr
• skal tilbakeføres innen 30 dager (gjelder beitedyr, trekkdyr, kjæledyr og dyr som har deltatt i sportsarrangement, sirkus, forestillinger, utstillinger) eller tilbakeføres etter transitt gjennom en tredjestat
• tilhører en truet art

Rettsakten gir Kommisjonen hjemmel til å fravike kravet om at dyrene skal komme fra et område som er fritt for sykdom og som har status som ikke-vaksinerende. Den gir også hjemmel til å fastsette at import skal kunne gjenopptas etter en viss tid etter at import fra en godkjent/listeført tredjestat har vært forbudt på grunn av sykdomsutbrudd, samt å fastsette tilleggsvilkår som må oppfylles etter at import gjenopptas.

Rettsakten gir Kommisjonen hjemmel til å foreta inspeksjon og/eller revisjon i tredjestatene, eventuelt med ekspertbistand fra medlemsstatene. Kommisjonen dekker kostnadene ved inspeksjonene/revisjonene og kan fastsette prosedyrer for hvordan de skal foretas. Hvis en ved inspeksjon/revisjon avdekker alvorlig dyrehelserisiko, skal Kommisjonen umiddelbart treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre dyrehelsen, herunder trekke landets godkjenning tilbake.

Rettsakten gir Kommisjonen hjemmel til å fastsette bestemmelser om gjennomføring av rettsakten, bestemmelser om dyrenes opprinnelse, kriterier for å klassifisere land eller regioner mht. sykdom, bruk av elektroniske helsesertifikater og helsesertifikatmodeller. Den gir også Kommisjonen hjemmel til å endre vedleggene til rettsakten.

Endring av direktiv 90/426/EØF

Rettsakten endrer artikkel 12 og artikkel 19 i direktiv 90/426/EØF.

Endringen av artikkel 12 går ut på å innarbeide en hjemmel for Kommisjonen til å utarbeide liste over tredjestater og områder i tredjestater som det skal være tillatt å importere dyr av hestefamilien fra, samt beskrive hvilke forhold som skal vurderes og hvilke formelle prosedyrer Kommisjonen skal følge ved utarbeidelse, endring og publisering av listen. Kommisjonen får dessuten hjemmel til å fastsette spesifikke helsekrav for import fra den enkelte tredjestat eller gruppe av tredjestater ut fra landets/landenes dyrehelsesituasjon.

Endringen av artikkel 19 går ut på å gi Kommisjonen hjemmel til å peke ut et referanselaboratorium for en eller flere av sykdommene som er listet i vedlegg A til direktiv 90/426/EØF og angi dets funksjon, oppgaver og prosedyrer når det gjelder samarbeid med laboratorier som er ansvarlige for å diagnostisere smittsomme hestesykdommer i medlemsstatene.

Endring av direktiv 92/65/EØF

Rettsakten endrer artikkel 1, artikkel 6, artikkel 17, artikkel 23 og artikkel 26 i direktiv 92/65/EØF.

Endringen i artikkel 1 går ut på å avgrense direktivets virkeområde slik at det ikke gjelder dyr som er regulert i andre direktiver, herunder klovdyr fra tredjestater som er regulert i direktiv 2004/68/EF.

Endringene i artikkel 6 går bl.a. ut på å:

• erstatte kravene til importerte klovdyr i avsnitt A nr. 1 bokstav e) med krav til attestasjon som skal gis i helsesertifikatet som skal følge med klovdyr som er gjenstand for handel mellom medlemslandene, samtidig som de nåværende kravene til slik attestasjon i bokstav f) strykes
• tilføye et nytt nr. 4 i avsnitt A om at Kommisjonen kan gi utfyllende bestemmelser til artikkelens krav til testing av dyrene. I den forbindelse skal det tas hensyn til drøvtyggere fra de arktiske områdene i Fellesskapet. Inntil nærmere bestemmelser er fastsatt, skal nasjonale bestemmelser fortsatt gjelde

Endringene i artikkel 17 gjelder formaliteter og prosedyrer for listeføring av tredjestater og virksomheter som det kan importeres sæd, eggceller og embryoer fra. Endringene i artikkel 23 gjelder oppheving av Kommisjonens hjemmel til å gjøre unntak fra kravene til importerte klovdyr i artikkel 6 avsnitt A nr. 1 bokstav e) når det gjelder sirkus og dyreparkdyr. Tilsvarende hjemmel blir istedet tatt inn i denne rettsakten. Endringen i artikkel 26 gjelder formelle komitéprosedyrer.

Oppheving av direktiv 72/462/EØF
Rettsakten opphever direktiv 72/462/EØF fra den datoen forordning (EF) nr. 854/2004 trer i kraft. I påvente av at de blir erstattet av nytt regelverk, skal vedtak gitt med hjemmel i direktivet fortsatt gjelde. En liste over de aktuelle vedtakene er gitt i vedlegg V til rettsakten.

Direktiv 90/426/EØF er en del av EØS-avtalen (jf. særskilt vedlegg nr. 2 til St.prp. nr. 100 for 1991-92). Det samme er direktiv 92/65/EØF (jf. særskilt vedlegg nr. 2 til St.prp. nr. 40 for 1993-94) og direktiv 72/462/EØF (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 69/98 av 17. juli 1998).

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe, forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin, forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe og forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier og bier. I tillegg bør den settes inn i hjemmelsrekken for forskrift 2. februar 1996 om hygiene og kontroll mv. ved produksjon og omsetning av viltkjøtt, forskrift 25. april 1994 nr. 320 om kjøttkontroll og omsetning mv. av ferskt kjøtt, forskrift 31. desember 1998 nr. 1474 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av ferskt kjøtt og kjøttprodukter, forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter, forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryoer til og fra godkjente anlegg.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.04.2004
Gjennomføringsfrist i EU
19.11.2005
Anvendelsesdato i EU
19.11.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 22, 24.4.2008, p. 99-114
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2005
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.02.2004
Anvendes fra i Norge
20.02.2004

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004L0068
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro